КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 19. КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Про те, як правильно розставляти розділові знаки в складному реченні, а також про синонімічність складних і простих речень

ПРИГАДАЙМО. Копи між однорідними членами речення ставимо кому?

151 Порівняйте речення правої та лівої колонок. Що з’єднує сполучник і в кожному з них? На основі спостереження зробіть висновок, коли перед неповторюваним сполучником і ставимо кому, а коли – не ставимо.

Складні речення

Речення

з однорідними членами

1. Цвіркун сюрчить, і сад шумить.

2. Дідусь широко відчиняє ворота, і я виїжджаю з подвір’я (М. Стельмах).

1. Тут мене з дитинства пам’ятають і стрічають радо земляки (М. Луків).

2. Тимко взяв косу і хотів шаркнути нею по траві (Г. Тютюнник).

Розділові знаки

Між частинами складного речення ставимо кому.

НАПРИКЛАД 1. Прилинув вітер, і в нічній хатині він про весняну волю заспівав (Леся Українка). 2. Материнське серце горе закрива, материнське серце щастя наверта (М. Гірник).

Зверніть увагу

Між однорідними членами речення перед

неповторюваними сполучниками і, й, чи, або, та (в значенні і) кому не ставимо Перед цими самими сполучниками, які з’єднують частини складного речення, кому ставимо, навіть якщо ці сполучники неповторювані.

152 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в одних випадках перед сполучником і є кома, а в інших – ні. Що з’єднує кожен сполучник: однорідні члени речення чи частини складних речень?

1. Знов весна настане, і квітки барвисті принесуть хвилини щастя і тепла (В. Сосюра). 2. Ось вперіщив дощ і зашумів над полями, над пасікою (В. Приходько).

3. Умите сонце перекинуло свої золоті коси на поля, і вони укрилися пахучою парою (М. Стельмах). 4. Дорослі чайки ширяли над озером і час від часу приносили пташенятам смачну рибу (В. Данилов).

КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Однорідні члени

153 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і обгрунтуйте пунктограми. Як з’єднані частини складних речень?

1. Місяць в травах росяних купався по степу світилась ковила (Б. Мозолевський). 2. Із-за тину привітно виглядає соняшник а за хатою хвилюється золотий пшеничний лан (О. Костенко). 3. Пройшли перші травневі дощі і розгорнулося листя київських каштанів (В. Пархоменко). 4. Учені виявили що в далекому минулому територію нашої країни покривав лід (П. Клушанцев). 5. Не має спочинку ріка бо течія річки стрімка (О. Шугай).

II. Підкресліть члени речення в другому та третьому реченнях

154 3 кожної пари простих речень утворіть одне складне й запишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. Зверніть увагу, що в третьому й четвертому реченнях для уникнення повтору слів потрібно використати займенники.

ЗРАЗОК Зі шхуни спустили шлюпку. Матроси попливли до берега. – Зі шхуни спустили шлюпку, і матроси попливли до берега.

1. У Черкасах ішов дощ. Над Львовом світило сонце. 2. Сестрички могли б піти погуляти. Маринка вчасно не вивчила уроків. 3. Вітер зривав з дерев останнє листя. Листя повільно падало на землю. 4. Біля саду росте велика липа. На липі змостили собі гніздо лелеки. 5. Я тихо спостерігаю. Білочка ховає горішки в дупло.

155 Виконайте завдання одного з варіантів

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть чотири складних речення, об’єднаних однією темою – історія вашого міста (села). Два речення мають бути із сполучниковим зв’язком.

ВАРІАНТ Б. Пригадайте й запишіть невелику розповідь (легенду, переказ) про історію вашого міста (села) чи його походження Використайте в структурі тексту щонайменше два складних речення (одне з” сполучниковим зв’язком, інше – із безсполучниковим).

Синтаксичний розбір складного речення

Послідовність розбору

1. Визначити вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

2. Визначити вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).

3. Указати, що речення складне.

4. Указати кількість частин, що входять у складне речення.

5. Визначити зв’язок частин складного речення (сполучниковий, безсполучниковий).

6. Визначити в кожній частині головні й другорядні члени речення.

Зразок письмового розбору

КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Розпов., неокл., складне, має 2 частини, безсполучниковий зв’язок.

156 І. Знайдіть і випишіть складні речення. Розставте пропущені розділові знаки та підкресліть граматичні основи. Назвіть види зв’язку частин складних речень.

1. Кричали десь над Ніжином сичі і небо в сад обтрушувало зорі (Б. Мозолевський). 2. Прийшла весна шумить Десна та хвилі розганяє (М. Кононенко). 3. Ось налетить вітер і почне безжально зривати осінню красу зажуреного клена (О. Копиленко). 4. У бур’янах блукає літо картопля квола там росте (В. Сосюра). 5. Мене водило в безвісти життя, та я вертався на свої пороги (Д. Павличко). 6. Наталчин дідусь Гордій змайстрував човен і частенько влітку катав на ньому онуку (Л. Вишневецький ).

II. Складіть усно два складних речення, частини яких були б з’єднані сполучниками щоб, бо.

III. Виконайте письмовий синтаксичний розбір виписаних складних речень.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Приклади комбінативної мінливості у живих організмах.
Ви зараз читаєте: КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ