Будова слова і словотвір

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§4. Будова слова і словотвір

1. Які значущі частини слова ви знаете? Сформулюйте їхні визначення.

2. Пригадайте основні випадки чергування голосних і приголосних звуків.

3. Сформулюйте правила правопису букв на позначення голосних і приголосних у префіксах.

МОВНИИ РОЗБІР

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ

1. З’ясуйте, чи слово змінне. Якщо змінне, позначте закінчення.

2. Позначте основу слова.

3. Доберіть спільнокореневі слова, позначте корінь у поданому слові.

4. Позначте префікси

й суфікси.

Зразок усного розбору

Придніпровський.

У слові придніпровський закінчення – ий, яке вказує нате, що це прикметник чоловічого роду в називному відмінку однини. Основа слова – придніпровську до неї входять корінь – дніпр-, префікс при-, два суфікси – ов-, – ськ-.

Зразок письмового розбору

Будова слова і словотвір

33. Спишіть речення, ставлячи слова, що в дужках, у потрібній формі. Підкресліть букви, які позначають звуки, що чергуються.

1. Парубок, постоявши біля (кінь), підійшов знову до (віз). 2. Людмилі стало до (біль) жаль хлопця. 3. У (кімнатка) було тихо й темнувато. 4. Кіт скоса

поглядав на пташок, які про щось безтурботно цвірінькали у (стріха). 5. У кожному (рух) вбачалося щось вороже (Із тв. В. Винниченка).

34. Попрацюйте в парах. Спишіть, змінивши подані слова так, щоб у них відбувалися чергування.

Котити, мести, летіти, чекати, допомогти, школа, друг, шостий, сім, вухо, горіх.

Будова слова і словотвір

К. Крижицький. Вечір на Україні

35. І. Попрацюйте в парах. Спишіть. Доберіть до тексту заголовок. Виділені слова розберіть за будовою.

У сонячному сяйві простяглися безкраї пшениці та жита. Зелений килим починався від шляху, вигинався на пагорбах, спадав у вибалки й знову рівно слався аж до обрію. А там, у голубому мареві, мигтіли березові переліски й дубові гаї. Вийшовши з берегів, розтопленим сріблом удалечині виблискував Удай… З вишини сипав безперервну пісню жайворонок (О. Десняк).

II. Розгляньте репродукцію картини Костянтина Крижицького “Вечір на Україні”. Складіть за нею невелике усне продовження тексту.

36. Попрацюйте в парах. Від поданих іменників утворіть прикметники, використовуючи суфікси – ськ-( – зьк-, – цьк-). Поясніть правопис новоутворених слів.

Француз, козак, Золотоноша, ткач, чех, калмик, Рига, Сиваш, викладач, Волга, Запоріжжя, кріпак, турок, Дрогобич, брат.

37. Подані слова запишіть у два стовпчики: а) зі вставленою буквою с; б) зі вставленою буквою з.

..творив, ро..гін, бе..барвне, ..ховали, ро..сип, ..сипані, ..плющ, ..тьмяніле, вро..кид, ..постеріг, ро..кис, ..хвильовано, розпорядок, ..хил, ..поруджено, ..лякано, вро..тіч, ..фотографував, ..хвалили, ..чистили, ..шиєш.

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв записаних слів складеться прислів’я.

38. Попрацюйте в парах. Допишіть на початку кожного слова префікс пре – або при-.

..гіркий, ..тягнути, ..мовити, ..сісти, ..чудовий, ..спокійно, ..шкільний, ..милий, ..довго, ..робити, ..мудрість, ..морський, ..везти, ..гріти, ..кумедний.

39. І. Спишіть речення, вставляючи букви е, и, і в префіксах.

1. Пр..чудесно, пр..чудово розцвітай же, слово! (П. Тичина). 2. Пр..слухаючись до світу, їжачиха зупинилась, повела головою, а далі п..p..бігла вулицю, зашаруділа в бур’яні й п..р..бралася в наш город. 3. Ми всі пр..тихли й почули, як сумують крила вітряка. 4. Це пр..звисько пр..стало до коняки одразу. 5. Дощ пр..бив придорожній пил (Із тв. М. Стельмаха).

II. Виконай синтаксичний розбір останнього речення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Написання не з дієсловами вправи.
Ви зараз читаєте: Будова слова і словотвір