Додаток 2 до розділу 9. Пам’ятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

Додаток 2 до розділу 9. Пам’ятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету1

1. Поле “Призначення платежу” слід заповнювати таким чином:

Поле № 1:

Друкується службовий код (знак) “*” (ознака бюджетного платежу);

Поле № 2:

Друкується розділовий знак “;”;

Друкується код

виду сплати (формат ссс – тризначне число);

Поле № 3:

Друкується розділовий знак “;”;

У разі здійснення сплати за третіх осіб друкується ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється така сплата, в іншому випадку проставляється знак пробілу:

А) ідентифікаційний код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

Б) номер за Державним реєстром фізичних осіб (ДРФО) (завжди має 10 цифр);

В) номер згідно з Тимчасовим реєстром ДПА (завжди має 9 цифр);

Поле № 4:

Друкується розділовий знак

Друкується роз’яснювальна інформація про

призначення платежу в довільній формі (за винятком інформації про надходження коштів від оренди державного майна). Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля “Призначення платежу” електронного розрахункового документа Системи електронних платежів НБУ, при цьому використання символу не допускається;

У разі сплати бюджетного платежу в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету бюджетної класифікації.

У разі проведення повернення (відшкодування) або перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший за висновками органів державної податкової служби поля № 5 та № 6 заповнюються таким чином:

Поле № 5:

Друкується розділовий знак

Друкується дата реєстрації в ДПІ висновку, на підставі якого

Здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший

Бюджетний рахунок) коштів (формат – ДД. ММ. РРРР), платником податків поле № 5 не заповнюється;

Поле № 6:

Друкується розділовий знак “;”;

Друкується номер реєстрації в ДПІ документа, на підставі якого здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший бюджетний рахунок) коштів, платником податків поле № 6 не заповнюється.

У разі сплати коштів за оренду державного майна платник (орендар) в обов’язковому порядку в полі № 4 друкує реквізити таким чином: код доходів державного бюджету, код за ЄДРПОУ орендодавця, код за ЄДРПОУ орендаря – юридичної особи або номер за ДРФО орендаря – фізичної особи – підприємця, номер договору оренди, дата укладання договору оренди, код за ЄДРПОУ органу приватизації, вид орендної плати. Реквізити відділяються один від одного символом дата зазначається у форматі “ДД/ММ/РР”, де ДД – день місяця, ММ – місяць року, РР – дві останні цифри року. Пропуск реквізитів не допускається. Код за ЄДРПОУ органу приватизації заповнюється згідно з переліком, затвердженим та оприлюдненим Фондом державного майна України. Код за ЄДРПОУ доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8, а номер за ДРФО завжди має 10 цифр.

Поле № 7:

Друкується розділовий знак “;”;

Резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державного казначейства (державної податкової служби) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

2. Приклади заповнення поля “Призначення платежу” в розрахунковому документі:

А) сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу з ПДВ:

Додаток 2 до розділу 9. Памятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“101” – сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу);

3 – ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється сплата (не заповнюється – платник сплачує платіж особисто);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

Б) сплата банком “Унікс” суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу з податку на прибуток за підприємство “Прилад”, яке має код 30110239:

Додаток 2 до розділу 9. Памятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“101” – сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу);

3 – ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється сплата (“30110239” – підприємство “Прилад”, яке має код 30110239);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

В) повернення коштів (надміру сплаченої суми) платнику податків органами Державного казначейства за платіжними дорученнями, виписаними на підставі висновків органів державної податкової служби.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі повернення платнику коштів, сплачених за податком на прибуток. Платіжне доручення виписується на підставі висновку №254 від 10.05.2002:

Додаток 2 до розділу 9. Памятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“107” – повернення зайво сплачених коштів);

3 – не заповнюється;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – дата реєстрації висновку (“10.05.2002”);

6 – реєстраційний номер висновку (“254”);

7 – не заповнюється.

Г) перерахування коштів (надміру сплаченої суми) з одного бюджетного рахунку на інший органами Державного казначейства за платіжними дорученнями, виписаними на підставі висновків органів державної податкової служби.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі перерахування коштів, сплачених за податком на прибуток, у рахунок сплати акцизного збору. Платіжне доручення виписується на підставі висновку № 623 від 10.05.2002:

Додаток 2 до розділу 9. Памятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“108” – перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший);

3 – не заповнюється;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – дата реєстрації висновку (“10.05.2002”);

6 – реєстраційний номер висновку (“623”);

7 – не заповнюється.

Г) відшкодування ПДВ за висновками органів державної податкової служби.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі відшкодування ПДВ згідно з висновком № 125 від 19.04.2002:

Додаток 2 до розділу 9. Памятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“110” – відшкодування ПДВ на рахунок платника);

3 – не заповнюється;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – дата реєстрації висновку (“19.04.2002”);

6 – реєстраційний номер висновку (“125”);

7 – не заповнюється.

Д) погашення податкового боргу з ПДВ згідно з процедурою, передбаченою Порядком проведення розрахунків щодо відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1270:

Додаток 2 до розділу 9. Памятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“101” – сплата податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу);

3 – не заповнюється;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – заповнюється номер постанови КМУ, яка встановлює спеціальний режим погашення податкового боргу;

Е) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між державним підприємством (установою, організацією) та господарським товариством (фізичною особою – підприємцем) за погодженням з органом приватизації (для кодів доходів державного бюджету 220800200, 220800300).

Приклад заповнення поля № 4 “Призначення платежу”:

*22080200*00000000*11111111 *№ 150*07.07.2004.*22222222*1*

*22080300*00000000*11111111 *№ 150*07.07.2004.*22222222*1*

*22080200*00000000*3333333333 *№ 150*07.07.2004.*22222222*1*

*22080300*00000000*3333333333 *№ 150*07.07.2004.*22222222*1*

Додаток 2 до розділу 9. Памятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

22080200, 22080300 – коди доходів державного бюджету;

00000000 – код за ЄДРПОУ орендодавця;

11111111 – код за ЄДРПОУ орендаря – юридичної особи, 3333333333 – номер за ДРФО орендаря – фізичної особи – підприємця;

№ 150 – номер договору оренди;

07.07.2004. – дата укладання договору оренди;

22222222 – код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 – орендна плата (види орендної плати: 1 – орендна плата, 2 – пеня, 3 – авансовий платіж, завдаток);

Є) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між органами приватизації та господарським товариством (фізичною особою – підприємцем).

Приклад заповнення поля № 4 “Призначення платежу”:

*22080100*11111111*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

*22080200*11111111*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

*22080300*11111111*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

*22080100*3333333333*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

*22080200*3333333333*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

*22080300*3333333333*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

Додаток 2 до розділу 9. Памятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

22080100, 22080200, 22080300 – коди доходів державного бюджету;

11111111 – код за ЄДРПОУ орендаря, 3333333333 – номер за ДРФО орендаря – фізичної особи – підприємця;

№ 150 – номер договору оренди;

07.07.2004. – дата укладання договору оренди;

22222222 – код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 – орендна плата (види орендної плати: 1 – орендна плата, 2 – пеня, 3 – авансовий платіж, завдаток).

3. У разі сплати бюджетного платежу готівкою за квитанцією при формуванні відповідного розрахункового документа установою банку, що приймає квитанцію, поле “призначення платежу” заповнюється наступним чином.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі сплати фізичною особою з ідентифікаційним номером 1234567890 плати за землю готівкою за квитанцією:

Додаток 2 до розділу 9. Памятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“101”- сплата податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу) – з графи “код виду платежу” квитанції;

3 – ідентифікаційний номер платника, щодо платежу якого формується розрахунковий документ, – з графи “ідентифікаційний номер” квитанції;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу – з графи “призначення платежу” квитанції;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

4. Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим розрахунковим документом.

5. У разі заповнення поля “Призначення платежу” з порушенням вимог, визначених у даній пам’ятці, розрахунковий документ приймається до виконання. При цьому вважається, що платник податків сплачує податкове зобов’язання (штрафну санкцію) або податковий борг (код виду сплати 101).

6. У разі виникнення будь-яких питань за довідками слід звертатися до податкового органу за місцем реєстрації.

7. Список кодів видів сплати, які вказуються в полі “Призначення платежу”, наведено в таблиці 2.1.

___________________________________

1 Додаток 2 до Порядку передачі банками інформації про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків, закриття та зміну рахунків клієнтів – платників податків до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

Таблиця 2.1.

Список кодів видів сплати

Код

Сплати

Вид сплати

101

Сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу*

106

Сплата пені*

107

Повернення зайво сплачених коштів

108

Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

109

Оплата податкового векселя*

110

Відшкодування ПДВ на рахунок платника

111

Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

116

Сплата процентів за користування податковим кредитом*

117

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів підприємства-банкрута

118

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів платника, що перебувають в податковій заставі

119

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів платника за рішенням суду

120

Погашення податкового боргу за рахунок ПДВ, відшкодованого на рахунок кредитора

121

Сплата адміністративного штрафу*

122

Стягнення податкового боргу за податковим зобов’язанням (штрафною санкцією)

123

Стягнення пені

124

Стягнення несплачених процентів за користування податковим кредитом

* Використовуються при заповненні розрахункових документів платниками податків. Начальник Головного управління інформатизації та обліку М. І. Семирга


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Сусіди україни та їх національні символи.
Ви зараз читаєте: Додаток 2 до розділу 9. Пам’ятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету