ГРУНТИ І ЇХ ПОШИРЕННЯ


РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. ГРУНТИ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

УРОК 28. ГРУНТИ І ЇХ ПОШИРЕННЯ

Тема. Умови грунтоутворення, основні генетичні типи грунтів, закономірності їх поширення. Карта грунтів України.

Навчальна мета: поглибити знання учнів про грунти, фактори їх утворення, закономірності поширення; сформувати систему знань про основні грунтоутворюючі фактори в межах України та сформовані типи грунтів; удосконалювати навички роботи з картою грунтів, за її допомогою визначити

територіальне розміщення грунтів республіки.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карта грунтів світу та України, схеми грунтових профілів.

Опорні і базові поняття: грунт, фактор грунтоутворення, материнська порода, тип грунту, фізичні властивості грунту, хімічні властивості грунту.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. Назвіть та покажіть на карті найбільші артезіанські басейни України.

2. Назвіть райони найбільшого поширення боліт в Україні. Назвіть всі фактори, що сприяли їх утворенню.

3. Від яких факторів може змінюватись

показник запасів водних ресурсів України з року в рік?

III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Що називається грунтом? Що визначає родючість грунту?

– Пригадайте всі фактори грунтоутворення.

– Які закономірності поширення грунтів на Землі?

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Одним з найбільших багатств, подарованих Україні природою, є її грунти. За їх складом та біопродуктивністю країна може претендувати на перше місце у світі. Що сприяло цьому? Відповідь дає нам наука грунтознавство.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Умови грунтоутворення

– Материнські породи – основними є продукти вивітрювання гірських порід, утворені в антропогеновий період: леси, лесовидні суглинки, водно-льодовикові, піщані та супіщані відклади, продукти руйнування карбонатних порід, магматичних тощо; визначають механічний (здатність пропускати вологу, повітря, розвіюватись) та хімічний склад майбутніх грунтів;

– кліматичні – визначають температури та освітленість, ступінь зволоженості (К), інтенсивність вітру;

– рельєф – обумовлює відмінність погодних показників (висота, експозиція схилів), переважання процесів денудації чи акумуляції;

– живі організми – синтезують та розкладають органічні речовини, накопичують хімічні сполуки, змінюють структуру материнських порід і грунтів, перерозподіляють поживні речовини тощо;

– час – тривалість процесів грунтоутворення обумовлює ступінь сформованості грунтових горизонтів;

– господарська діяльність людини – змінює фізичні та хімічні властивості грунтів, їх структуру.

Від усіх факторів залежить утворення типів грунтів та їх бонітет (оцінка родючості за 100-бальною системою).

2. Генетичні типи грунтів

– Дерново-підзолисті – формуються за умов перезволоження під мішаними лісами; вміст гумусу (0,7-2 %), підвищена кислотність; бонітет 22-41 балів;

– сірі лісові – переважно на лесах та лесовидних суглинках; є перехідними від дерново-підзолистих до чорноземів; залежно від переважання лісових чи степових умов поділяються на ясно-сірі, сірі й темно-сірі, уміст гумусу 1,2-2,8 %; бонітет 37-71 бал;

– чорноземи – на лесах, лесовидних відкладах, червоно-бурих глинах під степовою рослинністю, найродючіші:

– опідзолені – перехідні від сірих лісових; уміст гумусу 2,5- 5,5 %; потужність гумусового горизонту 0,3-0,4 м; бонітет 59-88 балів;

– типові – в умовах помірно вологого клімату під лучними степами; уміст гумусу 2,5-6,2 %, гумусовий горизонт товщиною 0,6-1,5 м; бонітет 65-100 балів;

– звичайні – в умовах помірно посушливого клімату; уміст гумусу 4,3 – 6 %, потужність гумусового горизонту 0,4-0,9 м; бонітет 57-77 балів;

– південні – в умовах посушливого клімату; гумусовий горизонт потужністю 0,7-1,0 м, уміст гумусу 1,6-3,4 %; далі на південь та південний схід мають значний уміст солей та гіпсу, що призводить до осолонцювання; бонітет 47-55 балів;

– каштанові – на лесах під сухостеповою рослинністю; уміст гумусу 2,5 %, потужність шару 0,25-0,35 м; характеризуються ознаками солонцюватості; бонітет 24-34 бали;

– лучні та лучно-болотні – в умовах додаткового зволоження поверхневими та грунтовими водами під вологолюбною трав’яною рослинністю; гумусовий горизонт часто оторфований, потужністю до 0,85 м, уміст гумусу 0,6-7,0 %; бонітет 26-73 бали;

– буроземи – під лісовою гірською рослинністю в умовах м’якого, помірно теплого, вологого клімату; виділяють звичайні, опідзолені та дерново-буроземні; вміст гумусу 2,6-6,0 %; бонітет 35- 44 бали.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

– Назвіть основні типи грунтів України. За картою грунтів простежте географію їх розповсюдження.

– Назвіть основні чинники утворення характерних типів грунтів України.

– Розташуйте основні типи грунтів України в порядку зменшення: а) їх родючості; б) площі, які вони займають.

VII. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Детальніше ознайомитись з картою грунтів України.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Пора гніздування.
Ви зараз читаєте: ГРУНТИ І ЇХ ПОШИРЕННЯ