Існування площини, паралельної даній площині

Урок 17

Тема. Існування площини, паралельної даній площині

Мета уроку: вивчення теореми про існування єдино! площини, яка паралельна даній площині і проходить через дану точку, що не належить даній площині.

Обладнання: стереометричний набір.

Хід уроку

Перевірка правильності розв’язування задачі № 25.

Через дану точку А проведемо дві довільні прямі а і b, паралельні площині а (рис. 61). Прямі а і b визначають площину b. Площина b паралельна площині a.

Будь-яка пряма с, яка проходить через точ­ку А і паралельна площині a, лежить

в площи­ні a, бо в супротивному випадку пряма с пере­тинала б площину b, а отже, і площину a.

Існування площини, паралельної даній площині

Запитання до класу щодо розв’язання задачі № 25.

1) На підставі чого можна стверджувати, що прямі а і b визначають площину b?

2) Скільки площин можна провести через прямі а і b?

3) Поясніть, чому площина b паралельна площині a.

4) На підставі чого можна стверджувати, що пряма с, якщо перетинає площину b, то перетинає і площину a?

II. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Теорема про існування площини, що паралельна даній площині

Перед вивченням нового матеріалу доцільно

поставити учням питан­ня: як ви вважаєте, скільки площин, паралельних даній площині, мож­на провести через дану точку?

При обговоренні звернути увагу учнів на розгляд двох випадків: 1) дана точка належить даній площині; 2) дана точка лежить поза даною площиною.

Далі повідомляється тема і формулюється теорема.

Теорема.

Через точку поза даною площиною можна провести пло­щину, паралельну даній, і до того ж тільки одну.

Доведення розіб’ємо на дві частини.

1. Доведемо, що через точку поза даною площиною можна провести площину, паралельну даній площині.

Наводимо зразок запису доведення першої частини на дошці.

Дано: a, А Існування площини, паралельної даній площині a (рис. 62).

Довести: існує b, b || a, А I b.

Існування площини, паралельної даній площині

Проводимо в площині а дві прямі а і b, які перетинаються.

Через точку А проведемо прямі а1 і b1 такі, що а1 || а, b1 || b (теоре­ма 2.1).

Через прямі а1 і b1 проведемо площину b, яка паралельна a (теоре­ма 2.4).

Звертаємо увагу учнів на те, що безпосередньо з доведення існування площини b не випливає, що b – єдина, бо прямі а і b вибрані довільно, тому може статися, що другій парі таких прямих буде відповідати друга площина b1, паралельна а.

2. Доведемо, що через точку поза даною площиною проходить тільки одна площина, паралельна даній площині. Наводимо зразок запису доведення другої частини на дошці.

Дано: a, А Існування площини, паралельної даній площині a, b, b || a, А Існування площини, паралельної даній площині b (рис. 63).

Довести: b – єдина.

Існування площини, паралельної даній площині

Припустимо, через точку А проходить b1 така, що b1 || a.

Візьмемо точку С таку, що С I b1, С Існування площини, паралельної даній площині b.

Візьмемо точку В, В I a.

Через точки А, B, С проведемо?, яка перетинає a по прямій b, b – по а, b1 – по с.

Тоді а || b, с || b. Отже, через точку А проходять дві різні прямі а і с, які паралельні прямій b, що суперечить теоремі 2.1.

Виконання вправ

1. Через пряму а, яка паралельна площині a, проведіть площину, па­ралельну даній площині a. Скільки площин можна провести?

2. Задача № 23 із підручника (с. 20).

3. Доведіть, що якщо площина? перетинає одну з паралельних пло­щин a або b, то вона перетинає і другу площину.

4. Доведіть, що через будь-які мимобіжні прямі можна провести єди­ну пару паралельних площин.

§2, п. 11; контрольне запитання № 9; задача № 24 (с. 20).

Запитання до класу

Скільки площин, паралельних даній площині, можна провести через точку, яка:

А) належить даній площині;

Б) не належить даній площині?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Спонукальні речення приклади.
Ви зараз читаєте: Існування площини, паралельної даній площині