Крива Лаффера

Крива Лаффера – крива, яка графічно відображає залежність обсягу податкових надходжень у державний бюджет від середнього рівня податкових ставок і показує оптимальну ставку оподаткування, за якої податкові надходження сягають максимуму. Згідно з К. Л.

Премія

Премія (лат. Praemium – нагородо, винагорода) – 1) будь-яка винагорода у різних формах за певні досягнення, заслуги у різноманітних видах трудової діяльності; 2) винагорода покупцеві товару або послуги, кількісним вираженням якої є різниця між

Норма часу

Норма часу – встановлений для виконання певної роботи (операції) час за визначених організаційно-технічних умов і передового виробничого досвіду. Двома видами Н. ч. є норми тривалості операцій (час, встановлений для виконання одиниці роботи на окремому

Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації

Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації – комплекс методів, за допомогою яких визначається здатність менеджерів або спеціалістів впливати на діяльність виробничої або управлінської ланки (досягнення ними певних результатів); застосовуються з метою проведення їх

Факторний аналіз

Факторний аналіз – метод дослідження окремих економічних явищ і процесів, економічної системи загалом, що передбачає виявлення, аналіз і класифікацію впливу різних факторів, розміри впливу таких факторів на загальний процес економічної діяльності, її ефективність. За

Трудова угода

Трудова угода – документ, який регулює взаємовідносини (права і обов’язки) робітників, службовців, інженерно-технічних працівників і адміністрації підприємства. Після другої світової війні (в деяких країнах і раніше) Т. у. визнані законодавством. Одні Т. у. мають

Усуспільнення виробництва

Усуспільнення виробництва – об’єктивний процес розвитку суспільного характеру виробництва, що виявляється в поглибленні суспільного поділу праці, посиленні взаємозв’язку і взаємозалежності економічно відокремлених господарських одиниць, галузей і сфер народного господарства. У. в. в усіх трьох

Дракер (Druker) Пітер Ф. (1909)

Дракер (Druker) Пітер Ф. (1909) – американський економіст, соціолог, дослідник проблеми управління, автор теорії “підприємницької економіки”. Головне завдання менеджерів Д. вбачає у створенні у найманих працівників потужних стимулів до праці. На мікрорівні такі стимули