Додаток – Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення Додаток Додаток – це другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків. Додатки виражаються: А) іменниками та займенниками (найчастіше),

Сполучник як службова частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Сполучник як службова частина мови Ознаки сполучника Групи Лексичне Значення Морфологічні Ознаки Синтаксична Роль Для чого Служить За роллю в мові За Будовою Не має Незмінне Слово Членом речення не буває Поєднує

Етичність і естетичність мовлення

Стилістика української мови Етичність і естетичність мовлення Етичність і естетичність мовлення взаємозумовлені, окремий розгляд їх є дещо умовним. Усе етичне повністю або частково одночасно й естетичне, і навпаки. Поняття “етичність”, як і прикметник “етичний”,

Спрощення груп приголосних

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Приголосні звуки Спрощення груп приголосних -Ж(Д)Н-, -3(Д)Н-, – С(Т)Н-, – С(Т)Л- У групах приголосних – ждн-, – здн-, – стл-, – стн – При зміні слова випадають

Чергування приголосних у коренях дієслів

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків Чергування приголосних у коренях дієслів – : ЇзДИти – їЖджУ – : ЛагоДИти – лагоДжУ – : ПроСИти – Прошу – : ВерТІти –

Розряди прислівників за значенням – Прислівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Розряди прислівників за значенням За значенням виділяють такі розряди прислівників: – способу дії (як? у який спосіб?): Швидко, добре, верхи, по-українськи; – міри і ступеня дії (Скільки?

Творення чоловічих та жіночих імен по батькові – Іменник

Самостійні частини мови Іменник Творення чоловічих та жіночих імен по батькові Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфікса – ович. На письмі це має такий вигляд: – від імен на твердий приголосний –

Завдання та вправи для самоконтролю – Прийменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прийменник Завдання та вправи для самоконтролю 1. Прочитайте речення, випишіть дієслова з виділеними іменниками з прийменниками, поставте до них питання і скажіть, на що вони вказують. Стежка звивалась

Розділові знаки в реченні з кількома підрядними – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Основні види складнопідрядних речень Розділові знаки в реченні з кількома підрядними 1. Між підрядними частинами Кома Ставиться, якщо вони: А) однорідні й не з’єднані сполучниками. Де солодом пахне пшениця, Де Поле

Способи творення прислівників – Прислівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Способи творення прислівників Префіксальний: Вчасно – завчасно, давно – недавно. Суфіксальний: Дбайливий – дбайливо, де – десь, три – тричі. Префіксально-суфіксальний: Верх – наверху, лівий – зліва.