Відкрита інформація

Відкрита інформація – відомості, доступ до яких не обмежується законом і забезпечується систематичною публікацією в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках), поширенням засобами масової комунікації, безпосереднім наданням її заінтересованим громадянам, державним органам та юридичним особам.

Права землекористувачів

Права землекористувачів – сукупність правомочностей фізичних і юридичних осіб щодо володіння і користування земельними ділянками. Землекористувачі, в тому числі й орендарі земельних ділянок, мають право: самостійно господарювати на землі; власності на вироблену сільськогосподарську продукцію

Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю

Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю – утворений Указом Президента України 26.ХІ.1993 з метою зміцнення законності в усіх сферах суспільного життя, забезпечення реального захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян,

Правове регулювання ринку цінних паперів

Правове регулювання ринку цінних паперів – нормативне упорядкування на ринку цінних паперів. Складається з двох частин: державно-правового та інституційно-правового. Державно-правове регулювання здійснюється органами законодавчої і судової влади. В Україні зазначене регулювання виконують також державні

Виконавчі документи

Виконавчі документи – письмові документи встановленої форми і змісту, які видаються судовими та іншими юрисдикційними органами як підстава для примусового виконання прийнятих ними рішень, ухвал та інших актів. До В. д. належать виконавчі листи

Кабальна угода

Кабальна угода у цивільному праві – угода, яку громадянин змушений був укласти внаслідок обману, насильства, погрози або збігу тяжких обставин на не вигідних для себе умовах. За позовом потерпілого або за позовом організації К.

Пільги для індивідуального житлового будівництва на селі

Пільги для індивідуального житлового будівництва на селі – встановлені ст. 11 Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” в редакції від 15.V.1992. Відповідно до Закону Уряд України, місцеві

Адвокатура

Адвокатура – добровільне професійне об’єднання юристів, покликане згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм юридичну допомогу. Особливістю А.