Реінжиніринг

Реінжиніринг – 1) якісне оздоровлення підприємств, фірм, компаній шляхом істотного поліпшення інжинірингу (див. Інжиніринг); 2) радикальне переосмислення і докорінна перебудова та оновлення господарських процесів з метою досягнення швидких істотних зрушень у господарській діяльності підприємств,

Управління просуванням товару

Управління просуванням товару – методи роботи з дилерами та торговими посередниками, способи представлення нових виробів торговельним організаціям та споживачам. При спілкуванні з дилером та будь-яким іншим торговельним посередником найбільшу роль відіграє ціна на товари

Емпіричне і теоретичне в економічному дослідженні

Емпіричне і теоретичне в економічному дослідженні – теоретико-методологічні форми пізнання економічних явищ і процесів та рівні наукового знання на різних етапах еволюції цілісної економічної системи, результатом яких на першому рівні є передусім емпіричні знання,

Сукупний суспільний продукт

Сукупний суспільний продукт – сукупність створених матеріальних благ за відповідний період часу. Визначається як сума валової продукції галузей матеріального виробництва: промисловості, сільського, лісового господарства, будівництва, вантажного транспорту, зв’язку (у тій частині, що обслуговує матеріальне

Сіткове планування та управління

Сіткове планування та управління – система, в якій застосовуються сіткові графіки з метою планування та управління комплексами взаємопов’язаних робіт. За допомогою цієї системи можна чітко визначити найоптимальніші терміни реалізації певної роботи, події, виділити їх

Істина економічна

Істина економічна – адекватне відображення та відтворення сутності економічних явищ і процесів, економічної системи загалом в об’єктивних за змістом теоріях (таких їх елементах, як учення, ідеї, закони, категорії, поняття, окремі визначення, висновки, господарські експерименти

Політика підприємства збутова

Політика підприємства збутова – комплекс дій керівництва підприємства, фірми, компанії, спрямованих на сортування, фасування, пакування, транспортування товарів, складування, зберігання, доробку (у разі необхідності), доставку до гуртових чи роздрібних покупців та ін. Операції зі збуту

Економіка регіональна

Економіка регіональна – галузь економічної науки, яка вивчає закони й закономірності суспільного відтворення загалом й окремих сфер зокрема, механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні. До них відносять: закон планомірного розвитку регіонів, закон

Крива Лаффера

Крива Лаффера – крива, яка графічно відображає залежність обсягу податкових надходжень у державний бюджет від середнього рівня податкових ставок і показує оптимальну ставку оподаткування, за якої податкові надходження сягають максимуму. Згідно з К. Л.

Премія

Премія (лат. Praemium – нагородо, винагорода) – 1) будь-яка винагорода у різних формах за певні досягнення, заслуги у різноманітних видах трудової діяльності; 2) винагорода покупцеві товару або послуги, кількісним вираженням якої є різниця між