Делегування повноважень

Делегування повноважень – передача повноважень на здійснення певної діяльності (дій) одного суб’єкта управлінських відносин (органу, службової особи) іншому, яке супроводжується переважно тимчасовою зміною компетенції відповідних суб’єктів управлінських відносин. Д. п. відбувається у формі адміністративного
.

Міжпарламентська Асамблея

Міжпарламентська Асамблея – консультативний орган парламентів країн СНД. Утворена відповідно до Угоди про М. А., яку підписали 27.III.1992 у м. Алмати керівники парламентів ряду держав – учасниць СНД. Вищим органом М. А. є її

Права народів

Права народів – можливість брати участь у міжнародних відносинах з метою реалізації своїх життєвих потреб, закріплена у міжнародному праві. Регламентація П. н. відбувається у рамках співробітництва держав головним чином у сфері захисту прав людини.

Очна ставка

Очна ставка – одночасний допит віч-на-віч двох раніше порізно допитаних у кримінальній справі осіб, у показаннях яких є істотні суперечності. О. с. проводиться з метою з’ясувати причини суперечностей, усунути їх або одержати додаткові дані

Правові відносини

Правові відносини – суспільні відносини, врегульовані нормами права. Виражаються у взаємних правах і обов’язках суб’єктів права. Розрізняють такі види правовідносин: за галузевою ознакою – конституційні, цивільні, трудові, сімейні, кримінальні та ін.; залежно від кількості

Підстава кримінальної відповідальності

Підстава кримінальної відповідальності – вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить усі ознаки злочину, передбаченого кримінальним законом. Кримінальній відповідальності підлягає особа, яка умисно або з необережності скоїла злочин. Кримінальна відповідальність є правовим наслідком скоєння

Ефективність управлінської діяльності

Ефективність управлінської діяльності – основна оціночна категорія управління, яка визначається співвідношенням людських, організаційних, часових, науково-технічних, матеріальних ресурсів і одержаних результатів. Досягнення високої ефективності управління – одне з головних соціальних замовлень суспільства. Суспільна свідомість пов’язує

Державне патентне відомство України (Держпатент України)

Державне патентне відомство України (Держпатент України) – центральний орган, що здійснює функції державної виконавчої влади у галузі правової охорони промислової власності. Держпатент України реалізує стратегію державної політики правової охорони промислової власності,’ формує систему заходів