Значущі частини слова

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Значущі частини слова Слова складаються із найменших значущих частин: коренів, префіксів, суфіксів і закінчень. Ці частини слова називаються Морфемами. Кожна морфема має певне значення. Корінь виражає основне лексичне значення слова, а

Категорія персональності/імперсональності – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорія персональності/імперсональності Категорія персональності/імперсональності базується на семантичній ознаці, що реалізується в синтаксичній структурі. На морфологічному рівні вона виявляється в трьох категоріях: категорії особи, часу і способу. Так, дієслівна форма

Духовний код національної культури

Розділ 13 КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ § 38. Духовний код національної культури Питанню культурно-національної специфіки в порівняльно-зіставному та інтроспективному планах в останні роки присвячено немало робіт. Проблеми “мова і культура”, “фразеологія і культура”,

Родові ознаки незмінюваних слів – ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ

ІМЕННИК ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ Родові ознаки незмінюваних слів В іншомовних незмінюваних іменниках, які запозичує українська мова, існують свої способи вираження граматичних значень. Не маючи зовнішніх, флексійних ознак родової належності, вони зазнають семантико – граматичного

Учнівські твори

7.8. Учнівські твори Твір – тренувальна вправа, спрямована самостійний зв’язний виклад учнями думок і почуттів. У системі роботи над усним і писемним мовленням він займає одне з провідних місць: сприяє не лише реалізації навчальної,

Стилістичне значення полісемії

Стилістика української мови Стилістичне значення полісемії Дуже широкі, значеннєво-стилістичні можливості мови, її виражальні багатства представлені такими її якостями, ознаками, як полісемія. Полісемія (грец. poly – багато і sema – знак, значення), або багатозначність слів

Не з дієприслівниками – Дієприслівник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієприслівник як особлива форма дієслова Не з дієприслівниками Не з дієприслівниками пишеться окремо, крім тих випадків, коли дієприслівник без Не не вживається або входить до складу префікса Недо-: не Укриваючись, Не розбивши,

Програмоване навчання

4.3. Програмоване навчання Своєю практичною навчальною і корегуючою спрямованістю відзначається програмоване навчання. Воно забезпечує постійний зворотний зв’язок при вивченні матеріалу, індивідуалізує процес навчання, забезпечує чітку логічну послідовність виучуваного, розвиває навички самостійної роботи. Під час