Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

УРОК 19

Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

Мета уроку: з’ясувати роль фінансових джерел у діяльності підприємства; визначити різні види фінансування підприємства; розвивати економічне мислення та самостійність суджень учнів.

Основні поняття: фінансування, фінансові ресурси, форми фінансування, власні та позичені кошти, внутрішні й зовнішні джерела фінансування.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація

опорних знань і вмінь учнів

Епіграф до уроку

Гроші створюють гроші.

Томас Фуллер

>> Запитання до учнів

Як ви розумієте ці слова?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Наявність фінансових коштів є одним із визначальних факторів успішності в підприємницькій діяльності. Фінанси підприємства використовуються для придбання сировини й матеріалів, обладнання, енергозабезпечення, для виплати заробітної платні, для розширення масштабів діяльності. Будь-яке управлінське рішення має бути узгоджене з фінансовими можливостями й перспективами підприємства.

IV. Вивчення нового

матеріалу

Головним завданням фінансової діяльності підприємства є мобілізація капіталу для фінансування операційної та інвестиційної діяльності. Фінансування – це сукупність заходів, спрямованих на задоволення потреби підприємства в капіталі, що включають мобілізацію фінансових ресурсів (коштів, їхніх еквівалентів та майнових активів), їх повернення, а також відносини між підприємством та капіталодавцями (платіжні відносини, контроль і забезпечення).

>> Види фінансування

Залежно від цілей фінансування виокремлюють такі його форми: фінансування на момент заснування підприємства, для розширення діяльності, рефінансування, санаційне фінансування.

За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють зовнішнє та внутрішнє фінансування.

До зовнішніх джерел формування позичкового капіталу належать: кредити банків (довго – і короткострокові); кредиторська заборгованість за матеріальні цінності, виконані роботи, послуги; кошти інвесторів; державні кредити.

До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу належать: прибуток, амортизаційні відрахування, продаж активів, заборгованість за розрахунками (з бюджетом, з одержаних авансів, з оплати праці тощо).

За правовим статусом інвесторів – власний капітал і позичковий капітал.

Власний капітал може бути сформований за рахунок внесків власників підприємства або шляхом реінвестування прибутку.

Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

Позичковий капітал, як і власний, може бути мобілізований із зовнішніх та внутрішніх джерел.

До нетрадиційних джерел фінансування можна зарахувати: фінансовий лізинг, факторинг, форфейтування, використання венчурного капіталу.

Фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. за договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується придбати в продавця річ відповідно до встановлених лізингоодержувачем умов і передати її в користування лізингоодержувачу на визначений строк не менш ніж один рік за встановлену плату (лізинговийплатіж).

Факторинг – це фінансування постачань із відстроченням платежу, страхування ризиків, пов’язаних із відстроченням платежу, а також управління дебіторською заборгованістю.

Форфейтинг – це кредитування постачальника шляхом купівлі векселів чи інших боргових зобов’язань.

Венчурний капітал – це інвестиції через цінні папери від зовнішніх інвесторів.

V. Закріплення знань і вмінь учнів

Визначте, до яких джерел фінансування належать фінансові ресурси підприємства, наведені в таблиці.

¦ Внутрішні власні фінансові ресурси: ____________________________________ ___________________________________________

¦ Внутрішні позичені фінансові ресурси: ____________________________________ ___________________________________________

¦ Зовнішні власні фінансові ресурси: ____________________________________ ___________________________________________

¦ Зовнішні позичені фінансові ресурси: ____________________________________ ___________________________________________

№ з/п

Конкретні фінансові ресурси підприємства

1

Нерозподілений прибуток

2

Спеціальні фонди, що формуються за рахунок прибутку

3

Приріст заборгованості з оплати праці

4

Амортизаційні відрахування

5

Акціонерний або пайовий капітал, що залучається додатково

6

Кошти, що залучаються через емісію й розміщення облігацій та інших боргових зобов’язань підприємства

7

Страхові відшкодування збитків, спричинених втратою майна

8

Приріст заборгованості в розрахунках із бюджетом та позабюджетними фондами

9

Кошти, що виділяються вищими холдинговими й акціонерними компаніями

10

Довгострокові фінансові вкладення, термін погашення яких закінчується в поточному періоді

11

Прямі державні кредити

12

Приріст іншої внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства

13

Кошти на цільове інвестування, безоплатно надані державними органами та комерційними структурами

14

Довгострокові кредити банків та інших кредитних структур

15

Частина основних фондів, що реінвестується через продаж

16

Інші джерела формування позичених ресурсів (селенг, факторинг, форфейтинг)

17

Приріст заборгованості в розрахунках за страхування

18

Комерційні кредити, що надаються постачальниками машин, обладнання та інших інвестиційних товарів, а також підрядниками

19

Частина зайвих оборотних активів, що іммобілізується в інвестиції

20

Інвестиційний податковий кредит

21

Машини, обладнання та інші реальні види ресурсів, що залучаються на підставі лізингу (позабалансове кредитування)

Відповіді

1. Внутрішні власні 1, 2, 4, 7, 10, 15, 19.

2. Внутрішні позичені 3, 8, 12, 17.

3. Зовнішні власні 5, 9, 13.

4. Зовнішні позичені 6, 11, 14, 16, 18, 20, 21.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Визначити переваги різних джерел фінансування та заповнити в зошиті таблицю. Зробити висновки.

Вид джерел фінансування

Переваги

Недоліки

Внутрішні

Зовнішні

Власні

Позичені


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова діатомових водоростей.
Ви зараз читаєте: Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів підприємства