Управління економічною власністю

Управління економічною власністю – управління об’єктами економічної власності і відносинами між людьми з приводу привласнення цих об’єктів у різних сферах суспільного відтворення. Основними об’єктами економічної власності є всі елементи системи продуктивних сил. Основною сферою

Особистий дохід

Особистий дохід – один з найважливіших показників життєвого рівня громадян, що відображає їх фінансові та натуральні (в грошовій оцінці) надходження від усіх видів діяльності. Якщо аналіз виробництва і первинного розподілу має своїм предметом людину

Прогнозування соціальне

Прогнозування соціальне – система наукових гіпотез, уявлень, передбачень і форми їхньої конкретизації щодо тенденцій і напрямів розвитку соціальних відносин, відповідних об’єктів і суб’єктів цих відносин. У вузькому значенні поняття “П. с.” – комплекс наукових

Екологія

Екологія – (від грец. oikos – дім, батьківщина та logos – слово, вчення) – наука про взаємодію між живими організмами і середовищем їх проживання та закономірності взаємодії природи і суспільства. Термін Е. запропонував німецький

Типи економічних зв’язків

Типи економічних зв’язків – основні типи зв’язків у межах національної економічної системи, які виділяють залежно від структури цієї системи. До них належать: 1) техніко-природничі зв’язки і відносини, які відображають ставлення людини до природи в

Теорія “людського капіталу”

Теорія “людського капіталу” – концепція західних економістів, що поєднує різноманітні, нерідко суперечливі погляди, ідеї, положення стосовно формування, використання знань, навичок та здібностей людини як джерела майбутніх доходів і привласнення економічних благ. її витоки –

Закон циклічного розвитку економіки

Закон циклічного розвитку економіки – закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між періодичним оновленням різних сторін технологічного способу виробництва, передусім окремих елементів основного капіталу, в межах циклічних коливань, а також певними

Метод технічного аналізу кон’юнктурного ринку

Метод технічного аналізу кон’юнктурного ринку – дослідження динаміки ринку з метою прогнозування майбутнього напряму руху цін. На думку одного з його авторів Дж. Мерфі, технічний аналіз грунтується на трьох аксіомах: 1) ринок враховує все,

Концепція нації економічна

Концепція нації економічна – спосіб пізнання, сукупність ідей та поглядів щодо виникнення, розвитку та економічної сутності нації. Стосовно виникнення нації розрізняють психологічне тлумачення (його представники – австрійський філософ О. Бауер, французький філософ Е. Ренан

Управління трудовим колективом

Управління трудовим колективом – комплекс методів, які власники і менеджери підприємств та організацій використовують з метою регулювання діяльності колективу (форм його організації, формування і розвитку мотивів до праці та взаємовідносин його окремих ланок та