Цільові комплексні програми

Цільові комплексні програми (ЦКП) – об’єднаний спільною метою, передбачений для планомірного здійснення комплекс взаємопов’язаних завдань і адресних соціальних, економічних, наукових, науково-технічних і організаційних заходів; складова економічних методів управління. ЦКП орієнтовані на кінцевий результат і враховують усі фактори, необхідні для досягнення цілей (ресурси, середовища, структури). Ядром програми є ціль (іноді – низка цілей), конкретизована в завданнях, що вирішуються за допомогою заходів, які реалізують конкретні

виконавці, що мають для цього необхідні ресурси. Цільове управління дає змогу розглянути нову мету під різними кутами зору, спроектувати цільову структуру (граф цілей і завдань), підібрати до цієї структури відповідну структуру ресурсів, які можуть бути задані у вигляді цілей, визначити дії для досягнення цілей і раціонально спланувати їх у часі. ЦКП є також прообразом нової системи, побудова і запровадження якої забезпечує досягнення поставленої головної мети – кінцевого продукту цієї системи. В цій формі ЦКП використовують як засіб контролю за реалізацією нової системи, тактичного і стратегічного управління.
Особливості ЦКП полягають утому, що: 1) цілі відповідних ЦКП перебувають на проміжних рівнях між цілями народногосподарськими і міжгалузевими, внутрігалузевими і цілями підприємств чи їх об’єднань, цілями підприємств і їх окремих структурних підрозділів; 2) компонентами системи є процеси досягнення результатів, що забезпечують виконання програми; 3) об’єктами управління є процеси взаємодії співвиконавців; 4) повноваження на управління програмою має спеціальний орган. В управлінні використовують три групи програм розвитку: 1) народногосподарського рівня; 2) галузевого і регіонального рівнів управління; 3) розвитку підприємств. До програм народногосподарського рівня відносять соціально-економічні програми розвитку великих територіально-виробничих комплексів, зовнішньоекономічних зв’язків та ін. Програми галузевого і регіонального рівнів управління – науково-технічні програми, програми виконання великих дослідно-конструкторських робіт, будівництва і введення в дію підприємств, споруд, засобів інформації та зв’язку. Програми розвитку підприємств – програми, що координують розробку і впровадження окремих видів машин, устаткування, приладів. Структура ЦКП має відповідати їхньому призначенню і ролі, яку вони покликали виконувати в загальному управлінні соціально-економічною системою відповідного рівня. У програмі відображають стан проблеми й основні передумови її розв’язання: головну мету, місце в загальній системі цілей і завдань народного господарства, галузі, регіону чи підприємства; систему цілей і основних завдань; цільові показники, що розкривають кінцеві результати реалізації програми; способи досягнення цілей, систему програмних заходів; організаційно-виконавчу структуру; дані про ресурси, необхідні для виконання програми, і про терміни її здійснення; оцінку ефективності й результатів реалізації програми. Головна мета, цілі та субцілі програми утворюють систему цілей – ієрархічну структуру (“дерево цілей”). З переходом на нижні рівні системи цілей підвищуються конкретність і кількісна визначеність цільових нормативів і показників. На відміну від цілей вищого рівня, що значною мірою мають якісний, функціональний характер, формою вираження цілей нижчих рівнів є завдання з виробництва конкретних продуктів чи реалізації певного виду робіт. На цих рівнях система цілей програми (цілевизначальна система) має безпосередньо поєднуватися з системою реалізації цілей, системою заходів, що забезпечують виробництво програмних продуктів чи виконання робіт. Наступний ступінь розгортання програми – узгодження системи заходів із системою ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних). Цілі можна досягти різними способами, різним складом виконавців, реалізацією різних заходів і використанням різних видів ресурсів. У ЦКП здійснюється вертикальний балансовий зв’язок: цілі – заходи – виконавці – ресурси. Особливістю програмно-цільового методу є охоплення всіх стадій відтворювальних процесів, у т. ч. виробництва, розподілу, реалізації та споживання програмної продукції. ЦКП передбачають балансовий зв’язок і концентрацію ресурсів на всьому життєвому циклі програмної продукції.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Близкие и противоположные слова.
Ви зараз читаєте: Цільові комплексні програми