Синтаксичний розбір односкладного речення – Односкладні речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Односкладні речення Синтаксичний розбір односкладного речення Послідовність розбору 1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; повне чи неповне). 2. Указати, чи речення

Вказівні займенники – Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Вказівні займенники До вказівних займенників належать Цей, той, такий, стільки. Займенники Той і такий відмінюються так, як прикметники твердої групи, Цей – як прикметник м’якої групи в

Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках – Числівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Числівник Буква Ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках М’який знак пишеться на кінці числівників П’ять, шість, Від дев’яти до двадцяти та в числівнику Тридцять. У непрямих відмінках м’який

Інші види фразеологічних словників – УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ

Розділ 17 УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ § 53. Інші види фразеологічних словників Словник – довідник “Фразеологія перекладів Миколи Лукаша” (2003), укладений О. Скопненком і Т. Цимбалюк, – перша спроба якнайповніше описати індивідуально-авторські вживання фразеологізмів у мові

Дефіс у прислівниках – Прислівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прислівник Дефіс у прислівниках 1. Через Дефіс пишуться прислівники, утворені: А) від прикметників і займенників за допомогою префікса По – та суфіксів – ому (-єму), – и: По-святковому, по-теперішньому, по-материнському і по-материнськи,

Лінгвістичний аналіз художніх текстів на уроках літератури

Лінгвістичний аналіз художніх текстів на уроках літератури Удосконалення орфографічної, пунктуаційної, граматичної і стилістичної вправності учнів здійснюється не лише на уроках мови, а й при вивченні літератури. Аналіз художнього твору в єдності змісту й форми,

Дидактичні основи навчання рідної мови

Дидактичні основи навчання рідної мови В основі навчання рідної мови в усіх типах шкіл лежать загальнодидактичні принципи, що зумовлюють доцільний вибір методів і прийомів навчання, забезпечують належний рівень засвоєння змісту шкільного курсу мови і

Позначення звуків мови на письмі

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Позначення звуків мови на письмі Графіка (від гр. Grapho – письмовий) – це розділ мовознавства, який вивчає сукупність мовних знаків для передачі на письмі усного мовлення. В