Операції процесу організації

Операції процесу організації – послідовні (залежно від логічного розвитку) етапи свідомої цілеспрямованої операції в діяльності людини. Такими послідовними етапами є: 1) збирання необхідної інформації та усвідомлення потреб, інтересів і спонукальних мотивів діяльності; 2) з’ясування

Дебіт

Дебіт – 1) у бухгалтерському обліку – будь-яка сума, що занесена до звітності і збільшує баланс рахунку активів та знижує баланс рахунку пасивів. Усі рахунки активів і витрат, як правило, мають дебіторський баланс, всі

Конкуренція немонополістична

Конкуренція немонополістична – конкурентна боротьба між підприємствами не монополізованого сектора економіки за ринки збуту, значні доходи. К. н. здійснюється зниженням собівартості продукції, зменшенням ціни на послуги, поліпшенням якості товарів і послуг, дизайну, використанням реклами

Концепції виникнення та сутності грошей

Концепції виникнення та сутності грошей – сукупність поглядів про появу в товарному обміні специфічного товару – грошей та їх сутність. Двома основними К. в. та с. г. є раціоналістична та еволюційна. Представники раціоналістичної концепції

Страхові пули

Страхові пули – об’єднання страхових компаній з метою спільного страхування складних видів ризиків. Премія і сума збитків за такими ризиками передається в пул, що здійснює розподіл страхових операцій між учасниками об’єднання залежно від обсягів

Аудит внутрішній

Аудит внутрішній – форма внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, яку проводять штатні працівники, щоб допомогти керівникам ефективно виконувати свої функції. Основними завданнями А. в. є: 1) контроль за співвідношенням активів і пасивів підприємства;

Контроль за станом довкілля (екологічний)

Контроль за станом довкілля (екологічний) – один з елементів управлінської діяльності, спрямований на збирання, обробку, вивчення та оцінювання інформації про дотримання екологічного законодавства, екологічних стандартів, виконання природоохоронних заходів і вжиття, в разі потреби, запобіжних,

Поліс страховий

Поліс страховий – свідоцтво (документ), видане страховим товариством (страхувальником) особі, що страхується. На лицьовому боці П. с. викладено основні положення договору, на звороті – правила страхування. Розрізняють П. с. щодо об’єктів та суб’єктів (фізичних

Освіта екологічна

Освіта екологічна – організований і планомірний розвиток системи знань про навколишнє середовище впродовж усього життя людини, спрямований на пізнання нею законів природи, закономірностей її взаємодії з діяльністю людини в межах окремої країни і в

Інституціональні зміни

Інституціональні зміни – безперервний процес кількісно-якісних і сутнісних змін та перетворень різних соціальних та економічних інститутів. Інституційними факторами І. з. є наукові, техніко – технологічні, економічні (в т. ч. фінансові, інвестиційні, інноваційні та ін.),