Стилістика безособових речень

Стилістика української мови Стилістика безособових речень У всіх стилях мови з неоднаковою активністю використовуються безособові односкладні речення. Безособовими називаються такі речення, головний член яких означає стихійну дію чи стан природи або ж таку дію

Власні й загальні назви – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Власні й загальні назви Загальні іменники – це узагальнені назви однорідних предметів (День, роса, сівба, митець, фізика). Власні назви – це індивідуальні назви, що виділяють предмет з

Послідовність розбору прийменників – Прийменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прийменник Послідовність розбору прийменників 1. Речення (словосполучення) із прийменником. 2. Аналізоване слово. 3. Похідний чи непохідний. 4. З яким відмінком ужито. 5. На що вказує. 6. Особливості написання.

Питання для самоконтролю – Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Питання для самоконтролю 1. Що таке займенник? Чим відрізняються займенники від інших частин мови? 2. На які розряди діляться займенники? З якими частинами мови вони співвідносяться? 3.

Заміна прямої мови непрямою – Пряма і непряма мова

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Пряма і непряма мова Заміна прямої мови непрямою Під час заміни прямої мови на непряму слова автора стають головним реченням, а пряма мова – підрядним. Ніна

Точність мовлення

Стилістика української мови Точність мовлення Літературне мовлення в своєму ідеальному, стилістично довершеному вияві обов’язково має бути точним. Точність мовлення – одна з визначальних комунікативних ознак мовлення, яка найбільше пов’язана з його нормативністю, правильністю і

Розбір сполучника як частини мови – Сполучник

Службові частини мови Сполучник Розбір сполучника як частини мови 1. Слово. Частина мови. 2. Що з’єднує сполучник. 3. Сполучник сурядності чи підрядності. 4. Група за значенням. 5. Будова. 6. Походження. 7. Спосіб уживання. 8.

Методологія, методи й методика стилістики – Стилістика як лінгвістичне вчення

Стилістика української мови Методологія, методи й методика стилістики Для стилістики, як і для будь-якої іншої науки, важливими є методологія (грец. methodos – спосіб і logos – вчення), методи й методика дослідження, вивчення. Всі три

Послідовність розбору словосполучення – Словосполучення і речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Словосполучення Послідовність розбору словосполучення 1. Речення з аналізованим словосполученням. 2. Вказати головне і залежне слово (поставити питання). 3. Вказати вид словосполучення за будовою і за характером

Лексика і фразеологія

Українська мова Лексика і фразеологія Лексика – словарний склад мови. Слово має лексичне значення. Лексичне значення – це те, що слово означає. Слова, що мають тільки одна лексичне значення, називаються однозначними. Квасоля – Городина,