Кампанія рекламна

Кампанія рекламна – комплекс заходів з рекламування товарів і послуг, що здійснюються за розробленою програмою у певний період. Головними етапами К. р. є: 1) підготовчий (визначення мети, вивчення якості товару, дослідження ринків, розробка ідеї

Ринок предметів споживання

Ринок предметів споживання – сукупність економічних відносин між підприємствами, фірмами та компаніями-виробниками, торговельними організаціями, населенням (домогосподарствами) і державою (опосередковано) з приводу організації та купівлі-продажу предметів споживання. У розвинених країнах переважна більшість сімей забезпечена товарами

Модель економічного зростання двофакторна

Модель економічного зростання двофакторна – модель зростання економіки, яка базується на припущенні про участь у створенні ВВП, в т. ч. національного доходу, лише засобів виробництва і робочої сили. Зростання засобів виробництва за незмінності кількості

Організація суспільного виробництва

Організація суспільного виробництва – координація дій кожної зі сторін суспільного способу виробництва та процесу їх взаємодії і форма об’єднання людей у процесі такого виробництва. Оскільки виробництво матеріальних благ здійснюється не відокремлено, а спільно, воно

Стратегія ціноутворення

Стратегія ціноутворення – довготермінова цінова політика, яка на рівні держави передбачає усунення глибоких цінових диспропорцій, досягнення фінансової стабілізації у національній економіці, а отже, подолання інфляції, а також спрямована на захист вітчизняного виробництва і стимулювання

Міжнародний поділ праці

Міжнародний поділ праці – вищий ступінь суспільного поділу праці, що базується на спеціалізації країн у виробництві окремих видів товарів та послуг, якими вони обмінюються. Глибина М. п. п. визначається ступенем розвитку продуктивних сил, міжнародної

Оплати праці договірне регулювання

Оплати праці договірне регулювання – система правових відносин щодо оплати праці, яка закріплюється в угодах, що укладаються на державному, галузевому, регіональному рівнях та на окремому підприємстві. Відповідно до вимог Закону України “Про оплату праці”

Людина соціальна

Людина соціальна – система соціальних відносин, в межах якої всебічно розвиваються сутність сили людини, відбувається її перетворення в особистість, що передбачає діалектичне заперечення економічної сутності людини (людини економічної). Таке заперечення означає, що Л. е.

Криза платіжного балансу

Криза платіжного балансу – криза, під час якої зовнішні зобов’язання країни значно перевищують суму надходжень від експорту товарів і послуг, а також від трансфертних платежів прямих і портфельних іноземних інвестицій, банківських кредитів тощо. Так,

Завдаток

Завдаток – 1) гарантійний внесок у формі грошової суми або інших майнових цінностей, який при укладанні договору один економічний суб’єкт передає іншому як гарантію виконання взятих на себе зобов’язань. Якщо особа, яка дала 3.,