Товарно-грошові відносини

Товарно-грошові відносини – форма економічних відносин між відособленими товаровиробниками, які пов’язані між собою суспільним поділом праці. Встановлюються через купівлю – продаж та обмін товарів і послуг. Обмін товарів виник ще в умовах первіснообщинного ладу,

Ринок робочої сили

Ринок робочої сили – система економічних відносин між найманими працівниками (зайнятими і безробітними), підприємцями, державою (опосередковано) та біржами робочої сили (праці) (державними і приватними) з приводу організації, використання й купівлі-продажу робочої сили. Цю сукупність

Позаробочий час

Позаробочий час – час, не зайнятий суспільно необхідною працею на виробництві. До нього входить: час, зв’язаний з роботою на виробництві (дорога на роботу і назад, догляд за собою до і після роботи); час, потрачений

Монопольна рента

Монопольна рента – особлива форма земельної ренти, яка утворюється в окремих галузях та ділянках землі на основі монопольно високих цін на створені в них товари й виражає відносини економічної власності між власниками таких ділянок

Базисні умови поставок

Базисні умови поставок – визнані в міжнародній практиці торгові звичаї, що їх, як і індивідуальних умов, дотримуються партнери, укладаючи контракти. Ці звичаї та обов’язки, що з них випливають, друкуються в спеціальних виданнях Міжнародної торгової

Історична тенденція капіталістичного нагромадження

Історична тенденція капіталістичного нагромадження – об’єктивно неминучий процес загибелі капіталістичного способу виробництва, спричинений перетворенням капіталу на гальмо розвитку продуктивних сил внаслідок зростання концентрації та централізації засобів виробництва й усуспільнення виробництва і праці, що супроводжується

Нееквівалентний обмін

Нееквівалентний обмін – обмін товарів, за якого ціни на них відхиляються від ринкової вартості і не забезпечують реалізації втіленої у них суспільно необхідної праці та корисності. Основний фактор Н. о. – встановлення монопольно високих

Структура економічних категорій

Структура економічних категорій – комплекс закономірних зв’язків і відносин між складовими та елементами категорії, їхня загальна внутрішня організація, що відображає розвиток економічних явищ і процесів в еволюції певних економічних і соціально-економічних систем, а отже,