Нееквівалентний обмін

Нееквівалентний обмін – обмін товарів, за якого ціни на них відхиляються від ринкової вартості і не забезпечують реалізації втіленої у них суспільно необхідної праці та корисності. Основний фактор Н. о. – встановлення монопольно високих

Структура економічних категорій

Структура економічних категорій – комплекс закономірних зв’язків і відносин між складовими та елементами категорії, їхня загальна внутрішня організація, що відображає розвиток економічних явищ і процесів в еволюції певних економічних і соціально-економічних систем, а отже,

Корпоратизація

Корпоратизація державної власності – процес трансформації частки державної власності в акціонерну (колективну) власність і формування та розвитку на цій основі корпоративного сектору в економіці. Процес К. д. в. в Україні розпочався в період існування

Мотивація трудова

Мотивація трудова – усвідомлене і цілеспрямоване спонукання працівника до праці через постійний вплив на його потреби, інтереси та цілі. М. т. – складова управління. Оскільки в основі трудової діяльності людей – їх потреби та

Фома Аквінський

Фома Аквінський (1225, або 1226-1274) – теолог і філософ, що розглядав окремі економічні проблеми. В 1245-1248 навчався в Парижі; у 1248- 1252 – у Кельні. В 1259-1269 – викладач теології в різних містах Італії.

Економіка і мораль

Економіка і мораль – взаємодія (взаємопроникнення, взаємозумовленість, взаємозаперечення тощо) моральних принципів і норм з різними елементами економічної системи на всіх етапах розвитку суспільства. На нижчій стадії розвитку капіталізму, коли переважала приватнокапіталістична власність та механізм

Eppoy (Arrow) Кеннет Джозеф

Eppoy (Arrow) Кеннет Джозеф (н. 1921) – професор Стенфордського, Гарвардського та інших університетів, представник неокласичного напряму, лауреат Нобелівської премії з економіки (1972). Цією нагородою він разом з професором Оксфордського університету Дж. Хіксом відзначений за

Засновницький фонд спільних підприємств

Засновницький фонд спільних підприємств – сума вкладів учасників фонду, що визначається розміром фонду і поповнюється за рахунок прибутків від господарської діяльності, а в разі потреби – за рахунок додаткових вкладів учасників. Факт внесення учасником

Логістичний ланцюг

Логістичний ланцюг – лінійно впорядкована сукупність фізичних та юридичних осіб, які здійснюють логістичні операції з метою доведення потоку товарів від однієї логістичної ланки до іншої або до кінцевого споживача. Двома основними елементами Л. л.

Відтворення продуктивних сил

Відтворення продуктивних сил – процес безпосереднього відновлення всіх елементів продуктивних сил у їх взаємодії. До основних елементів даної системи належать людина (а до кінця XIX ст. – робоча сила), засоби праці, предмети праці, використовувані