Кількісні показники

Кількісні показники – статистичні величини, які в натуральних, вартісних та ін. показниках відображають здебільшого кількісні параметри соціально-економічних явищ і процесів. Розрізняють: індивідуальні, групові й загальні К. п. Виділяють показники чисельної сукупності (кількість підприємств, населення)

Резервна норма

Резервна норма – відношення суми обов’язкових резервів банків, що утворюються згідно з рішенням центрального банку за окремими статтями банківських пасивів, до обсягу зобов’язань за відповідними статтями, виражене у відсотках; або сума готівки, яку банк

Класична теорія зайнятості

Класична теорія зайнятості – сукупність ідей, положень, сформульованих засновниками політичної економії стосовно причин безробіття в умовах вільної ринкової економіки. Головні ідеї класичної теорії зайнятості: 1) основна причина безробіття – надто висока заробітна плата; 2)

Політика відсоткова

Політика відсоткова – теорія і практика державного і наддержавного регулювання ціни кредитів зміною облікової відсоткової ставки. Зміною облікової ставки центральний банк впливає на кредитні ресурси комерційних банків. Зокрема, від співвідношення облікової та комерційної ставок

Світові ринки робочої сили

Світові ринки робочої сили – сукупність відносин з приводу трудової міграції вільних працівників. Виникнення С. р. р. с. пов’язане з розвитком машинної індустрії і відповідно професіональними змінами. Зараз основу світових ринків робочої сили складають

Валютні цінності

Валютні цінності – валюта країни в усіх формах (банкноти, білети державного казначейства, монети тощо), платіжні документи (чеки, векселі, депозитні сертифікати, акредитиви тощо) та інші цінні папери (акції, облігації, векселі державного казначейства тощо), виражені в

Кейнсіанство

Кейнсіанство – один з провідних напрямів сучасної макроекономічної економічної теорії, згідно з яким без активного втручання держави в розвиток соціально-економічних процесів, без суттєвого розширення функцій держави капіталізм неспроможний існувати. Заслуга Кейнса полягає в макроекономічному

Передання технології

Передання технології – передання технології розвиненими країнами слаборозвиненим на платній або безоплатній основі. ЮНІДО (організація ООН з промислового розвитку) розглядає П. т. як тривалий і складний процес, який охоплює: а) добір і придбання технології;