Економічна сутність капітальних інвестицій, їх класифікація та джерела фінансування

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ 11.

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ

11.1. Економічна сутність капітальних інвестицій, їх класифікація та джерела фінансування

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (П(с)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”).

Капітальні інвестиції – це кошти, що спрямовуються на відтворення основних засобів, розширення, реконструкцію і модернізацію підприємств

і споруд, здійснення технічного прогресу у всіх галузях господарства, спорудження житла, шкіл, лікарень та інших об’єктів соціально-культурного призначення, геологорозвідувальні та проектні роботи. Тобто, капітальні інвестиції – це переважно кошти, що спрямовуються на збільшення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також на їх реконструкцію і модернізацію, що призводять до збільшення первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. Кінцевою метою капітальних інвестицій є розширене суспільне виробництво.

Реінвестиція – господарська операція

зі здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку отриманого від інвестиційних операцій.

Основні засоби в процесі свого функціонування постійно переносять свою вартість на готову продукцію, що відображається в бухгалтерському обліку як нарахування амортизації і включення її у витрати виробництва. В результаті реалізації продукції перенесена частина вартості основних засобів накопичується в грошовій формі. За рахунок цих коштів на підприємствах проводиться відновлення основних засобів і часткове їх розширення. На розширення основних засобів використовується також і частина одержаного на підприємстві прибутку, а також деякі інші джерела (прибуток від реалізації основних засобів, цільове фінансування).

Від капітальних інвестицій слід відрізняти витрати на капітальний ремонт. Якщо за рахунок капітальних інвестицій проводиться відновлення та розширення основних засобів, то за рахунок капітального ремонту основні засоби лише підтримуються в працездатному стані.

Класифікують капітальні інвестиції за видами планування та за їх структурою. За видами планування їх поділяють на централізовані та нецентралізовані. Централізовані капітальні інвестиції – це кошти, які асигнують на капітальне будівництво та придбання основних засобів з державного бюджету. Нецентралізовані капітальні інвестиції визначаються планами підприємств, підприємців, населення і здійснюються за рахунок їхніх власних коштів.

За структурою на підприємствах виділяють капітальні інвестиції на:

– капітальне будівництво;

– придбання (виготовлення) основних засобів;

– придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;

– придбання (виготовлення) нематеріальних активів;

– придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів.

До капітального будівництва відносять роботи: по зведенню, переобладнанню, розширенню будинків і споруд, включаючи монтаж конструкцій; роботи по санітарно-технічному обладнанню, а саме, будівництву та обладнанню водопроводом, каналізацією, тепло – і газомережею, телефонізація, радіофікація; іригаційні, осушувальні, днопоглиблювальні та болотно-підготовчі роботи; з будівництва артезіанських свердловин та артезіанських колодязів.

У свою чергу, при класифікації будівельних робіт їх поділяють на: нове будівництво; розширення діючих підприємств; реконструкцію діючих підприємств; технічне переобладнання діючих підприємств.

До капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) основних засобів відносять: придбання обладнання, що не потребує монтажу; придбання обладнання, що вимагає монтажу; придбання виробничого інструменту, вимірювальних, випробувальних та інших приладів й інвентарю, що належать до основних засобів; придбання інших необоротних матеріальних активів.

До капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів відносять витрати на придбання або виготовлення матеріальних активів, які враховуються на рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”.

До капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) нематеріальних активів відносять витрати на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 “Нематеріальні активи”.

У сільськогосподарському виробництві особливу групу являють капітальні інвестиції у придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів. До капітальних інвестицій з придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів включають витрати на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на рахунку 16 “Довгострокові біологічні активи”, у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів, та формування основного стада робочої і продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 “Поточні біологічні активи”).

Незавершені капітальні інвестиції – капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію необоротних матеріальних та нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося.

Здійснення капітальних інвестицій потребує наявності ресурсної бази, створення джерел інвестицій, наявність інформації про які можна отримати з даних бухгалтерського обліку. Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій для цих цілей передбачено використання позабалансового рахунка 09 “Амортизаційні відрахування”. На цьому рахунку ведеться облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань.

Збільшення залишку на рахунку 09 “Амортизаційні відрахування” (надходження) відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних активів, а зменшення – на суму використаних амортизаційних відрахувань на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на капітальні інвестиції позик тощо. При визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного (пайового) капіталу підприємства тощо.

Зокрема, аналітичний облік за рахунком 09 ведеться за такими напрямками використання амортизаційних відрахувань:

– будівництво об’єктів;

– придбання (виготовлення) основних засобів;

– поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) основних засобів;

– придбання (створення) нематеріальних активів;

– інші капітальні роботи;

– погашення отриманих на капітальні інвестиції позик.

Проте, на нашу думку, у зв’язку з більш широкою ресурсною базою капітальних інвестицій доречною є її формування з відображенням на синтетичних рахунках. До речі, діючим до 2000 року планом рахунків передбачалось створення амортизаційного фонду, виділялись окремі рахунки у банку для накопичення ресурсів для капітальних інвестицій.

Попередній досвід, з урахуванням сучасних умов, може бути використаний і сьогодні. Наприклад, до рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” можна відкрити субрахунок 489 “Фонд цільового фінансування капітальних інвестицій”. Кореспондувати цей рахунок доцільно з проміжним контрсубрахунком, наприклад 189 “Формування фонду цільового фінансування капітальних інвестицій”, який можна відкрити до рахунка 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”.

Інші пропоновані проводки, пов’язані з формуванням і використанням Фонду цільового фінансування капітальних інвестицій, наведено в табл. 11.1.

Безумовно, що відкриття окремого рахунку для накопичення ресурсів для інвестування є консервацією грошових коштів, вилученням їх на певний строк з участі в операційній діяльності підприємства. Тому, такий рахунок доцільно відкривати лише у випадках достатньої наявності коштів для здійснення операційної діяльності. При цьому тимчасово вільні кошти для інвестування доцільно вкладати в депозитні чи інші вклади, що приносять підвищений доход.

Таблиця 11.1.

Пропоновані проводки з формуванням і використанням Фонду цільового фінансування капітальних інвестицій

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Нарахований знос необоротних матеріальних та нематеріальних активів

23,91,92, 94

83х

10 000

83х

1Зх

10 000

Формування Фонду цільового фінансування капітальних інвестицій у сумі нарахованого зносу

189

489

10 000

Формування Фонду цільового фінансування капітальних інвестицій за рахунок власного капіталу

42, 43, 44

489

5000

Одночасно

189

42, 43, 44

5000

Перерахування коштів з поточного рахунку на рахунок грошові кошти для капітальних інвестицій

313

311

15 000

Перерахування коштів на капітальні інвестиції постачальнику чи підрядчику

371

313

12 000

Відображення податкового кредиту

641

644

2000

Відображення капітальних інвестицій

15х

371

10 000

Списання податкового кредиту

644

371

2000

Перерахування на рахунок грошових коштів для капітальних інвестицій суми у розмірі відображеного податкового кредиту

313

311

2000

Зменшення Фонду цільового фінансування капітальних інвестицій на суму здійснених капітальних інвестицій

489

182

10 000

Оприбуткування необоротних активів

10,11,12

15х

10 000

Залишок Фонду на кінець періоду

5000

Якщо окремий рахунок не відкрито, то на підприємстві завжди можна визначити величину запланованих ресурсів на капітальні інвестиції по залишку за рахунком 489 “Фонд цільового фінансування капітальних інвестицій”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Проект визначення швидкості нерівномірного руху.
Ви зараз читаєте: Економічна сутність капітальних інвестицій, їх класифікація та джерела фінансування