Галузь права


Галузь права – система юридичних норм, які регулюють певну сферу суспільних відносин специфічними методами правового регулювання. Г. п. є елементом системи права (об’єктивного юридичного права). Критерії (підстави) розподілу правових норм за галузями Г. п. такі: предмет правового регулювання (сукупність суспільних відносин, які врегульовані правом) і метод правового регулювання (специфічний спосіб владного впливу держави на суспільні відносини, здійснюваний за допомогою правових норм та інших юридичних засобів), Поняття предмета правового

регулювання дає уявлення про те, що саме регулює право, а поняття методу правового регулювання дає відповідь на питання, як (яким чином, засобом, способом) держава справляє нормативний вплив на суспільні відносини. Предмет правового регулювання має такі властивості: вольовий (ідеологічний) характер суспільних відносин, здатність суспільних відносин бути об’єктом зовнішнього контролю, істотне значення суспільних відносин для функціонування й розвитку держави. Метод правового регулювання характеризується колом суб’єктів, яких держава визнає правоздатними і дієздатними, змістом і обсягом правового
статусу суб’єктів певних відносин, порядком формування, встановлення юридичних прав і обов’язків суб’єктів, ступенем визначеності змісту юридичних прав і обов’язків, способами (засобами) примусового забезпечення їх. Вище наведені чинники об’єднання юридичних норм у Г. п. неоднозначні й нерівноцінні; первинним і визначальним серед них є предмет правового регулювання, який начебто веде за собою метод: як регулювати залежить від того, що слід регулювати. Суспільні відносини, які суттєво відрізняються за їхнім характером, змістом, взаємним положенням суб’єктів (скажімо, відносини між слідчим і обвинуваченим та стосунки батьків і дітей) неможливо врегулювати одним і тим самим методом. Основні галузі сучасного права такі: конституційне (державне), цивільне, сімейне, трудове, підприємницьке, сільськогосподарське, соціально-забезпечувальне, екологічне, адміністративне, фінансове, земельне, цивільно-процесуальне, кримінальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче. У різних країнах зміст, обсяг і назви зазначених галузей права можуть істотно відрізнятися. Зберігає певне значення властивім європейській континентальній правовій системі поділ системи права на так зване публічне (Г. п., що регулює відносини між особою і владними органами держави) і приватне право (Г. п., що регулює відносини між громадянами, а також між громадянами і різноманітними об’єднаннями, невладними організаціями). Г. п. поділяється, як правило, на інститути права – системи юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. Серед інститутів права розрізняють галузеві та міжгалузеві.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Ділення десяткових дробів.
Ви зараз читаєте: Галузь права