Права й обов’язки

Права й обов’язки студента-практиканта 1. Студент-практикант зобов’язаний сформувати в учнів накреслені в програмі вміння та навички володіння рідною (державною) мовою. 2. Практикант проводить свою діяльність згідно з вимогами Статуту школи, правилами внутрішнього розпорядку, виконує

Питальні та відносні займенники – Займенник

Самостійні частини мови Займенник Питальні та відносні займенники Питальні та відносні займенники однозвучні. Відрізняються вони лише своєю роллю в реченні. Питальні займенники хто? що? який? чий? котрий? скільки? використовуються для побудови питальних речень: Що

Стилістичне вживання прислівників

Стилістика української мови Стилістичне вживання прислівників Особливу семантику і, передусім, морфологічне оформлення, обмеженість синтаксичних функцій мають прислівники. Цим визначається і стилістичне використання прислівників – повнозначних слів, якими виражається якісна або кількісна ознака дії чи

Стилістична важливість синонімів

Стилістика української мови Стилістична важливість синонімів Раціональне з усіх поглядів користування синонімами можливе тільки за умови найповнішого розуміння їх сутності – семантико-структурної і фонетичної. Синоніми (грец. synonymos – однойменний) – слова (зрідка сполучення слів),

Послідовність словотвірного розбору слова

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Послідовність словотвірного розбору слова 1. Назвати аналізоване слово. 2. Визначити його лексичне значення. 3. Підібрати до нього зі споріднених слово, яке має найбільшу кількість спільних морфем.

Омоніми

Лексикологія Омоніми Омоніми виникли в мові внаслідок випадкового збігу звучання слів (батарея – прилад центрального опалення і батарея – зброя; пара – фізичний стан води і пара – двоє; доривати – закінчувати рити і

Вигук

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Вигук Вигук – це незмінна частина мови, що виражає почуття і волевиявлення, не називаючи їх. Вигуки не належать ні до самостійних, ні до службових частин мови. За значенням

Структурно-семантичні й стилістичні фактори формування фразем

Розділ 9 ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ § 28. Структурно-семантичні й стилістичні фактори формування фразем Крім власне (переважно) семантичних факторів (метафора, метонімія, синекдоха), значною мірою соціальних (евфемізація, дисфемізація), є ще низка фразеотворчих чинників, орієнтованих насамперед на

Формування лексичних умінь і навичок

6.7. Формування лексичних умінь і навичок Вивчення розділу “Лексикологія” і подальша словникова робота на уроках української мови формують в учнів лексичні вміння і навички, передбачені програмою української мови в кожному класі. Значна частина вмінь

Завдання та вправи для самоконтролю – приголосні

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Завдання та вправи для самоконтролю 1. Прочитайте слова, правильно вимовляючи звуки. Доберіть до них з довідки пояснення і запишіть. Гирлига, гуслі, гава, гандбол, газда, газдування, ганити, гніт,