ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ


РОЗДІЛ 3 ОСНОВИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЕКТУВАННЯ

§26. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

Опорні поняття: інформаційні джерела; інформа­ція – образно-знакова, сигнальна, усна, письмова; пошук інформації.

У процесі створення нових об’єктів фахівці викорис­товують інформаційні джерела.

Інформаційні джерела – це засоби, предмети, меха­нізми, які несуть інформацію про властивості, характер­ні ознаки, функції та призначення будь-якого об’єкта. Інформацію (від лат. informatio – повідомляти) визна­чають як будь-яке повідомлення

про будь-що.

За формою подання інформацію поділяють на образ­но-знакову і сигнальну.

Інформація може передаватися або зберігатися в усній та письмовій формах.

У навчальному процесі ми найчастіше користуємося письмовою бібліографічною інформацією, яка міститься в різноманітних інформаційних джерелах – книжках, . журналах, газетах тощо.

Книжка (підручник, посібник, робочий зошит, енци­клопедія, словник, каталог) – це твір друку чи рукопис, оформлений у вигляді скріплених аркушів письмового па­перу, на яких відтворено текст або графічні зображення.

Книги – морська глибина:

Хто

в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить

Дивнії перли виносить.

І. Франко

Журнал – періодичне друковане видання у вигляді книжки. Це також може бути книжка чи зошит для си­стематичних записів про що-небудь, або книжка для об­ліку відвідування й успішності учнів тощо.

Газета – періодичне (часто щоденне) друковане ви­дання, яке містить різноманітні матеріали про поточні події суспільно-політичного, економічного й культурно­го життя.

Стаття – науковий або публіцистичний твір не­великого розміру, що міститься у збірнику наукових статей, газеті, журналі.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

У сучасному високотехнологічному просторі надзви­чайно поширеними стали комп’ютерні інформаційні джерела, до яких належать жорсткі диски, Всесвітня ін­формаційна мережа Інтернет тощо.

Окрім перелічених інформаційних джерел, існують ще й спеціалізовані видання про техніку й технологію. Наприклад, у процесі створення нових моделей одягу фахівці використовують спеціалізовані видання – жур­нали мод, каталоги, альбоми з моделями швейних та ви­шитих виробів. Спеціалізовані джерела також містять технологічні й інструкційні карти, де вказано послідов­ність виготовлення виробів в ілюстраціях, фотографіях, малюнках, схемах тощо.

Під час роботи над проектом важливо знати, де шука­ти потрібну інформацію. У зв’язку із цим розрізняють такі найбільш поширені шляхи пошуку інформації:

– вивчення бібліотечного каталогу;

– пошук відповідних сайтів у мережі Інтернет;

– довідковий апарат енциклопедій.

Серед багатьох шляхів пошуку інформації існує ще й комунікативний – це можливість отримати необхідну консультацію вчителя, фахівця тієї галузі, яка є близь­кою до теми проекту.

1. Що таке інформаційні джерела?

2. Як класифікують інформацію за формою подання?

3. Назви інформаційні джерела, якими ти користуєшся, виконуючи домашнє завдання.

4. Назви найпоширеніші шляхи пошуку інформації.

Скарбничка мудрості

“З глибин моря дістають перлини, а з глибин книжок – знання”.

Завдання для самоперевірки до розділу ІІІ

Вибери правильну відповідь

1. Укажи, яке із перелічених з’єднань належить до нероз’ємних:

А) різьбове;

Б) зварне;

В) шпонкове;г) шліцьове.

2. Назви пристрій, за допомогою якого приводяться в рух усі механізми машини:

А) з’єднання;

Б) привод;

В) машина;

Г) човниковий механізм.

3. Укажи, яке твердження правильне:

Книжка – це…

А) твір друку чи рукопис, оформлений у вигля­ді скріплених аркушів письмового паперу, на яких відтворено текст або графічні зображення;

Б) періодичне (часто щоденне) друковане видання, яке містить різноманітні матеріали про поточ­ні події суспільно-політичного, економічного й культурного життя.

Встав пропущені слова

4. Основне призначення машин – повна або частко­ва заміна____________праці з метою підви­щення її продуктивності.

5. Для передачі руху між паралельними валами застосовують________ передачу.

6. На універсальних машинах можна виконувати_________________операцій, на спеціальних – лише ____________.

7. Метод__________________дає змогу створювати нові об’єкти шляхом зв’язування або поєднання окремих рис, властивостей, частин уже існуючих об’єктів.

*Усі завдання виконувати в зошиті. У підручнику не писати!

Вибери дві правильні відповіді

8. Укажи, які з перелічених машин належать до транспортуючих:

А) автомобілі;

Б) конвеєри;

В) літаки;

Г) трактори;

Г) ескалатори.

9. Укажи, які із зображених з’єднань належать до роз’ємних:

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

12. Установи відповідність між назвою механізму та його призначенням, заповни таблицю: а) рейковий механізм; болтове заклепкове гвинтове зварне

10. Укажи, якою буває інформація за формою по­дання:

А) образно-знакова; б) усна;

В) письмова; г) сигнальна.

Установи відповідність

11. Установи відповідність між назвами машин і їх призначенням та заповни таблицю:

А) машини змінюють форму, властивості й поло­ження предметів;

Б) машини слугують для виконання технологіч­них операцій;

В) машини призначені для перетворення енергії.

1) енергетичні машини;

2) робочі машини;

3) технологічні машини.

Б) кривошипно-шатунний механізм;

В) гвинтовий механізм.

1) змінює обертальний рух гвинта на поступаль­ний рух гайки, і навпаки;

2) перетворює обертальний рух колеса на посту­пальний рух рейки, і навпаки;

3) перетворює зворотно-поступальний рух на обер­тальний, і навпаки.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

13. Установи відповідність між бібліографічними ви­дами інформації:

А) газета;

Б) журнал;

В) стаття.

1) науковий або публіцистичний твір невеликого розміру, який може міститися в збірнику, газеті або журналі;

2) періодичне друковане видання у вигляді книжки;

3) періодичне (часто щоденне) друковане видання, яке містить різноманітні матеріали про поточ­ні події суспільно-політичного, економічного й культурного життя.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

Обгрунтуй відповідь

14. 3 якою метою використовують графічні зображен­ня та умовні позначення механізмів і деталей?

15. Чому побутові швейні машини бувають універ­сальними, а промислові – спеціальними?

16. Тобі потрібно виготовити сумочку для мобільного телефону. Які інформаційні джерела ти будеш ви­користовувати для створення проекту?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Хвороби цивілізації і реклама.
Ви зараз читаєте: ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ