Страхування медичне

Страхування медичне – певна сукупність різних видів страхування, спрямованих на здійснення часткової або повної компенсації громадянам витрат на медичну допомогу чи інших витрат, пов’язаних з підтриманням здоров’я, зокрема, придбанням медикаментів, лікуванням у стаціонарі, отриманням

Госсен (Gossen) Герман Генріх

Госсен (Gossen) Герман Генріх (1810 – 1853) – німецький економіст, засновник концепції граничної корисності, представник математичної школи. Його концепція раціонального споживання набула концентрованого вигляду у сформульованих двох законах. Згідно з першим, величина задоволення від

Вартості робочої сили міжнародна класифікація

Вартості робочої сили міжнародна класифікація – виділення основних груп елементів витрат на розширене відтворення робочої сили за умов сучасного капіталізму. В. р. с. м. к. складається з таких основних груп елементів: І. Пряма заробітна

Гарантування експортних кредитів

Гарантування експортних кредитів – надання гарантій комерційними банками та іншими спеціалізованими компаніями для покриття кредитних ризиків з метою страхування від збитків у разі порушення контрагентом своїх зобов’язань. Надаються на прохання клієнтів іноземним контрагентам насамперед

Кон’юнктура

Кон’юнктура (пізньолат. Conjunctura – зв’язувати, поєднувати) – найважливіші ознаки, риси, показники, які характеризують поточний і перспективний стан розвитку економіки світового господарства, його окремих регіонів, країн, певної галузі або ринку товарів і послуг. К. найтісніше

Оптимізація

Оптимізація – 1) процес вибору найкращого з багатьох можливих варіантів рішення; 2) приведення системи (економічної, соціальної, політичної) в оптимальний (найдосконаліший) стан. Вибір найраціональнішого рішення залежить від критерію оптимальності – вирішальної ознаки (показника), мети, згідно

Фонди викупні

Фонди викупні – фонди, створені компанією для викупу (погашення) облігацій до настання встановленого терміну з метою здійснення періодичних відрахувань для довірених осіб. Такі відрахування здійснюються двома методами: 1) виплати на адресу довіреної особи, яка,

Маркетингова служба підприємства

Маркетингова служба підприємства – підрозділ підприємства, який на підставі принципів і методів маркетингу виконує комплекс економічних завдань: від вивчення ринку до розробки обгрунтованих рекомендацій щодо здійснення відповідних НДДКР з метою випуску нових товарів і

Індекс людського розвитку

Індекс людського розвитку – спеціальний сукупний індекс, який на підставі відповідних показників дає узагальнену оцінку людського прогресу (ВВП на душу населення, рівень освіченості у\ середня тривалість життя). Вперше розроблений 1990 ООН. Показник освіченості в

Нагляд за діяльністю банків

Нагляд за діяльністю банків – заходи, за допомогою яких вищестоящі органи забезпечують стабільність і законність дій банків та ефективну організацію їх роботи (у т. ч. філіалів). Розрізняють наддержавний нагляд (здійснюється міжнародними кредитно-фінансовими організаціями та