Безсполучникове складне речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Безсполучникове складне речення Безсполучниковими реченнями називаються такі складні речення, у яких прості речення об’єднуються в одне ціле без сполучників, за допомогою інтонації. Смислові

Антонімія фразеологічних одиниць – СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

Розділ 5 СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ § 12. Антонімія фразеологічних одиниць Антонімія належить до семантичних універсалій, проте фразеологічна антонімія, на відміну від лексичної, на сьогодні вивчена значно менше. Певну увагу українським фразеологічним антонімам приділяли

Минулий час – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Минулий час Минулий час означає дію, яка відбувалася або відбулася до моменту мовлення. На міднім небі вечір Почорнів. Малі, без голосу у ніч Летіли птиці. Згори гора Дивилась у черлінь, і

Особливості навчання української мови у школах з російською мовою викладання

2.7. Особливості навчання української мови у школах з російською мовою викладання Користування двома мовами в житті та діяльності значної частини населення України ставить перед учителями ряд суттєвих завдань. Ці завдання зачіпають не тільки проблеми

Стилістика мови і стилістика мовлення – Стилістика як лінгвістичне вчення

Стилістика української мови Стилістика мови і стилістика мовлення Терміни “стилістика мови” і “стилістика мовлення” треба розмежовувати, як і терміни й відповідні їм реалії “мова” і “мовлення”. Наукові підвалини для розмежування цих лінгвальних явищ заклав

Службові частини мови

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Службові частини мови Спільними ознаками всіх службових частин мови є те, що вони: – не відповідають на питання; . – не називають предметів, ознак, дій, кількості й не

Питання для самоконтролю 1

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Питання для самоконтролю 1. Коли в словах пишеться префікс С-? Наведіть приклади. 2. Розкажіть про правопис префіксів Пре-, при-, прі-. Наведіть приклади. 3. Коли в іменникових

Стилістична спроможність прикметників

Стилістика української мови Стилістична спроможність прикметників Особистісна сутність людини, її фізіологічна й духовна індивідуальність, винятковість, неповторність і окремішність усього живого й неживого в природі, всіх пізнаних людиною істот і предметів створюється певною сукупністю тих