Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу. Складові маркетингу: продукт, ціна, просування, позиція на ринку

УРОК 30

Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу. Складові маркетингу: продукт, ціна, просування, позиція на ринку

Мета уроку: розкрити значення маркетингу в діяльності підприємства й забезпеченні його ринкового успіху; визначити функції маркетингу; охарактеризувати головні складові маркетингу (товарну, цінову, розподільчу та комунікаційну політику).

Основні поняття: маркетинг, 4P, товар, ціна, реклама.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

>>

Запитання для дискусії

¦ Назвіть два подібні товари різних виробників. Якому з них ви віддаєте перевагу? Чому?

¦ Чому, на вашу думку, виробники намагаються постійно вдосконалювати свій товар?

¦ Як впливає ціна на вибір покупця? Згадайте закон попиту та закон еластичності.

¦ Яку функцію виконує реклама?

¦ Як впливає місце розташування магазинів на рівень збуту?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ви добре знаєте, що потреби людини – безмежні. Виробники товарів і послуг намагаються задовольняти їх своєю продукцією, оскільки від ступеня задоволеності покупців залежать

їхні доходи. На малюнку представлено можливі варіанти задоволеності покупців. Подивіться на них і скажіть, завдяки яким факторам можлива третя ситуація.

Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу. Складові маркетингу: продукт, ціна, просування, позиція на ринку

IV. Вивчення нового матеріалу

Маркетинг – це вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну (Ф. Котлер). Задача маркетингу полягає в досягненні ринкової згоди між виробниками й покупцями – за якістю і параметрами товару, за ціною, за місцем продажу, за іміджем товару і виробника.

>> Функції маркетингу:

1) аналіз і дослідження ринку – споживачів, конкурентів, аналогічної продукції;

2) прогнозування попиту;

3) планування асортименту продукції;

4) організація виробництва нового товару;

5) організація маркетингових комунікацій;

6) ціноутворення;

7) розподіл і збут товару;

8) маркетингове планування, контроль маркетингової діяльності.

Які ж саме інструменти використовують виробники для того, щоб продати свій товар?

Усі елементи комплексу маркетингу доповнюють один одного. Класично виокремлюють чотири головні елементи (їх називають 4P – за абревіатурою перших літер слів англійською):

1) рroduct (товарна політика фірми) – розроблення асортиментного ряду товарів, їхніх властивостей (якості), упаковки, іміджу торговельної марки тощо;

2) рrice (цінова політика) – розроблення рівня і поведінки цін, цінових методів стимулювання збуту, знижки, продаж у кредит та ін.;

3) рromotion (просування товару) – система інформування потенційних клієнтів, створення позитивної думки про товар і фірму шляхом використання різноманітних методів стимулювання збуту (реклама, сервіс тощо);

4) plase (місце та час продажу) – вибір оптимальних каналів збуту і торгових посередників, організація зберігання і транспортування товару.

>> Концепції управління маркетингом

1. Концепція вдосконалення виробництва грунтується на тому, що споживачі куплятимуть товари, доволі поширені й доступні за цінами, а отже, управління має зосередити свої зусилля на вдосконаленні виробництва.

2. Концепція вдосконалення товару стверджує, що споживачі виявлятимуть інтерес до товарів, які мають найвищу якість, найкращі експлуатаційні характеристики та властивості, а отже, організація має зосередитися на постійному вдосконаленні товару.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль (продажів) виходить із того, що споживачі не купуватимуть товари фірми в достатніх кількостях, якщо вона не докладе потрібних зусиль у сфері збуту і стимулювання.

4. Концепція традиційного маркетингу грунтується на тому, що запорукою досягнення цілей організації є визначення потреб і забезпечення задоволеності більш ефективними й більш продуктивними, ніж у конкурентів, способами. Об’єктом уваги в концепції маркетингу є не товар, а клієнти фірми.

5. Концепція соціально-етичного маркетингу полягає в тому, що завданням фірми є встановлення потреб та інтересів цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними й більш продуктивними (ніж у конкурентів) способами з одночасним збереженням і зміцненням добробуту споживача і суспільства загалом з урахуванням екологічності та безпечності продукції і процесу виробництва.

6. Концепція маркетингу взаємодії передбачає встановлення тривалих відносин із покупцями в процесі як комерційної, так і некомерційної взаємодії з ними.

V. Закріплення знань і вмінь учнів

>> Завдання 1

Розробіть комплекс маркетингу для товару “мобільний телефон”. Запишіть у зошит складові товарної, цінової, розподільчої та рекламної політики, які ви використовували б, якби були виробниками цієї продукції.

>> Завдання 2

Три фірми просували свій товар на ринок. Перша завдяки своєму унікальному товару виявилася монополістом. Друга фірма діяла в умовах конкуренції, але товар, який просувався на ринок великої ємності, користувався значним попитом і безперешкодно продавався. Третя фірма опинилася в умовах жорсткої конкуренції. Наскільки потрібна маркетингова служба на цих фірмах та які функції маркетинг міг би виконувати на кожній з них?

>> Завдання 3

Успіх корпорації “Проктер енд Гембл” нерідко приписують її вмінню бути хорошим “слухачем”. Як співвіднести це твердження з концепцією маркетингу?

>> Завдання 4

Охарактеризуйте маркетингову політику ресторану швидкого харчування “McDonald’s”.

>> Тестові завдання

1. Маркетинг можна визначити як:

А) управління збутом;

Б) ринковий потенціал фірми;

В) діяльність, спрямовану на просування товару;

Г) діяльність, спрямовану на отримання прибутку за допомогою задоволення потреб.

2. Історичною передумовою виникнення маркетингу є:

А) криза збуту;

Б) зростання продуктивності праці;

В) підвищення професіоналізму працівників збуту;

Г) розпорошення промислового і торгового капіталів.

3. Сутність концепції “соціально-етичного” маркетингу полягає в тому, що:

А) попитом користуються товари з низькою ціною і широко представлені в торгівлі;

Б) якість товару – головна умова успішного бізнесу;

В) суспільний добробут – обов’язковий фактор бізнесу;

Г) потрібне виробництво лише тих товарів, на які вже існує або може бути сформований попит.

4. Принципи, на яких реалізується функціональний маркетинг, об’єднуються концепцією:

А) удосконалення збуту;

Б) комплексного маркетингу (4P);

В) удосконалення виробництва;

Г) соціально-етичного маркетингу.

5. Особливість сучасного етапу світового розвитку маркетингу полягає в тому, що це маркетинг:

А) споживчий;

Б) виробничий;

В) організаційний;

Г) активний мікро-, макро-, мега – і соціальний.

6. Ринок, з точки зору маркетингу, це:

А) місце зустрічі покупця і продавця;

Б) будь-яка взаємодія людей з приводу товару;

В) сукупність виробників і споживачів;

Г) система відносин купівлі-продажу між продавцями та покупцями.

7. Конкурентоспроможність – це:

А) висока якість продукту;

Б) низька ціна продукту;

В) здатність продукту бути проданим серед аналогів;

Г) оптимальне співвідношення “ціна – якість”.

8. Товар – це:

А) річ, що забезпечує комфортні умови існування;

Б) предмет або дія, що характеризуються корисністю і призначені для продажу;

В) предмет праці, призначений для особистого споживання;

Г) продукт власного виробництва, призначений для споживання у своєму домашньому господарстві.

9. Товарна політика фірми – це:

А) комплекс рішень щодо розробки та виведення товару на ринок;

Б) план маркетингових дій, складений фірмою;

В) дії, спрямовані на продаж вироблених товарів;

Г) час від виходу товару на ринок до його зникнення з ринку.

10. Зміст і послідовність видів діяльності в рамках маркетингу:

А) виробництво – збут;

Б) вивчення потреб – виробництво – стимулювання збуту – збут;

В) виробництво – стимулювання збуту – збут.

11. Вид діяльності, з якого починається маркетинг:

А) розробка і виробництво товару;

Б) вивчення ринку і запитів споживачів;

В) інформаційна рекламна кампанія.

12. Ємність товарного ринку – це:

А) економічна ситуація на ринку, яку характеризує співвідношення між попитом і пропозицією;

Б) потенційний обсяг збуту товару на ринку впродовж певного часу;

В) максимальна частка ринку, яку підприємство може отримати за певний період часу.

Відповіді: 1 – г; 2 – а; 3 – г; 4 – б; 5 – г; 6 – г; 7 – г; 8 – б; 9 – а; 10 – б; 11 – б; 12 – б.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1 . Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Підготувати повідомлення про те, які ще елементи, крім 4P, використовують у комплексі маркетингу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Твір земле барвінкова дай мені здоров'я.
Ви зараз читаєте: Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу. Складові маркетингу: продукт, ціна, просування, позиція на ринку