Класифікація галузей народного господарства

Класифікація галузей народного господарства – систематизований поділ видів діяльності на відповідні сфери та галузі економіки залежно від умов виробництва, суспільного поділу праці і характеру отриманих результатів. Розрізняють передусім сфери матеріального і нематеріального виробництва. До

Панщина, відробіткова рента

Панщина, відробіткова рента – різновид докапіталістичної земельної ренти за феодалізму, форма експлуатації селян – кріпаків поміщиками. Для П.,в. р. характерними були: наділення селянина землею та іншими засобами виробництва; його особиста залежність від поміщика; панування

Філософія людини

Філософія людини – проблеми пізнання сутності людини (в т. ч. як основної продуктивної сили), її місця в суспільстві, у процесі взаємодії з природою. Найвидатнішим філософом, який першим порушив проблему сутності людини в античній філософії,

Пенсійні фонди

Пенсійні фонди – фонди, які створюються відповідно до колективних договорів приватними і державними організаціями для виплати пенсій і допомоги найманим працівникам. їх виникнення за капіталізму зумовлене переходом від індивідуальних до колективних форм відтворення робочої

Крупне (велике) підприємство

Крупне (велике) підприємство – підприємство, яке виробляє значні обсяги продукції галузі, на якому зосереджено значну масу основних фондів і кількості зайнятих, проводять значні обсяги науково – дослідних робіт тощо. Поява К.(в.)п. зумовлена дією законів

Революція інтелектуальна

Революція інтелектуальна – докорінні зміни у процесі розвитку освіти, спрямовані на істотне поліпшення якості всіх форм освіти, прискорення процесу побудови інформаційного суспільства. Вперше концепція Р. і. обгрунтована в середині 80-х XX ст. в Японії,

Автоматизація виробництва

Автоматизація виробництва – вищий етап розвитку техніки та виробництва, коли машини створюють нові машини, а керують роботою машин автоматичні пристрої під контролем людини. Людина звільняється не лише від ручної праці, а й від виконавських

Методика обчислення вибуття основних виробничих фондів

Методика обчислення вибуття основних виробничих фондів – визначення обсягу основних фондів, що вибули. Обчислюється як сума зроблених раніше капіталовкладень у зіставних цінах у фонди, які у відповідному році перестали існувати. Через відсутність прямих статистичних

Економіка підпільна

Економіка підпільна (тіньова) – сукупність неврахованих і протизаконних видів діяльності. До таких видів діяльності відносять ухилення від сплати податків, виробництво заборонених видів продукції та послуг (виробництво наркотиків, азартні ігри, проституція тощо). Згідно з оцінками

Оптимальні розміри підприємств

Оптимальні розміри підприємств – науково обгрунтовані й перевірені практикою розміри підприємств, завдяки яким забезпечуються мінімальні витрати різноманітних ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних) на виробництво і доставку до споживача сукупної маси товарів, у т. ч.