Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ

§47. Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика

Географічна розминка

Пригадайте, де розташований географічний центр України.

Згадайте, які моря омивають територію України та які адміністративно-територіальні одиниці розміщені на їхньому узбережжі.

Склад та економіко-географічне положення районів. Центральний район, один із найменших в Україні, налічує лише дві області – Кіровоградську і Черкаську – й охоплює

площу 45,5 тис. км2. До Причорноморського району належать Одеська, Миколаївська, Херсонська області та АР Крим. Його площа – 113,4 тис. км2, це найбільший з економічних районів країни (мал. 138). Райони суттєво відрізняються за економіко-географічним положенням – вони ніби антиподи. Так, Центральний район розташований у географічному центрі нашої країни, що правильно віддзеркалює його назва. Причорноморський район, навпаки, розташований на півдні країни на узбережжі Чорного й Азовського морів, що робить його положення дуже вигідним. Через моря та Кілійське гирло Дунаю здійснюються господарські зв’язки з іншими
районами й зарубіжними країнами. По Дніпру Причорноморський район має добре сполучення з Придніпровським, Столичним і Центральним районами. Через Центральний район пролягли важливі транспортні шляхи між столицею України і портами Чорного й Азовського морів, Поділлям і Придніпров’ям.

Реалії сьогодення

Морські ворота України. Причорноморський район розташований на перетині національних і міжнародних морських шляхів Чорноморсько-Азовського басейну. Має поромно-залізничне сполучення з Болгарією – Варна-Іллічівськ (435 км), з 1996 р. діє поромна переправа Іллічівськ-Поті (Грузія). Таким чином функціонує Європейсько-Азійський транспортний коридор (мал. 155).

Практичне завдання

Визначте особливості сусідського положення кожного з двох районів, користуючись картосхемою (мал. 138).

Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика

Мал. 155. Залізничний пором

Населення. Кількість населення Центрального району одна з найменших і становить 2,4 млн осіб, а Причорноморського – 7,1 млн осіб – одна з найбільших в Україні. Як і в інших районах, щороку кількість населення в цих районах зменшується. Вони мають одну з найнижчих в Україні густоту населення. У Центральному районі вікова структура населення характеризується значною часткою людей похилого віку. Цей регіон є одним із перших, де почалися і тривають процеси депопуляції населення. У Причорноморському районі спостерігається найвищий серед економічних районів показник працездатного населення, однак є проблеми у статевій структурі: чоловіків набагато менше, ніж жінок, – найнижчий показник серед економічних районів. Показовим є поліетнічний склад населення Причорноморського району. Навпаки, в Центральному районі національний склад у цілому однорідний – українці становлять понад 90 % населення. Більшість населення районів живе в містах. Найвища частка міського населення (понад 70 %) зафіксована в АР Крим.

Природні умови і ресурси. Райони не відзначаються великою різноманітністю і багатством мінерально-сировинних ресурсів. Проте у Центральному районі є буре вугілля, поклади торфу й уранових руд світового значення, а також є кілька родовищ вогнетривких глин, графіту, каоліну, хромітів, нікелевих руд, будівельних та облицювальних матеріалів. На Кіровоградщині виявлена алмазоносність, інтенсивно розвідується золоторудний район. У Причорноморському районі треба відзначити залізні руди Керченського півострова, є сировина для промисловості будівельних матеріалів – вапняк, глини, кварцовий пісок, граніт, мармур, мергель, каолін тощо. У численних соляних озерах і лиманах містяться значні запаси солей, особливо у Сиваші. Це цінна сировина для хімічної промисловості. На Кримському півострові та в Одеській області виявлені родовища нафти і газу.

Окрім Дніпра і Південного Бугу, через Центральний район протікають численні малі та середні річки, ресурси яких достатні для забезпечення району водою. У Причорноморському районі спостерігається дефіцит водних ресурсів, адже тут природна водозабезпеченість у кілька разів нижча від середньої по країні. З рекреаційних ресурсів центру України слід назвати родовища лікувальних радонових вод, мальовничі ландшафти, водні об’єкти. А різноманітні рекреаційні ресурси Причорномор’я мають найважливіше значення для господарства району: вони зумовлюють потужний розвиток санаторно-курортної і туристичної галузей.

Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика

Мал. 156. Вирощування зернових культур та свинарство – провідні галузі сільського господарства району

Грунтово-кліматичні умови лісостепової і степової зон Центрального і Причорноморського районів сприятливі для розвитку сільського господарства. В обох районах у структурі сільськогосподарських земель переважає рілля, спостерігається високий рівень забезпеченості сільськогосподарськими угіддями на душу населення.

Особливості розвитку господарства. За економічним спрямуванням райони є аграрно-індустріальними. Це підтверджують наступні цифри. На Причорноморський район припадає 14,4 % виробництва сільськогосподарської продукції, 7,3 % – обсягу промислової продукції країни. Центральний район виробляє понад 8,0 % продукції сільського господарства і лише 2,4 % продукції промисловості. Частка Причорноморського району у створенні національного доходу становить близько 13 %, а Центрального – 4,1 %.

У Причорноморському районі, на відміну від більшості районів України, переважають галузі, що надають послуги – 52 %, значна частка з яких – рекреаційні та туристичні послуги. Частка галузей, що виробляють товари, становить 48 %. Серед галузей промисловості особливо розвинена багатопрофільна харчова промисловість, яка представлена в районі такими галузями: рибна, рибоконсервна, виноробна, лікеро – горілчана, м’ясна, кондитерська, макаронна та ін. Іншими галузями спеціалізації є електроенергетика, машинобудування і хімічна промисловість. Серед галузей машинобудування – це суднобудування (Херсон, Миколаїв, Керч) і судноремонт (Одеса, Іллічівськ, Кілія, Ізмаїл), сільськогосподарське машинобудування (Херсон), верстатобудування (Одеса), електронне, електротехнічне і приладобудування, а також виробництво обладнання для харчової промисловості. Хімічна промисловість представлена нафтохімією, виробництвом брому, фармацевтичних препаратів, різноманітних реактивів, кислот і добрив, парфумерно-косметичною галуззю. Легка промисловість також розвивається в районі, зокрема бавовняна, швейна, трикотажна, шкіряно – взуттєва галузі, хоча обсяги їх виробництва невисокі.

Провідними галузями промисловості Центрального району є сільськогосподарське й електронне машинобудування, автомобілебудування, гірничодобувна, паливна, хімічна, легка і харчова галузі, а також промисловість будівельних матеріалів, чорна і кольорова металургія.

У сільському господарстві обох районів за обсягами виробництва значно переважає рослинництво. У загальноукраїнському поділі праці райони виділяються насамперед вирощуванням зернових культур і соняшнику, а також скотарством і свинарством (мал. 156). У Центральній Україні ще вирощують картоплю і цукрові буряки, хоча обсяги виробництва цих культур значно знизилися. У південних областях України й АР Крим добре розвинені садівництво, виноградарство й овочівництво, переважно приміського типу. Баштанні продовольчі культури в межах Причорноморського району культивують повсюдно, але найбільше на Херсонщині та в степовому Криму. Практично тільки в цьому районі вирощують ефіроолійні культури. Серед галузей тваринництва району варто назвати такі специфічні галузі, як вівчарство, бджільництво і шовківництво.

Проблема

У господарстві обох районів часто трапляються порушення сільськогосподарської естетики (пейоризація), зокрема занедбані території, невдалий землеустрій, брак зручних шляхів, що не сприяє сталому розвиткові галузі й залученню іноземних інвестицій, знижує конкурентоспроможність сільськогосподарського виробництва. Від кого залежить вирішення цієї проблеми? Запропонуйте свої способи її вирішення.

Зовнішньоекономічна діяльність Причорномор’я в умовах інтеграції України в європейські і світові господарські структури набуває дедалі більшого значення. Через “морські ворота” України, як називають Причорноморський район, здійснюється багато зовнішньоекономічних операцій. Характер зв’язків між районом та іншими українськими територіями багатогранний. Сюди надходять електроенергія, паливо, метали, лісоматеріали, машини і обладнання, цукор, картопля. До інших районів України відправляють пшеницю, олію, виноград, вина, фрукти, устаткування для харчової промисловості, рибу та інші товари.

Зовнішні і внутрішні зв’язки Центрального району набагато скромніші, але він співпрацює з усіма районами України та понад трьома десятками країн. Зовнішньоекономічна діяльність району розвивається навколо сільського господарства, автомобілебудування та гірничодобувної промисловості.

Найголовнішими нині завданнями Причорноморського і Центрального районів є здійснення ринкових реформ, зокрема удосконалення структури господарського комплексу. Однією з ключових проблем є спад сільськогосподарського виробництва. Особливої уваги потребують проблеми, пов’язані з рівнем життя населення, зайнятістю трудових ресурсів, особливо депортованих народів Причорномор’я, їх соціального облаштування. Гостро постала проблема несприятливих природних процесів і забруднення довкілля різноманітними промисловими, сільськогосподарськими та побутовими відходами. Так, щорічні втрати від забруднення у Причорноморському районі становлять понад півмільярда доларів.

Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика

Мал. 157. Одеса

На перспективу в Причорноморському регіоні пріоритетним буде розвиток морегосподарського комплексу, вітрової енергетики і СЕС,

Видобуток нафти на шельфі, розвиток і водночас охорона рекреаційних ресурсів, формування технопарку “Причорномор’я”, створення сучасної інфраструктури туризму та рекреації. У Центральному районі значна увага буде приділятися впровадженню прогресивних форм організації сільськогосподарського виробництва і на його базі розвитку харчової промисловості як галузі міжнародної спеціалізації. Важливим напрямком буде соціальне і господарське поліпшення малих і середніх міст, відродження села.

Найбільші міста. Одеса – третє за величиною місто України після Києва і Харкова, головний промисловий, культурний, транспортний, науковий і курортний центр Північного Причорномор’я (мал. 157). Через Одесу як найбільший порт України транспортують зерно, цукор, вугілля, нафтопродукти, метал, цемент, деревину тощо. Провідні галузі промисловості міста – машинобудування, легка і харчова промисловість. В Одесі як потужному рекреаційному центрі зосереджено багато санаторіїв, баз відпочинку, пляжів тощо. Недаремно місто має титул “Південна Пальміра”.

Місто Сімферополь – важливий адміністративний, транспортний, промисловий і культурний центр Криму. Нині тут виробляють понад чверть продукції автономної республіки. Важливе значення має машинобудування, легка і харчова галузі промисловості. Значна частка населення зайнята у сфері обслуговування туристів – у закладах харчування, розміщення та транспорту.

Миколаїв – важливий діловий, промисловий, політичний і науковий центр Півдня України (мал. 158). У структурі промисловості основне місце посідає суднобудування, енергетичне машинобудування, легка і харчова галузі промисловості. Підприємства міста забезпечують близько 50 % суднобудування України, понад 90 % виробництва газових турбін, 80 % виробництва глинозему.

Місто Херсон – також значний промисловий, туристичний і рекреаційний центр Півдня України. Його спеціалізацію визначають суднобудування і судноремонт, сільськогосподарське машинобудування, текстильна і консервна галузі промисловості.

Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика

Мал. 158. Миколаїв

Черкаси – мальовниче місто, що розкинулося на правому березі Дніпра, є адміністративним, промисловим і культурним центром області. Найрозвинутіші тут машинобудування, хімічна та харчова галузі промисловості. Значну увагу приділяють розвитку малого підприємництва. Провідними підприємствами міста нині є ВАТ “Азот”, Черкаський завод хімреактивів, ВАТ “Темп”, ДВО “Оріон”, ВАТ “Черкаський автобус Богдан” та ін. У місті виробляють навігаційну апаратуру, прилади автоматики, медичну техніку, сільськогосподарську техніку і запчастини до неї, мікроавтобуси, лаки, фарби, гранітні плити, ліки та багато іншої промислової продукції.

Кіровоград – адміністративний, промисловий і культурний центр області. Промисловий комплекс міста налічує близько 60 підприємств машинобудування, харчової та легкої промисловості. У місті збереглося багато цікавих архітектурних споруд, розвиваються заклади освіти і культурні установи.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Центральний район розташований у географічному центрі України, а Причорноморський район – на півдні, на узбережжі морів.

Райони забезпечені різноманітними природними ресурсами і сприятливими грунтово-кліматичними умовами.

Обидва райони є аграрно-індустріальними.

Серед галузей промисловості особливо розвинені багатопрофільна харчова промисловість, електроенергетика, машинобудування і хімічна галузі.

Райони виділяються насамперед вирощуванням зерна та соняшнику, а також скотарством і свинарством.

Ключові терміни і поняття

Депопуляція населення географічний центр України море-господарський комплекс

Самоперевірка

Оцініть роль Центрального і Причорноморського районів у З здійсненні внутрішніх і зовнішніх економічних зв’язків.

Поясніть, чому сільськогосподарська спеціалізація для обох районів є найважливішою.

Порівняйте природні ресурси й умови районів. Що в них спільного, чим вони відрізняються?

Назвіть чинники, які найбільше впливають на розвиток господарства двох районів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Сполука яку можна використовувати для відновлення металів.
Ви зараз читаєте: Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика