Дискримінація у зовнішній торгівлі

Дискримінація у зовнішній торгівлі – створення для юридичних і фізичних осіб однієї держави в їх торговельній діяльності на певній іноземній території гірших умов, ніж ті, які створені юридичним особам іншої держави. Суперечить принципам ООН

Державне регулювання фондових операцій

Державне регулювання фондових операцій – сукупність важелів і методів регулювання ринку цінних паперів з метою забезпечення нормального розвитку фондових бірж. Фондовий ринок, з одного боку, регулює біржовий комітет (див. Біржовий комітет). З іншого боку,

Еліта політична

Еліта політична (фр. elite – добірне, вибране) – невелика група привілейованих людей, яка займає панівні позиції в соціально-економічній ієрархії, володіє особливими рисами та якостями і бере активну та безпосередню участь у формуванні та здійсненні

Інформація економічна

Інформація економічна – інформація про розвиток і функціонування економічної системи загалом, її окремих підсистем та елементів у всіх сферах суспільного відтворення. I. e. використовується як важливий матеріал теоретичних узагальнень і представлена у цифровому вираженні,

Внутрігосподарське планування

Внутрігосподарське планування – діяльність управлінського апарату підприємства, фірми, компанії щодо встановлення завдань окремим підрозділам (цехам, бригадам, ланкам), виробничим дільницям, виділення необхідних ресурсів і забезпечення їх виконання. Завдання можуть бути як перспективні, так і поточні

Інтернаціоналізація господарського життя

Інтернаціоналізація господарського життя – об’єктивний економічний процес виникнення й розвитку економічних зв’язків і відносин між національними господарствами різних країн, що охоплює всі сфери суспільного відтворення і призводить до виникнення та розвитку інтернаціонального господарства. Основними

Цілісність світового господарства

Цілісність світового господарства – процес трансформації національних економічних систем в єдину інтернаціональну та глобальну економіку за активної участі наднаціональних органів. Двома найважливішими групами факторів, які посилюють таку цілісність, є об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних

Диференціальна земельна рента

Диференціальна земельна рента (лат. differentia – різниця, відмінність, reddo – повертаю, сплачую) – відносини економічної власності між власниками земель різної якості та розташування (а також орендарями) і найманими працівниками з приводу привласнення новоствореної вартості

Надлишкова додаткова вартість

Надлишкова додаткова вартість – надлишок суспільної (ринкової) вартості товару над індивідуальною, або різниця між отриманою і фактично створеною на капіталістичному підприємстві додатковою вартістю, що утворюється шляхом впровадження досягнень науково-технічного прогресу і підвищення на цій

Фізичний знос

Фізичний знос – поступова втрата основними фондами своїх виробничих та технічних властивостей і споживчої вартості. Ф. з. відбувається у процесі виробництва, а також під впливом сил природи. Швидкість Ф. з. основних фондів у процесі