Економіка інформаційна


Економіка інформаційна – найрозвиненіший тип економіки, що розглядається з боку речового змісту (отже, не враховує тип суспільної форми), яка виникає на основі інформаційної революції і базується на інформаційній технології, якісно нового типу основної продуктивної сили, автоматизації усіх сфер і галузей економіки та кардинальних змін в інших елементах технологічного способу виробництва. Поняття Е. і. запровадив у науковий обіг американський економіст Ф. Махлуп наприкінці 50-х XX ст., проте початок її розвитку датується межею 70 – 80-х років.

Найпростішою економічною складовою цієї економіки є інформаційний товар. Критерієм виокремлення цього типу економіки є перетворення інформації у специфічну продуктивну силу (див. Інформаційне суспільство). Якісно новий тип робочої сили виражається у формуванні працівника нового типу (див. Працівник нового типу), широкомасштабній інформатизації праці. З метою формування працівника нового типу швидко зростає кількість спеціалістів високої кваліфікації в сфері науки і техніки, підвищується рівень їх кваліфікації та ін., що стає основною формою нагромадження національного багатства у вигляді знань, необхідної
інформації, організаційного досвіду, культури тощо, для чого потрібно постійно збільшувати витрати держави та недержавних підприємств на підготовку та перепідготовку робочої сили. Важливу роль у процесі інформатизації відіграє створення банків даних, передусім машинних банків на комерційних засадах. Так, у середині 80-х XX ст. у розвинених країнах світу було 2800 таких комерційних банків. Первинною ланкою Е. і. стають компанії, які займаються здебільшого накопиченням та обробкою інформації. В такій економіці здебільшого долається техніко – економічне відчуження найманих працівників від засобів виробництва. Інформаційний товар як найпростіша клітина Е. і. є продуктом колективної праці переважно з боку найманих працівників. Тому з боку суспільної форми цьому типу економіки найбільшою мірою відповідає трудова колективна власність. Інформаційна революція через систему техніко – економічних та організаційно-економічних відносин поступово зумовлює якісні та сутнісні зміни інших підсистем та елементів цілісної економічної системи і відповідно впливає на сукупність інших суспільних відносин. Щоб Е. і. набула статусу повноцінної економічної категорії (тобто з урахуванням суспільної форми), вона повинна набути адекватних відносин економічної власності. Е. і. є основою інформаційного суспільства. В Японії з 2001 діє закон про формування такого суспільства, найважливішими складовими якого у сфері економіки є досягнення повної комп’ютерної грамотності населення, розробка системи електронного управління та ін. (див. Інформаційне суспільство).1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Незмінювані іменники.
Ви зараз читаєте: Економіка інформаційна