Розділові знаки при узагальнюючих словах – Просте ускладнене речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Розділові знаки при узагальнюючих словах 1. Якщо узагальнююче слово стоїть після однорідних членів, то перед ним на письмі ставиться тире: На вершечку стрілецької

Способи дієслова – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Способи дієслова Спосіб Дієслова виражає відношення дії до дійсності. В українській мові розрізняють три способи дієслова: Дійсний, умовний і наказовий. Кожен спосіб має своє граматичне значення і морфологічне вираження. Спосіб Що

Особливості засвоєння фразеології

5.3. Особливості засвоєння фразеології Розділ “Фразеологія” за програмою для 12-річної школи передбачено для вивчення в 5 класі. Це пояснюється тим, що фразеологія, як і лексика, побудована на системності. Системні відношення простежуються між словами і

Є пишеться – Передача голосних звуків

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Передача голосних звуків Є пишеться: 1. На початку слова залежно від вимови: Європеєць, європейський, єгер, єнот, єресь; Ємен, Євпаторія, Євразія, Європа, Євфрат, Єгипет. 2. Після апострофа: Бар’єр,

Стилістика речень з однорідними членами

Стилістика української мови Стилістика речень з однорідними членами Члени речення, які виконують однакову синтаксичну функцію (певного головного або другорядного члена речення), перебувають у тих самих синтаксичних відношеннях з якимсь іншим членом речення і поєднуються

Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці – Стилістика як лінгвістичне вчення

Стилістика української мови Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці Мовні одиниці, особливо лексичні, фразеологічні, частково й граматичні, функціонально різнотипні; одні з них стилістично марковані, інші – стилістично немарковані. Стилістично маркованими (франц. marqeur –

Комунікативно-стилістичні функції жестів, міміки

Стилістика української мови Комунікативно-стилістичні функції жестів, міміки Усне мовлення являє собою явище і власне мовне (фонетико – фонологічне, лексичне, фразеологічне, граматичне), і таке, що доповнюється певними немовними реаліями. Для спілкування, за словами Н. Бабич,

Стилістика діалогів і монологів – Стилі і форми мови

Стилістика української мови Стилістика діалогів і монологів Усне й писемне мовлення поділяється на мовлення діалогічне (діалоги) і мовлення монологічне (монологи). Діалог (грец. dialogos – розмова, бесіда) – форма усного й писемного мовлення; розмова між