Аналіз контрольної роботиФонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 122

Тема. Аналіз контрольної роботи

Мета:

– навчальна: повторити й закріпити знання учнів з тем, що вивчалися протягом року, удосконалювати вміння школярів виконувати мовні й мовленнєві завдання, працювати самостійно;

– розвивальна: розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;

– виховна: виховувати увагу до слова; пильність, наполегливість у навчанні.

Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення і стилістика,

текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: таблиці-схеми, картки.

Тип уроку: урок повторення (урок-гра “Брейн-ринг”).

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Давайте привітаємось,

Давайте посміхнемося,

Давайте в очі глянемо,

І нам тепліше стане.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

На уроці формують дві команди, учні обирають капітанів і дають назви своїм командам. Команди за ключовими словами визначають завдання останнього уроку з мови за рік.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Конкурс “Розминка”

Що таке фонетика?

– Чим відрізняються голосні звуки від приголосних?

– Яка відмінність між глухими і дзвінкими приголосними? Назвіть пари.

– Які склади відкриті, а які – закриті?

– Які склади є наголошеними, а які – ненаголошеними?

– Які букви мають подвійне значення?

– Які букви, навпаки, означають один звук?

– Що таке лексика?

– Що таке лексикологія?

– Що таке лексичне значення слова?

– Які слова є однозначними?

– Які слова багатозначні?

– Розкажіть про пряме і переносне значення слова.

– Що таке омоніми?

– Що таке синоніми?

– Що таке антоніми?

– Назвіть значущі частини слова.

– Як відрізнити спільнокореневі слова й форми слова?

– Чим словосполучення відрізняється від речення?

– Назвіть види речень за метою висловлювання,

– Які розділові знаки ставлять у кінці речень?

– Назвіть головні й другорядні члени речення.

– Які члени речення називаються однорідними?

– Що таке звертання? Наведіть приклади.

– Назвіть найбільш уживані вставні слова.

– Чим складні речення відрізняються від простих?

– Які розділові знаки ставлять при прямій мові?

– Які розділові знаки ставлять при діалозі?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Конкурс “Поясни орфограму”

Варіант 1

Береги, легко, стаття, дистанція, предобрий, шістнадцять, торф’яний, дівчинці.

Варіант 2

Під’їхати, свято, проїзний, віддати, зелений, придорожній, дикція, неньці.

(Максимальна оцінка – 8 балів)

Конкурс “Юний письменник”

Напишіть за малюнком міні-твір, у якому використайте синоніми, антоніми.

(Оцінка – 5 балів)

Конкурс капітанів

> Зробіть повний фонетичний розбір слова.

1-ша команда – просьба.

2-га команда – земля.

Відповіді:

Прось\ба [проз’ба] – 7 б., 6 зв.

[п] – пр., тв., гл.

[р] – пр., тв., дзв.

[о] – гол, нагол.

[з] – пр., м’як., дзв.

[б] – пр., тв., дзв.

[а] – гол., ненагол.

1 – закр., наг.

2 – відкр., ненаг.

Зем\ля [зеимл’а] – 5 б., 5 зв.

[з] – пр., тв., дзв.

[еи] – гол., ненагол.

[м] – пр., тв., дзв.

[л] – пр., м’як., дзв.

[а] – гол., нагол.

1 – закр., ненаг.

2 – відкр., наг.

(Оцінка – 5 балів)

Гра “Хто швидше?”

Методика проведення: учні, які сидять за першими партами, отримують на папері зазначене слово, що є стрижневим словом синонімічного ряду. Дібравши свій один приклад синоніма до вказаного слова, фіксують його на аркуші і передають назад товаришам.

(За кожен дібраний синонім – 1 бал)

Ходити –

Говорити –

Гра “Коректор”

> Прочитайте, доведіть, що це текст. Уставте пропущені розділові знаки, поясніть пунктуацію. Продовжте текст двома-трьома реченнями.

Найкраща наша планета – в зеленому. Може тому що восени нам важко й печально прощатися з нею може тому що ми спрагло чекаємо тієї зелені крізь холодну зиму й лякливу весну А може й тому що саме влітку ми найгостріше відчуваємо землю Влітку на ній найзатишніше людству…

Може й тому…

(Оцінка – 5 балів.)

Відповідь

Найкраща наша планета – в зеленому. Може, тому, що восени нам важко й печально прощатися з нею, може, тому, що ми спрагло чекаємо тієї зелені крізь холодну зиму й лякливу весну? А, може, й тому, що саме влітку ми найгостріше відчуваємо землю? Влітку на ній найзатишніше людству… Може, й тому… (В. Яворівський)

Гра “Хто швидше?”:

> За 1 хвилину запишіть якомога більше назв кольорів.

(За кожне записане слово – 1 бал)

Творчий конкурс

> Прослухайте текст. Який висновок можна зробити з почутого? Складіть вірш або невеличке оповідання, у якому всі слова будуть починатися з літери прізвища капітана команди.

РІДНА МОВА

Було це давно, ще за старої Австрії 1916 року. В купе першого класу швидкого потягу Львів – Відень їхали чотири пасажири: англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмовляли на різні теми. Нарешті заговорили про мови: чия краща, котрій із них належить світове майбутнє. Першим заговорив англієць:

– Англія – країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світі. Англійська мова – мова Шекспіра, Байрона, Діккенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених.

– Ні в якому разі,- гордовито заявив німець. – Німецька мова – це мова двох великих імперій – Німеччини й Австрії, які займають більше половини Європи… І тому, безперечно, німецька мова має світове значення.

Італієць усміхнувся і тихо промовив:

– Панове, ви обидва помиляєтеся. Італійська мова – це мова сонячної Італії, мова музики й кохання, а про кохання мріє кожен… Тому італійській мові належить бути провідною у світі.

Українець довго думав і нарешті промовив:

– Ви ж по суті нічого не сказали про багатство й можливості ваших мов… Я на своїй мові можу укласти… вірш, де всі слова будуть починатися на “с”. Якщо Ваша ласка, прошу послухати:

САМІТНІЙ САД

Сонно сипляться сніжинки,

Струмінь стомлено сичить.

Стихли струни, стихли співи,

Срібні співи серенад.

Сріблом стеляться сніжинки,

Спить самітній сонний сад…

Сипле, стеле сад самітній

Сірий смуток – срібний сніг.

Сумно стогне сонний струмінь,

Серце слуха скорбний сміх.

Серед саду страх сіріє.

Сад солодкий спокій снить.

– Геніально! Незрівнянно!..

Потім усі замовкли.

– Говорити не було потреби

(За П. Столярчуком)

(Оцінка – 10 балів.)

V. ПІДСУМОК УРОКУ Бесіда

– 3 якими розділами мовознавчої науки ви ознайомились у 5 класі на уроках мови?

– Вивчення якого розділу викликало найбільші труднощі?

– Що найкраще запам’ятали?

– Що треба повторювати?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконайте вправу за підручником.

> Доберіть цікаві факти про українську мову.

> Підготуйте опорний конспект із найскладнішої, на вашу думку, теми за 5-й клас.

Навчально-методичні матеріали до уроків

Додаток до уроку 90

> Виконайте тестові завдання, визначивши правильну відповідь.

1. Лексичне значення якого слова визначено неправильно?

А Дотепний – швидкий, вправний у роботі, діях.

Б Спасибі – уживається для висловлення вдячності за зроблене добро.

В Спраглий – який дуже хоче пити, відчуває спрагу.

Г Прославляти – звеличувати, вихваляти кого-, що-небудь.

2. Яке з пропонованих слів є багатозначним?

А Філателіст;

Б стиль;

В пелюшка;

Г борг.

3. У якому реченні немає антонімів?

А Здоровий жебрак щасливіший за хворого багача.

Б Книга в щасті прикрашає, а в нещасті утішає.

В Друг – боягуз гірший лютого ворога.

Г Лайкою та криком хати не побудуєш.

4. У якому варіанті наведені слова є синонімами?

А Цілісний, круглий;

Б нотатки, записи;

В бігти, шукати;

Г добрий, злий.

5. Яке із зазначених слів є однозначним?

А Сильний;

Б ядро;

В блискотіти;

Г художній.

6. Яке із зазначених слів є стилістично забарвленим?

А Тактовний;

Б указувати;

В сумнівний;

Г хатчина.

Правильні відповіді

1

2

3

4

5

6

А

Б

Г

Б

В

Г


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Неозначено особові речення приклади речень.
Ви зараз читаєте: Аналіз контрольної роботи