Культура організаційна

Культура організаційна – система соціально-трудових й морально-етичних зв’язків і відносин, які реалізуються в межах конкретного виду діяльності організації і слугують ціннісно-орієнтаційною основою аналізу, прийняття рішень та вибору членами організації прийнятного способу дій і поведінки. Головна функція К. о. – створити відчуття ідентичності усіх членів організації, морально-психологічного клімату, ділової атмосфери, гармонізацію колективних та індивідуальних інтересів. У структурі К. о. визначальними є організаційні цінності

– цілі та завдання діяльності організації, трудова дисципліна, відповідальність, новаторство, ініціативність та ін., які зумовлюють економічну або соціальну ефективність. Формування організаційних цінностей прямо залежить від політико-економічного, культурного середовища, національно-державного та етнічного факторів, що є однією з основ типологізації К. о. Так, К. о. США і країн Західної Європи традиційно пов’язують з протестантською етикою, К. о. Японії – з етикою буддизму, організаційну культуру України та Росії – з православною етикою. За критерієм орієнтації на ефективність діяльності або на розвиток
особистості (тобто ціннісно-орієнтаційний) у К. о. виділяють такі основні типи: 1) поєднання сильної орієнтації на особистість з відповідною орієнтацією на ефективність діяльності; 2) слабка орієнтація на особистість у поєднанні з аналогічною орієнтацією на ефективність діяльності; 3) поєднання сильної орієнтації на особистість зі слабкою орієнтацією на ефективність; 4) поєднання сильної орієнтації на ефективність діяльності зі слабкою орієнтацією на особистість. Найжиттєвішим з них є перший тип, найменш життєздатний другий. Розрізняють також ринкову, бюрократичну та групову К. о. Ринкова культура грунтується на пануванні товарно-грошових відносин, тому керівництво і персонал підприємства зорієнтовані переважно на його рентабельність і прибутковість. Бюрократична культура формується на основі важелів влади, що регламентує діяльність організації встановленням правил, інструкцій тощо є ефективною за умов стабільності. Групова культура доповнює два попередні, може функціонувати у ринковій і в бюрократичній культурі. Вона поширюється переважно у неформальних організаціях на основі певної системи цінностей, яка створюється самою організацією, передусім лідером, його перевагами. Для української К. о. кінця XX – початку XXI ст. властиве поступове відмирання старої системи організаційних цінностей (почуття колективізму, взаємодопомоги та ін.), а нова система цивілізованих цінностей ще не сформувалася, внаслідок чого домінує ринкова К. о. зразка XIX ст.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Відмінки іменника.
Ви зараз читаєте: Культура організаційна