Інші (крім зміни обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства. Перевірна робота

УРОК 18

Інші (крім зміни обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства. Перевірна робота

Мета уроку: з’ясувати фактори, що впливають на рівень прибутку; визначити механізм їх впливу та скласти перелік заходів з управління ними; визначити якість засвоєння матеріалу за допомогою контрольної роботи.

Основні поняття: фактор, механізм впливу, прибуток, ресурси, партнерська дисципліна, тарифні ставки, державне регулювання, менеджмент, мотивація.

Тип уроку: контролю, оцінювання й коригування знань учнів.

Хід

уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Ви вже встигли зрозуміти, що підприємництво – це боротьба, у якій перемагає найвинахідливіший, найенергійніший, найком – петентніший. Зараз ми перевіримо ваші підприємницькі здібності. (Учитель об’єднує учнів у три групи, кожна з яких – уявне підприємство.) Уявіть, що наш кабінет – це ринковий простір, де діють лише три виробники молочної продукції. Кожна з фірм виробляє однаковий асортимент продукції, однак максимізує прибуток, використовуючи різні переваги: група 1 – ціну, група 2 – обсяг збуту, група 3 – політику

управління витратами. Запропонуйте якнайбільшу кількість заходів зі збільшення прибутку, використовуючи лише свою конкурентну перевагу.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

За умов загострення конкуренції підприємці повинні мати якнайбільший багаж умінь знижувати витрати та збільшувати прибутки. Крім класично відомих інструментів: ціни, витрат, обсягів збуту – наразі мають широко застосовуватись також інтелектуальні здібності персоналу, ефективні прийоми менеджменту, ресурсна політика тощо.

IV. Вивчення нового матеріалу

Фактори та механізм їх впливу на прибуток підприємства

Фактор

Механізм впливу (^ – збільшення, v – зменшення)

Заходи зі збільшення прибутку

Обсяг і кількість ресурсів, що надаються суспільством

^ Якісні та кількісні характеристики ресурсів > ^ якість продукції + ^ Q виробництва > ^ Q потенційного рівня збуту > ^ дохід > ^ прибуток

V Якісні і кількісні характеристики ресурсів > v якість продукції + v Q виробництва > v Q потенційного рівня збуту > v дохід > v прибуток

Пряма залежність

1. Якісна селекція ресурсів.

2. Установлення довготривалих договірних відносин з постачальниками.

3. Інтеграція з постачальниками сировини.

4. Науково-технічні дослідження з метою заміни ресурсів альтернативними або зменшення потрібної кількості

Рівень дотримання дисципліни діловими партнерами

^ % виконання договірних умов > своєчасне виробництво > ^ Qрп > ^ дохід > ^ прибуток

V % виконання договірних умов > несвоєчасне виробництво > v Qрп > v дохід > v прибуток

Пряма залежність

1. Юридичне оформлення правочинів.

2. Установлення відповідальності за порушення умов договору

Система тарифних і податкових ставок

^ Ставки > v прибуток

V Ставки > ^ прибуток

Зворотна залежність

1. Перерозподіл прибутків між звітними періодами (зміна часу визнання): зміна методу нарахування амортизації, часу сплати відсотків за позикою.

2. Збільшення доходів або зменшення витрат: переоцінка активів, зменшення рівня нерозподілених витрат

Державне регулювання:

– прямі методи (поріг цін, норма прибутку);

– непрямі (антимонопольне законодавство)

Подиниці = const;

Пвалова ~ QРП

Под? або? певної величини

Пваловий? QРП

Спрямування зусиль на збільшення обсягів реалізації.

Дотримання законодавства

Рівень менеджменту

Обгрунтованість, швидкість прийняття рішень, кваліфікація менеджерів впливають на ефективність функціонування об’єкта управління

1. Підбір кваліфікованих, досвідчених менеджерів.

2. Установлення повноважень і відповідальності.

3. Система мотивації

Рівень кваліфікації персоналу

Працівник – один із ключових факторів виробництва. Згідно з теорією трудової вартості, праця людей є головним джерелом формування прибутку.

Між кваліфікацією, зацікавленістю у високих результатах та продуктивністю і якістю праці простежується пряма залежність

1. Підбір кваліфікованого персоналу.

2. Упровадження системи навчання на підприємстві.

3. 3аохочення до підвищення кваліфікації

Система мотивації працівників

1. Упровадження системи мотивації не за процесом, а за результатом.

2. Упровадження системи участі в прибутках (випуск цінних паперів)

V. Перевірка знань учнів

Варіант І

Задача 1

Оберіть найкращу комбінацію факторів виробництва, якщо ціна одиниці праці – 3 грн., а ціна одиниці капіталу – 15 грн.

Вид технології

L

K

А

5

12

Б

4

15

В

7

10

Г

9

6

Розв’язання

Вид технології

Витрати

А

195

Б

237

В

171

Г

117

Отже, найвигіднішою є технологія Г.

Задача 2

Фірма збільшує використання ресурсу L від 50 до 75 од., а використання ресурсу K – від 100 до 150 од., розширюючи при цьому виробництво продукції від 120 до 180 од. Яким у цьому випадку буде ефект від масштабу?

Розв’язання

1) Темп зростання ресурсу праці: 75/50 = 1,5.

Темп зростання ресурсу капітал: 150/100 = 1,5.

2) Темп зростання виробництва: 180/120 = 1,5.

Отже, наявний незмінний ефект масштабу.

Задача 3

Заповніть таблицю, якщо відомо, що вартість постійних витрат – 15 грн. за одиницю, а змінних ресурсів – 8 грн. за одиницю. Обчисліть ціну продукції за кожного обсягу виробництва, ураховуючи, що норма рентабельності є незмінною й дорівнює 15 %.

Кількість постійного ресурсу

Кількість змінного

Ресурсу

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

100

0

0

100

20

90

100

40

150

100

60

200

100

80

220

100

100

240

Розв’язання

Кількість

Постійного ресурсу

Кількість змінного ресурсу

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

Ціна

100

0

0

1500

0

1500

0

0

0

100

20

90

1500

160

1660

16,67

1,78

18,44

1,78

21,21

100

40

150

1500

320

1820

10,00

2,13

12,13

2,67

13,95

100

60

200

1500

480

1980

7,50

2,40

9,90

3,20

11,39

100

80

220

1500

640

2140

6,82

2,91

9,73

8,00

11,19

100

100

240

1500

800

2300

6,25

3,33

9,58

8,00

11,02

Задача 4

Обсяг збуту підприємця становить 300 од. на місяць. Дохід – 45 тис. грн. змінні витрати на одиницю продукції – 50 грн. Прибуток дорівнює 20 тис. грн. наступного місяця підприємець планує збільшити прибуток, тому аналізує такі варіанти своїх дій:

1) скоротити постійні витрати на 20 %;

2) закупити більш дешеву сировину, знизивши змінні витрати на 15 %.

Який варіант має обрати підприємець?

Розв’язання

1) Постійні витрати: 45000 – 300 • 50 – 20000 = 10000 (грн.).

2) Прибуток 1: 45000 – 300 • 50 – 10000 • 0,8 = 22000 (грн.).

3) Прибуток 2: 45000 – 300 • 50 • 0,85 – 10000 = 22250 (грн.).

Отже, найбільш вигідним є другий варіант – закупити більш дешеву сировину.

Варіант ІІ

Задача 1

Збільшуючи поступово кількість робітників від 1 до 5, підприємець фіксує зростання виробництва продукції так: 15, 18, 22, 27, 33. Обчисліть граничну та середню продуктивність праці.

Розв’язання

L

Q

APL

MPL

1

15

15

15

2

18

9

3

3

22

7,33

4

4

27

6,75

5

5

33

6,6

6

Задача 2

Підприємство планує реалізувати у звітному періоді 120 одиниць продукції. Постійні витрати становлять 15 тис. грн., змінні на одиницю продукції – 15 грн. за якою ціною підприємству слід продавати продукцію, щоб отримати прибуток у розмірі 20 тис. грн.?

Розв’язання

1) Витрати: 15000 +120 • 15 = 16800 (грн.).

2) Дохід = витрати + прибуток = Q • P;

P = (16800 + 20000)/120 = 306,7 (грн.).

Відповідь: 306,7 грн.

Задача 3

Заповніть таблицю, якщо відомо, що вартість постійних витрат – 5 грн. за одиницю, а змінних ресурсів – 3 грн за одиницю. Обчисліть ціну продукції за кожного обсягу виробництва, ураховуючи, що норма рентабельності є незмінною й дорівнює 20 °%.

Кількість постійного

Ресурсу

Кількість змінного

Ресурсу

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

50

0

0

50

30

50

50

40

100

50

50

150

50

60

200

50

70

250

Розв’язання

Кількість постійного ресурсу

Кількість змінного ресурсу

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

Ціна

50

0

0

750

0

750

0

0

0

50

30

50

750

240

990

15,00

4,80

19,80

4,80

23,76

50

40

100

750

320

1070

7,50

3,20

10,70

1,60

12,84

50

50

150

750

400

1150

5,00

2,67

7,67

1,60

9,20

50

60

200

750

480

1230

3,75

2,40

6,15

1,60

7,38

50

70

250

750

560

1310

3,00

2,24

5,24

1,60

6,29

Задача 4

Обсяг збуту підприємця становить 450 од. на місяць. Дохід дорівнює 90 тис. грн. Змінні витрати на одиницю продукції – 80 грн. Прибуток у базовому періоді – 30 тис. грн. Наступного місяця підприємець планує збільшити прибуток, тому аналізує такі варіанти своїх дій:

1) скоротити постійні витрати на 15 0%;

2) закупити більш дешеву сировину, знизивши змінні витрати на 30 %.

Який варіант має обрати підприємець?

Розв’язання

1) Постійні витрати: 90000 – 450 • 80 – 30000 = 24000 (грн.).

2) Прибуток 1 90000 – 450 • 80 – 24000 • 0,85 = 33600 (грн.).

3) Прибуток 2: 90000 – 450 • 80 • 0,7 – 24000 = 40800 (грн.).

Отже, найбільш вигідним є другий варіант – закупити більш дешеву сировину.

VI. Підсумок уроку


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Твір про природу в художньому стилі.
Ви зараз читаєте: Інші (крім зміни обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства. Перевірна робота