Електромагнітна індукція

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Електромагнітне поле

УРОК 5/17

Тема. Електромагнітна індукція

Мета уроку: ознайомити учнів з явищем електромагнітної індукції; навчити їх знаходити напрямок індукційного струму.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЛАН УРОКУ

Контроль знань

5 хв.

1. Магнітна проникність речовини.

2. Діамагнетики й парамагнетики.

3. Феромагнетики

Демонстрації

5 хв.

1. Явище електромагнітної індукції (3-4 досліди).

2.

Правило Ленца

Вивчення нового матеріалу

25 хв.

1. Магнітний потік.

2. Явище електромагнітної індукції.

3. Закон електромагнітної індукції.

4. Правило Ленца

Закріплення вивченого матеріалу

10 хв.

1. Якісні питання.

2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Магнітний потік

Виділимо в магнітному полі невелику ділянку S.

Електромагнітна індукція

Якщо площина цієї ділянки (контуру) перпендикулярна до вектора магнітної індукції, то магнітним потоком Ф через контур називають добуток модуля

вектора магнітної індукції В на площу S контуру:

Ф = BS.

Під час повороту контуру кількість ліній, що пронизують його, зменшується: вона пропорційна cos?, де? – кут між вектором магнітної індукції й перпендикуляром до площини контуру:

Електромагнітна індукція

Тому в загальному випадку магнітний потік (потік магнітної індукції) йде через замкнутий контур Ф = BScos?.

Таким чином, магнітний потік через контур можна подати як фізичну величину, пропорційну числу ліній магнітної індукції, що пронизують цей контур.

Одиницю магнітного потоку в системі СІ називають вебер (Вб) на честь німецького фізика Вільгельма Вебера.

O Магнітний потік 1 Вб створює однорідне магнітне поле індукцією 1 Тл через поверхню площею 1 м2, розташовану перпендикулярно до вектора магнітної індукції:

Електромагнітна індукція

2. Явище електромагнітної індукції

Для демонстрації явища електромагнітної індукції, виходячи з формули Ф = ВScos?, всі досліди можна умовно розділити на три групи:

А) досліди, у яких змінюється магнітна індукція В;

Б) досліди, у яких змінюється площа контуру S;

В) досліди, у яких змінюється кут між напрямком вектора магнітної індукції й нормаллю до контуру.

O Виникнення електричного струму в замкнутому контурі під час зміни магнітного потоку через обмежену контуром площу називають явищем електромагнітної індукції.

За будь-якої зміни магнітного потоку через площу, обмежену контуром, у замкнутому контурі виникає індукційний струм. Існують дві причини виникнення індукційного струму:

1) під час руху контуру в магнітному полі;

2) у разі перебування нерухомого контуру в змінному магнітному полі.

Виникнення в нерухомих провідниках електричного струму вказує на появу електричного поля, тому що магнітне поле на нерухомі заряди діяти не може.

Значить, індукційне електричне поле з’являється в результаті зміни магнітного поля. Отже, індукційне електричне поле не пов’язане із зарядами (як це було у випадку електростатичного поля).

Дж. Максвелл першим дійшов висновку, що,

O змінюючись у часі, магнітне поле породжує електричне поле.

Електричне поле, що виникає під час зміни магнітного поля, має зовсім іншу структуру, ніж електростатичне. Воно не пов’язано безпосередньо з електричними зарядами, і його лінії напруженості не можуть на них починатися й закінчуватися. Вони взагалі ніде не починаються й не закінчуються, а являють собою замкнуті лінії, подібні до ліній індукції магнітного поля. Крім того, робота з переміщення зарядів уздовж замкнутого контуру, виконана силами цього електричного поля, не дорівнює нулю. Це так зване вихрове електричне поле.

Електричне поле, створене змінним магнітним полем, називають вихровим.

Вихрове електричне поле не є потенціальним полем.

3. Закон електромагнітної індукції

Досліди Фарадея показали, що сила індукційного струму Iі в провідному контурі пропорційна швидкості зміни магнітного потоку через поверхню, обмежену контуром.

Якщо за малий час? t магнітний потік зміниться на? Ф, то швидкість зміни магнітного потоку дорівнює? Ф/?t. Тоді:

Електромагнітна індукція

У разі зміни магнітного потоку через поверхню, обмежену кон туром, в останньому з’являються сторонні сили, дія яких характеризується ЕРС, названою ЕРС індукції:

Електромагнітна індукція

Відповідно до закону Ома для замкнутого кола Електромагнітна індукція Використовуючи це співвідношення, Фарадей установив дослідним шляхом закон електромагнітної індукції

O ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює модулю швидкості зміни магнітного потоку, що пронизує цей контур:

Електромагнітна індукція

Рухомий провідник у магнітному полі можна розглядати як своєрідне джерело струму, характеризоване ЕРС індукції, що дорівнює Електромагнітна індукція

4. Правило Ленца

З ряду дослідів випливає, що в різних випадках напрямок індукційного струму може бути різним: відкидання стрілки гальванометра в деяких дослідах відбувалося в одну сторону, а в деяких – у протилежну.

З тих же дослідів випливало, що збільшення магнітного потоку, який пронизує площу контуру, призводило до виникнення індукційного струму, напрямленого так, що створений ним магнітний потік перешкоджає подальшому збільшенню первісного магнітного потоку. Навпаки, у разі зменшення магнітного потоку магнітне поле індукційного струму усередині котушки підсилювало первинний магнітний потік.

У загальному випадку цей факт можна сформулювати у вигляді правила, установленого російським фізиком Е. X. Ленцем:

O індукційний струм у замкнутому контурі завжди має такий напрямок, що створене ним магнітне поле намагається компенсувати зміну магнітного потоку, що зумовило цей струм.

З урахуванням правила Ленца закон електромагнітної індукції можна записати у вигляді:

Електромагнітна індукція

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Перший рівень

1. Що спільного у всіх дослідах, які дозволяють виявити індукційний струм?

2. У чому полягає різниця в одержанні індукційного струму в дослідах Фарадея?

3. Як потрібно рухати магніт або котушку, щоб у них виник індукційний струм?

4. За якого руху магніту усередині котушки індукційний струм не виникає?

5. Від чого залежить напрямок індукційного струму?

6. Наведіть приклади застосування правила Ленца.

Другий рівень

1. Чи може виникнути індукційний струм у нерухомій замкнутій котушці без руху магніту? Підтвердьте вашу відповідь прикладом.

2. У чому відмінність вихрового електричного поля від електростатичного поля?

3. Чому закон електромагнітної індукції сформульовано для ЕРС, а не для сили струму?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1). Якісні питання

1. Замкнуте металеве кільце рухається в однорідному магнітному полі поступально. Чи виникає індукційний струм у кільці? Чому?

2. Смуговий магніт падає крізь дротяну котушку. Порівняйте час падіння у випадках, коли котушка замкнута й розімкнута.

3. Як треба орієнтувати дротяну рамку в однорідному магнітному полі, щоб магнітний потік через рамку дорівнював нулю? був максимальним?

2). Навчаємося розв’язувати задачі

1. Північний полюс магніту віддаляється від металевого кільця, як показано на рисунку. Визначте напрямок індукційного струму в кільці.

Електромагнітна індукція

2. Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля утворюють кут 30° з вертикаллю. Модуль магнітної індукції дорівнює 0,2 Тл. Який магнітний потік пронизує горизонтальне дротяне кільце радіусом 10 см? (Відповідь: 5,4 мВб)

3. Чи виникатиме індукційний струм у круговому витку, що перебуває в однорідному магнітному полі, якщо: а) переміщати виток поступально; б) обертати виток навколо осі, що проходить через його центр перпендикулярно до площини витка; в) обертати виток навколо осі, що лежить у його площині?

4. Магнітний потік, що пронизує замкнутий контур, за 6 мс рівномірно зростає з 2 до 14 мВб. Яка ЕРС індукції в контурі? (Відповідь: 2 В)

5. Магнітний потік через замкнутий контур змінився на 0,06 Вб за 0,3 с. Яка середня швидкість зміни магнітного потоку? За якої умови ЕРС індукції була постійною? (Відповідь: 0,2 Вб/с; якщо швидкість зміни магнітного потоку була постійною.)

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ

– Магнітний потік (потік магнітної індукції) через замкнутий контур:

Електромагнітна індукція

– Магнітний потік 1 Вб створює однорідне магнітне поле індукцією 1 Тл через поверхню площею 1 м2, розташовану перпендикулярно до вектора магнітної індукції:

Електромагнітна індукція

– Явище електромагнітної індукції: за будь-якої зміни магнітного потоку через площу, обмежену контуром, у замкнутому контурі виникає індукційний струм.

– Електричне поле, створене змінним магнітним полем, називають вихровим.

– ЕРС індукції в замкнутому контурі пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, що пронизує цей контур:

Електромагнітна індукція

– Правило Ленца: індукційний струм у замкнутому контурі завжди має такий напрямок, що створене ним магнітне поле намагається компенсувати зміну магнітного потоку, яка спричинила цей струм.

Домашнє завдання

1. Підр.: § 17.

2. 3б.:

Рів1 № 8.10; 8.14; 8.15; 8.16.

Рів2 № 8.28; 8.29; 8.32, 8.42.

Рів3 № 8.49, 8.50; 8.55; 8.56.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Масштаб це.
Ви зараз читаєте: Електромагнітна індукція