Концепція стадій економічного розвитку


Концепція стадій економічного розвитку – концепція, згідно з якою існують три основні типи суспільства – “традиційне” (докапіталістичне), “індустріальне” (капіталістичне) та сучасне післякапіталістичне. Висунута відомим американським економістом В. Ростоу та іншими західними ученими. З. Бжезинський в економіці США виділяв доіндустріальний, індустріальний і технотронний сектори. Економічний розвиток суспільства, на думку Ростоу, охоплює п’ять стадій, кожна з яких характеризується взаємодією сукупності різних факторів:

техніко-технологічних, економічних, соціальних, політичних, психологічних, ідеологічних тощо. Перехід від однієї стадії до іншої зумовлений, за Ростоу, змінами у визначальному секторі економіки, динамікою розвитку провідних галузей. Значна роль у забезпеченні прогресивних змін відведена в концепції рівню норми нагромадження. Перша стадія – традиційне суспільство, для якого характерні домінування сільського господарства, низький розвиток продуктивних сил і невисока продуктивність праці. Його ще називають аграрною цивілізацією. В такому суспільстві не існує надлишку продукту, а отже, й ресурсів для нагромадження
капіталу. Друга стадія – передумови для зрушення, тобто для глибоких і неперервних змін. Суттєвою на цій стадії є зміна статусу особи, яку починають оцінювати за критерієм результативності її діяльності, а не за успадкованим соціальним статусом, зокрема, з’являються підприємці. Рушійними силами формування таких зрушень він називає вільну конкуренцію, ринок, накопичення капіталу та ін. Третя стадія – зрушення (піднесення) характеризується прискореними темпами економічного розвитку. Значно зростає частка суспільного продукту, який спрямовується на заощадження та інвестування, формується поточно-масове виробництво, а отже, ручна праця замінюється на машинну, змінюються форми організації та управління виробництвом. Четверта стадія – наближення до зрілості, – формується і стає провідною велика машинна індустрія, відбувається швидкий прогрес усіх галузей. Визначальна роль належить базовим галузям, а норма нагромадження сягає 20% національного доходу. П’ята стадія – масове споживання, провідними стають галузі народного господарства, які виробляють предмети споживання та послуги. В 70-х В. Ростоу запропонував виокремити шосту стадію економічного розвитку – стадію пошуку якості життя, на якій провідним сектором економіки стає сфера послуг. В. Ростоу, по-перше, за основу періодизації брав здебільшого розвиток продуктивних сил (виділивши аграрне, індустріальне та постіндустріальне суспільство), але зігнорував вирішальний критерій – відносини власності, передусім економічної; по-друге, одну зі сфер суспільного відтворення – споживання (при переході до п’ятої стадії), тоді як визначальною є сфера безпосереднього виробництва; по-третє, не використав або недостатньо врахував похідні критерії класифікації економічних систем: ступінь розвитку товарно-грошових відносин, господарського механізму, особистісного фактора, ролі держави та ін. Така класифікація допомагає уникнути з’ясування глибинної сутності будь-якого суспільства, зумовленої власністю на засоби виробництва, соціально-економічною формою поєднання безпосередніх працівників із засобами виробництва, а отже, економічно і політично вигідна панівному класу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Цикл з параметром.
Ви зараз читаєте: Концепція стадій економічного розвитку