Аналіз розвитку інвестиційної діяльності підприємства

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 12

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

12.2. Аналіз розвитку інвестиційної діяльності підприємства

Мета аналізу розвитку інвестиційної діяльності підприємства полягає у вивченні:

– балансу інвестиційних потоків грошових коштів (фінансових ресурсів) і витрат на формування об’єктів інвестицій;

– інвестиційних ресурсів підприємства за їх величиною, структурою і динамікою;

– інвестиційних об’єктів за обсягами, функціональним призначенням, цільовим спрямуванням та

розміщенням;

– ефективності відшкодування вкладених коштів в інвестиційні об’єкти за рахунок доходів від реалізації товарів, продукції, робіт і послуг та отриманого прибутку, що забезпечує рентабельність інвестицій не нижче бажаного для підприємства рівня.

В процесі аналізу необхідно враховувати особливості інвестиційної діяльності виходячи з того, що:

– формування об’єктів інвестування потребує концентрації і, найчастіше, одночасного витрачання значних фінансових ресурсів;

– залучені фінансові ресурси для здійснення інвестиційної діяльності використовуються на платній основі,

а їх вартість обмежується рівнем прибутковості об’єктів інвестицій;

– окупність інвестицій відбувається лише протягом певного часу в процесі експлуатації об’єкта інвестування. Тому будь-яка інвестиція передбачає наявність періоду, де відбувається тільки витрачання коштів без відповідних грошових надходжень. При цьому треба виділяти дві складові частини інвестиційного процесу, які виражають сутність інвестування: періоди вкладення коштів і одержання доходів;

– інвестиційна діяльність передбачає ризик, який варто враховувати при формуванні фінансових ресурсів для інвестування та визначенні грошових потоків від об’єктів інвестицій. Витрати і доходи інвестиційної діяльності формуються з певною невизначеністю та ймовірністю;

– надходження грошових потоків від об’єкта інвестицій відбуваються з урахуванням фактора часу. Тому розподілені в часі грошові потоки мають бути приведені до поточної (сучасної) вартості.

Першим завданням аналізу є оцінка балансу інвестиційної діяльності підприємства щодо джерел фінансових ресурсів і об’єктів інвестицій (табл. 12.2.1).

Як видно з табл. 12.2.1, підприємство у поточному періоді для інвестиційної діяльності використано 17178,1 тис. грн. фінансових ресурсів, що більше, ніж у минулому періоді, на 4093,6 тис. грн., або 31,3 %. Власні джерела коштів для інвестицій становили

86,8 %. Серед об’єктів інвестування необоротні активи становили 88,4 %, в тому числі основні засоби – 72,0 %.

Друге завдання аналізу – визначити величину, структуру і динаміку основних джерел інвестиційної діяльності підприємства (табл. 12.2.2).

За даними табл. 12.2.2, підприємство використовує різні види фінансових ресурсів для інвестиційнної діяльності. Зокрема, більше половини інвестицій на підприємстві здійснюється за рахунок чистого прибутку і третина з використанням коштів амортизаційних відрахувань. У сукупності вказані джерела у поточному періоді формували понад 75 % фінансових ресурсів для інвестиційної діяльності. Поряд із значними власними джерелами інвестицій для розвитку підприємства використовується невелика сума залучених довгострокових зобов’язань.

Таблиця 12.2.1

БАЛАНС ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Джерела

Об’єкти

Показники

Сума

Зміна до минулого періоду

Показники

Сума

Зміна до минулого періоду

Тис. грн.

%

+, –

%

Тис. грн.

%

+, –

%

Власні, в тому числі:

14912,8

86,8

2193,4

17,2

Необоротні активи,

В тому числі:

15189,2

88,4

3797,8

33,3

– чистий прибуток

8581,6

50,0

-353,4

-4,0

– нематеріальні активи

54,6

0,3

-10,0

-15,5

– амортизаційні відрахування

5506,0

32,0

2095,3

61,4

– незавершені капітальні вкладення

2580,9

15,0

773,4

42,8

– статутний капітал

500,0

2,9

200,0

66,7

– основні засоби

12369,0

72,0

2989,6

31,9

– інші

325,2

1,9

251,5

3,4 р.

– фінансові інвестиції

150,0

0,9

30,6

25,6

Залучені, в тому числі:

2265,3

13,2

1900,2

5,2 р.

– інші

34,7

0,2

14,2

69,3

– довгострокові зобов’язання

1278,0

7,4

1094,6

6,0 р.

Оборотні активи, в тому числі:

1988,9

11,6

295,8

17,5

– зовнішні поточні зобов’язання

506,9

3,0

401,5

3,8 р.

– запаси

1507,6

8,7

165,7

12,3

– внутрішні поточні зобов’язання

471,8

2,7

398,7

5,5 р.

– поточні фінансові інвестиції

100,0

0,6

29,6

42,0

– грошові кошти

266,7

1,6

115,1

75,9

Інші

8,6

0,1

5,4

1,7 р.

Інші

114,6

0,7

-14,6

-11,3

Разом

17178,1

100,0

4093,6

31,3

Разом

17178,1

100,0

4093,6

31,3

Таблиця 12.2.2

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Показники

Періоди

Відхилення

Минулий

Поточний

+, –

%

Пунктів в структурі

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Амортизація,

В тому числі за:

5506,0

32,0

5932,7

32,5

426,7

7,8

0,5

– основними засобами

3952,1

23,0

4000,0

21,9

47,9

1,2

-1,1

– іншими необоротними матеріальними активами

1157,4

6,7

1445,0

7,9

287,6

24,9

1,2

– нематеріальними активами

84,5

0,5

86,2

0,5

1,7

2,0

-0,0

– довгостроковими біологічними активами

312,0

1,8

401,5

2,2

89,5

28,7

0,4

Чистий прибуток

8581,6

50,0

9712,9

53,2

1131,3

13,2

3,2

Внески у формування власного капіталу

825,2

4,8

257,6

1,4

-567,6

-68,8

-3,4

Довгострокові

Зобов’язання

1278,0

7,4

469,8

2,5

-808,2

-63,2

-4,9

Приріст забезпечень наступних витрат і платежів

52,7

0,3

4,2

0,1

-48,5

-92,0

-0,2

Приріст поточних зобов’язань

926,0

5,4

1869,5

10,2

943,5

1,02 р.

4,8

Приріст інших зобов’язань

8,6

Од

3,9

0,1

-4,7

-54,7

-0,0

Разом

17178,1

100,0

18250,6

100,0

1072,5

6,2

0

Їх частка в загальному обсягу фінансових ресурсів зменшилася з 7,4 % до 2,5 %. Зауважимо, що в динаміці для здійснення інвестицій відбувається нарощування використання чистого прибутку. Таким чином, забезпечуються вагомі позитивні зрушення у розширенні потенціалу підприємства і його стійкого розвитку.

Третє завдання аналізу – вивчити об’єкти інвестування щодо окремих активів і цільове використання амортизаційних відрахувань (табл. 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6, 12.3.7, 12.3.8).

Значний інтерес викликає аналіз об’єктів інвестування щодо матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Наведені в табл. 12.2.3 і 12.2.4 дані говорять про інноваційний напрям розвитку підприємства. Прямим підтвердженням цього висновку є той факт, що підприємство у поточному періоді порівняно з минулим періодом значно збільшило інвестиції за об’єктами машин та обладнання, транспортні засоби і права на знаки для товарів і послуг. Використання нового обладнання і відповідно розширення асортименту об’єктів господарської діяльності стає для підприємства пріоритетним завданням розвитку, оскільки від цього залежить його конкурентоспроможність на світовому і національному ринках, визнання і підтримання на перспективу іміджу як надійного партнера для інших суб’єктів господарювання.

З метою поглиблення уявлення про ситуацію, яка складається в сфері окремих напрямів капітальних інвестицій, їх вивчають за структурованими показниками щодо величини вкладень, введення в дію і наявності незавершених об’єктів (табл. 12.2.5).

За наведеними даними в табл. 12.2.5, переважаючими є капітальні інвестиції щодо об’єктів будівництва (53,1 %) і придбання (виготовлення) основних засобів (40,4 %). Що ж до динаміки незавершених капітальних інвестицій, то їх обсяги зменшились на 129,2 тис. грн., або на 7,5 %, тобто відбувається поліпшення процесу участі всіх активів у формуванні потенціалу підприємства. У той же період показники введення в дію об’єктів капітального будівництва дещо погіршились.

Для вивчення цільового використання коштів амортизаційних відрахувань на об’єкти інвестування здійснюється аналіз напрямів їх розміщення за елементами інвестиційної діяльності (табл. 12.2.6).

Як видно з табл. 12.2.6, підприємство використало на інвестиційну діяльність весь обсяг коштів нарахованих амортизаційних відрахувань. Однак розподіл коштів щодо інвестування окремих об’єктів не відповідає змінам їх спрацювання за нарахованою амортизацією. Так, якщо знос основних засобів становить 4895,1 тис. грн., то інвестування коштів за рахунок амортизації лише 4524,2 тис. грн.

Тим часом за іншими необоротними матеріальними активами величина використання амортизації для інвестування була значно більша, ніж її було нараховано.

Аналіз цільового інвестування коштів амортизаційних відрахувань слід доповнити дослідженням даних про їх використання за окремими об’єктами в динаміці (табл. 12.2.7).

Наведені в таблиці дані свідчать про те, що основну увагу при інвестуванні коштів амортизаційних відрахувань підприємство приділяє об’єктам будівництва, придбанню машин та обладнання і вирощуванню довгосторокових біологічних активів.

Завершуючи аналіз даних щодо об’єктів інвестицій підприємства, слід оцінити інвестиційну діяльність у сфері фінансових інвестицій (табл. 12.2.8).

Таблиця 12.2.3

АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ГРУПАМИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Групи об’єктів інвестицій

Періоди

Відхилення

Минулий

Поточний

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

+, –

%

Пунктів у структурі

1

2

3

4

5

6

7

5

Земельні ділянки

50,0

0,3

78,1

0,5

28,1

56,2

0,2

Капітальні витрати на поліпшення земель

110,6

0,7

150,0

1,0

39,4

35,6

0,3

Будинки, споруди та передавальні пристрої

8864,7

59,3

5122,3

33,7

-3742,4

-42,2

-25,6

Машини та обладнання

3267,1

21,8

6392,6

42,0

3125,5

95,7

20,2

Транспортні засоби

269,5

1,8

987,4

6,5

717,9

2,7 р.

4,7

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

892,0

6,0

706,1

4,6

-185,9

-20,8

-1,4

Тварини

507,6

3,4

609,5

4,0

101,9

20,1

0,6

Багаторічні насадження

201,5

1,3

327,1

2,2

125,6

62,3

0,9

Інші основні засоби

59,8

0,4

64,3

0,4

4,5

7,5

0,0

Бібліотечні фонди

25,4

0,2

30,7

0,2

5,3

20,9

0,0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

459,1

3,1

394,7

2,6

-64,4

-14,0

-0,5

Тимчасові (нетитульні) споруди

61,7

0,4

86,1

0,6

24,4

39,6

0,2

Природні ресурси

97,8

0,7

105,8

0,7

8,0

8,2

0,0

Інвентарна тара

38,2

0,3

94,9

0,6

56,7

1,5 р.

0,3

Предмети прокату

14,2

0,1

15,6

0,1

1,4

9,9

0,0

Інші необоротні матеріальні активи

30,7

0,2

40,9

0,3

10,2

33,2

0,1

Разом

14949,9

100,0

15206,1

100,0

256,2

1,7

0,0

Таблиця 12.2.4

АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ГРУПАМИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Групи об’єктів інвестицій

Періоди

Відхилення

Минулий

Минулий

Тис грн.

%

Тис. грн.

%

+, –

%

Пунктів у структурі

Права користування природними ресурсами

7,8

14,3

6,5

6,6

-1,3

-16,7

-7,7

Права користування майном

10,5

19,2

11,9

12,1

1,4

13,3

-7,1

Права на знаки для товарів і послуг

9,8

18,0

33,9

34,6

24,1

245,9

16,6

Права на об’єкти промислової власності

14,1

25,8

25,9

26,4

11,8

83,7

0,6

Авторські та суміжні з ними права

7,5

13,7

12,8

13,1

5,3

70,7

-0,6

Інші нематеріальні активи

4,9

9,0

7,1

7,2

2,2

44,9

-1,8

Разом

54,6

100,0

98,1

100,0

43,5

79,7

0,0

Таблиця 12.2.5

АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Показники

Капітальні інвестиції за період

Незавершені капітальні інвестиції

Створено

Введено в дію

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

+, –

%

Пунктів у структурі

Капітальне будівництво

8122,3

53,1

8011,0

51,9

1105,6

64,1

1216,9

76,3

111,3

10,1

12,2

Придбання (виготовлення) основних засобів

6181,7

40,4

6211,8

40,2

211,5

12,3

181,4

11,4

-30,1

-14,2

-0,9

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

40,9

0,3

140,9

0,9

200,0

11,6

100,0

6,3

-100,0

-50,0

-5,3

Придбання (створення) нематеріальних активів

98,1

0,6

98,7

0,6

10,3

0,6

9,7

0,6

-0,6

-5,8

0,0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

609,5

4,0

609,5

4,0

Інші

251,7

1,6

361,5

2,4

196,5

11,4

86,7

5,4

-109,8

-55,9

-6,0

Разом

15304,2

100,0

15433,4

100,0

1723,9

100,0

1594,7

100,0

-129,2

-7,5

0,0

Таблиця 12.2.6

АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Напрями

Формування

Амортизаційних

Відрахувань

Нараховано

Використано

Відхилення

Тис

Грн.

%

Тис.

Грн.

%

+, –

%

Пунктів у структурі

Основні

Засоби

4895,1

82,5

4524,2

76,3

-370,9

-7,6

-6,2

Інші необоротні матеріальні активи

569,5

9,6

935,4

15,8

365,9

64,2

6,2

Нематеріальні

Активи

54,7

0,9

71,6

1,2

16,9

30,9

0,3

Довгострокові біологічні активи

413,4

7,0

401,5

6,7

-11,9

-2,9

-0,3

Разом

5932,7

100,0

5932,7

100,0

0,0

0,0

0,0

На підприємстві, що є предметом аналізу, ці інвестиції становлять незначну величину. Обсяги фінансових інвестицій протягом періоду, що аналізується, зросли на 150 тис. грн., в основному за рахунок розвитку дочірніх підприємств. В цілому авансування коштів в інвестиційну діяльність на кінець періоду становило 466,8 тис. грн., в тому числі довгострокові – 357,4 тис. грн. і короткострокові – 109,4 тис. грн. Порівняння обсягів та структури вкладень в різні форми інвестування свідчить, що пріоритетним напрямом для підприємства залишаються дочірні підприємства, спільна діяльність і паї у статутному капіталі інших суб’єктів господарювання.

Оцінку розвитку інвестиційної діяльності підприємства можливо здійснити за показниками еластичності співвідношення темпів приросту величини інвестицій за об’єктами активів і одержаних результатів інвестування – чистого прибутку, доданої вартості і чистого доходу (табл. 12.2.9).

Таблиця 12.2.7

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ЗА НАПРЯМАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Показники

Періоди

Відхилення

Минулий

Поточний

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

+, –

%

Пунктів у структурі

1

2

3

4

5

6

7

8

Нараховано

5506,0

X

5932,7

X

426,7

7,8

X

Використано, в тому числі на:

5506,0

100,0

5932,7

100,0

426,7

7,8

0,0

– будівництво об’єктів

4105,9

74,6

4501,8

75,9

395,9

9,6

1,3

– придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

736,9

13,4

560,6

9,4

-176,3

-23,9

-4,0

– з них машини та обладнання

562,3

10,2

401,7

6,8

-160,6

-28,6

-3,4

– придбання (створення) нематеріальних активів

62,4

1,1

71,6

1,2

9,2

14,7

0,1

– придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

394,7

7,2

401,5

6,8

6,8

1,7

-0,4

– погашення отриманих на капітальних інвестиціях позик

206,1

3,7

397,2

6,7

191,1

92,7

3,0

Таблиця 12.2.8

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ОБ’ЄКТАМИ

Показники

За період

На кінець періоду

Тис. грн.

%

Довгострокові

Поточні

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

1. Фінансові

Інвестиції за методом участі в капіталі, в тому числі в:

100,0

66,6

200,3

56,0

58,1

53,1

– асоційовані підприємства

62,3

17,4

14,2

3,0

– дочірні підприємства

75,0

49,9

86,4

24,2

24,3

22,2

– спільна діяльність

25,0

16,7

51,6

14,4

19,6

17,9

2. Інші фінансові інвестиції в тому числі в:

50,0

33,4

157,1

44,0

51,3

46,9

– частки (паї) у статутному капіталі інших підприємств

25,0

16,7

80,0

22,4

17,3

15,8

– акції

25,0

16,7

65,0

18,2

10,0

9,1

– облігації

10,0

2,8

15,6

14,3

– інші

2,1

0,6

8,4

7,7

Разом

150,0

100,0

357,4

100,0

109,4

100,0

Таблиця 12.2.9

ОЦІНКА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СТВОРЕНИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Показники

Періоди

Плановий період в порівнянні

З минулим (+, -)

Минулий

Поточний

Плановий

1. Ланцюгові темпи зміни:

– об’єктів інвестування (активів)

1,117

1,206

1,195

0,078

– чистого прибутку

1,217

1,074

0,989

-0,228

– доданої вартості

1,045

1,318

0,971

-0,074

– чистого доходу

1,286

1,257

1,312

0,026

2. Коефіцієнт еластичності за:

– чистим прибутком

1,855

0,359

-0,056

-1,911

– доданою вартістю

0,385

1,544

-0,149

-0,534

– чистим доходом

2,444

1,248

1,600

-0,844

Таке співвідношення показує, на скільки процентів змінюється результат інвестування зі зміною величини інвестицій на 1 %.

Результати аналізу свідчать, що приріст об’єктів інвестицій не завжди формував позитивні тенденції щодо одержаних результатів. Наприклад, за планом приріст інвестицій є збитковим та зменшує величину доданої вартості, але забезпечує зростання грошових потоків підприємства.

Повертаючись до аналізу показників, наведених табл. 12.2.1- 12.2.9, підкреслимо, що основними джерелами фінансових ресурсів для інвестиційної діяльності є кошти амортизаційних відрахувань, чистий прибуток, внески власників суб’єктів господарювання і безповоротна допомога. Щодо залучених інвестиційних ресурсів, то вони виконують тимчасову роль у забезпеченні господарської діяльності об’єктами активів і потребують повернення за рахунок власних джерел. Якщо для фінансування залучаються позикові кошти, то при введенні об’єкта в експлуатацію вони повертаються кредитору за рахунок одержуваного прибутку, внаслідок чого розмір прибутку, як джерела інвестицій, зменшується. Користуючись оприлюдненими інформаційними ресурсами, оцінити вклад і вплив кожного з власних джерел інвестування активів дуже складно. У більшості підприємств власники перерозподіляють чистий прибуток, залишаючи його однією сумою в складі власного капіталу. Ще складнішими є питання, пов’язані з амортизацією та спрацюванням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів і довгострокових біологічних активів. Діючі нормативні документи дають можливість самим підприємствам використовувати різні способи амортизації на свій розсуд і самостійно переоцінювати основні засоби з урахуванням справедливої вартості об’єкта, методика встановлення якої відрізняється невизначеністю. У таких умовах і сам знос основних засобів перестає бути об’єктивним інструментом оцінки їх стану.

При цьому частина прибутку відображається під назвою і в формі амортизації. Тому за даними звітності фактично не можливо проаналізувати дійсний стан і тенденції впливу інвестиційної діяльності на розвиток майнового потенціалу підприємства.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова риби.
Ви зараз читаєте: Аналіз розвитку інвестиційної діяльності підприємства