Норма часу

Норма часу – встановлений для виконання певної роботи (операції) час за визначених організаційно-технічних умов і передового виробничого досвіду. Двома видами Н. ч. є норми тривалості операцій (час, встановлений для виконання одиниці роботи на окремому

Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації

Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації – комплекс методів, за допомогою яких визначається здатність менеджерів або спеціалістів впливати на діяльність виробничої або управлінської ланки (досягнення ними певних результатів); застосовуються з метою проведення їх

Факторний аналіз

Факторний аналіз – метод дослідження окремих економічних явищ і процесів, економічної системи загалом, що передбачає виявлення, аналіз і класифікацію впливу різних факторів, розміри впливу таких факторів на загальний процес економічної діяльності, її ефективність. За

Трудова угода

Трудова угода – документ, який регулює взаємовідносини (права і обов’язки) робітників, службовців, інженерно-технічних працівників і адміністрації підприємства. Після другої світової війні (в деяких країнах і раніше) Т. у. визнані законодавством. Одні Т. у. мають

Усуспільнення виробництва

Усуспільнення виробництва – об’єктивний процес розвитку суспільного характеру виробництва, що виявляється в поглибленні суспільного поділу праці, посиленні взаємозв’язку і взаємозалежності економічно відокремлених господарських одиниць, галузей і сфер народного господарства. У. в. в усіх трьох

Дракер (Druker) Пітер Ф. (1909)

Дракер (Druker) Пітер Ф. (1909) – американський економіст, соціолог, дослідник проблеми управління, автор теорії “підприємницької економіки”. Головне завдання менеджерів Д. вбачає у створенні у найманих працівників потужних стимулів до праці. На мікрорівні такі стимули

Антагонізм

Антагонізм – одна з форм розвитку соціально-економічних суперечностей, якій властива непримиренна боротьба двох або декількох протилежних сторін, тенденцій, законів, закономірностей та економічних форм. Соціальними формами вияву закономірностей та економічних форм є непримиренна боротьба між

Матеріальне стимулювання

Матеріальне стимулювання – сукупність економічних форм і методів спонукання людей до ефективної праці, що грунтується на матеріальній зацікавленості працівника у підвищенні заробітної плати, премій, придбанні пільгових акцій та ін. Йдеться про дотримання економічного зв’язку

Регрес

Регрес (лат. regressus – зворотний рух) – 1) процеси деградації, зниження рівня розвитку підприємства, фірми, компанії або економіки країни загалом, її окремих підсистем та елементів. Так, в Україні за час перебування при владі режиму

Насилля соціальне

Насилля соціальне – застосування однією (в т. ч. класом) соціальною групою різних форм примусу щодо інших соціальних груп з метою економічного та політичного панування, привласнення різних об’єктів власності тощо. Ураховуючи гостроту соціально-економічних суперечностей між