(Say) Жан Батіст

Сей (Say) Жан Батіст (1767-1832) – французький економіст, захисник інтересів великої буржуазії. Народився в сім’ї ліонського купця, освіту отримав у Великобританії, служив у конторі страхової компанії у Парижі. Брав участь у Великій французькій революції

Цінності моральні

Цінності моральні – значення для людини, колективу і суспільства суспільних явищ і подій, а також ставлення людини до світу, країни, окремих соціальних груп і до самої себе. Основними елементами Ц. м. є морально-етичні якості

Інформаційна революція

Інформаційна революція – докорінні (сутнісні) зміни, які відбуваються в межах технологічного способу виробництва внаслідок перетворення інформації у самостійний елемент продуктивних сил і техніко – економічних відносин. І. р. розпочалася в середині 70-х XX ст.

Рівняння обміну Фішера

Рівняння обміну Фішера – рівняння, яке значною мірою відображає взаємозв’язок грошової маси та номінального ВНП, а також рівновагу між рівнем цін і обсягом проданих товарів. Назване іменем американського економіста І. Фішера. І. Фішер, відкинувши

Договірні ціни

Договірні ціни – ціни, які встановлюються за згодою між підприємством – виробником і замовником його продукції на підставі договору. У країнах Заходу Д. ц. встановлюються на спеціально виготовлені види виробів або на їх певні

Резервні вимоги

Резервні вимоги – засіб економічної реалізації грошово-кредитних інструментів НБУ, полягає у встановленні нормативу зберігання коштів комерційних банків на спеціальних рахунках і визначенні мінімальної величини залишків коштів на них. Р. в. загалом – частина резервів

Ринки олігополістичної конкуренції

Ринки олігополістичної конкуренції – економічні відносини між кількома наймогутнішими компаніями галузі в умовах боротьби за обсяг продажу, частки ринку, рівень цін, упровадження передових досягнень науки і техніки у виробництво з метою привласнення максимального прибутку.

Резерви надлишкові

Резерви надлишкові – частина резервів банків і банківських установ, які перевищують обсяг резервів, встановлених статутом, а кількісно – це різниця між фактичними та обов’язковими резервами. За рахунок Р. н. банк та не банківські установи

Середня норма прибутку

Середня норма прибутку – рівна норма прибутку на однаковий за величиною капітал, незалежно від того, в яку галузь виробництва він вкладений. С. н. п. в умовах ринкової економіки виникає у процесі міжгалузевої конкуренції на

Організаційний розвиток фірми

Організаційний розвиток фірми – незворотний процес позитивних якісних і сутнісних змін в організації, які стосуються головно структури, способів діяльності та взаємодії. Критеріями позитивності якісних змін є функціонування та розвиток організації, ефективність її діяльності в