Методика складання Звіту про рух грошових коштів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ПЛАН РАХУНКІВ І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

3. Основні види фінансової звітності комерційних банків

3.3. Методика складання Звіту про рух грошових коштів

Метою звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансових звітів відомостей для оцінювання спроможності банку генерувати грошові кошти, а також для оцінювання потреби банку в них.

Звіт про рух грошових коштів може складатись одним із двох методів: прямим чи непрямим. Прямий метод потребує постійного накопичення даних

про рух грошових коштів, узагальнення потрібних показників в аналітичному обліку. Непрямий метод грунтується на максимальному використанні вже підготовлених показників фінансових звітів – балансу і звіту про фінансові результати та мінімальному використанні даних первинних документів, облікових регістрів та аналітичних і синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.

Банк самостійно обирає метод складання звіту про рух грошових коштів. Терміни в цьому звіті використовуються в такому значенні:

– грошові кошти – це готівкові кошти в касі та депозити до запитання;

– еквіваленти грошових

коштів – це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості;

– грошові потоки (рух коштів) – це надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів;

– негрошові операції – це операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів. Негрошовими операціями вважаються: формування резерву під наявний актив, амортизація дисконту чи премії за цінними паперами, амортизація основних засобів та нематеріальних активів, нараховані, але не отримані доходи, нараховані, але не сплачені витрати, у тому числі нараховані, але не сплачені податки, нараховані, але не сплачені виплати працівникам; безоплатне отримання основних засобів.

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом передбачає обчислення:

1. Припливу грошових коштів, а саме:

– грошового прибутку;

– зменшення активів;

– збільшення зобов’язань;

– грошового збільшення статутного капіталу.

2. Відпливу грошових коштів, а саме:

– грошового збитку;

– збільшення активів;

– зменшення зобов’язань;

– сплати дивідендів;

– грошового зменшення статутного капіталу.

Величина чистого збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює сумі таких статей:

– чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності;

– чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності;

– чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.

При цьому грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року включають суму таких статей:

1) грошові кошти та їх еквіваленти на початок року;

2) чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів;

3) вплив зміни курсів валют (зазначається нереалізований результат переоцінки іноземної валюти).

Розділ “Операційна діяльність” складається з двох частин:

1) чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку. Ця сума відображає чисте надходження (вибуття) грошових коштів у вигляді прибутку (збитку) банку від його діяльності;

2) чистий приплив (відплив) грошових коштів від іншої діяльності, яка не належить до інвестиційної та фінансової та відображає збільшення (зменшення) активів і зобов’язань, що виникають унаслідок цієї діяльності.

Форма звіту про рух грошових коштів, складеного за непрямим методом, включає три розділи: операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність. Розділ “Операційна діяльність” містить такі показники:

1) чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку. Цей показник відображає чисте надходження (вибуття) грошових коштів у вигляді прибутку (збитку) банку від його діяльності у такий спосіб: негрошові доходи (витрати) віднімаються (додаються) від (до) суми чистого прибутку;

2) чистий приплив (відплив) грошових коштів від іншої діяльності, яка не належить до інвестиційної та фінансової. Цей показник відображає збільшення (зменшення) активів і зобов’язань, що виникають внаслідок цієї діяльності.

Різниця між чистим прибутком та чистим грошовим прибутком від поточних операцій банку виникає завдяки наявності таких статей:

1) негрошові статті доходів і витрат (наприклад, амортизація основних засобів, рух резервів);

2) неопераційні статті доходів та витрат (наприклад, результати від продажу основних засобів);

3) тимчасові різниці між елементами чистого прибутку та пов’язаними з ними грошовими потоками (наприклад, нарахування доходів та витрат, амортизація дисконтів та премій).

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їхніх еквівалентів визначається як сума таких статей:

– чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності;

– чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності;

– чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.

При цьому грошові кошти та їхні еквіваленти на кінець року обчислюють як суму таких статей:

1) грошові кошти та їхні еквіваленти на початок року;

2) чисте збільшення (зменшення) грошових коштів і їхні еквівалентів.

Порядок розрахунку деяких статей звіту про рух грошових коштів:

1) приплив грошових коштів обчислюється через додавання таких показників: грошовий прибуток, зменшення активів, збільшення зобов’язань, грошове збільшення статутного капіталу;

2) відплив грошових коштів обчислюється шляхом додавання таких показників: грошовий збиток, збільшення активів, зменшення зобов’язань, сплата дивідендів; грошове зменшення статутного капіталу.

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку обчислюється так: з прибутку за звітний період вираховуються всі негрошові потоки за рахунками доходів і витрат (витрати додаються, а доходи віднімаються). За всіма рахунками класів 6 і 7 береться до розрахунку різниця між залишками на кінець та початок звітного періоду.

Грошове збільшення (зменшення) активів банку – це грошовий потік, що дорівнює різниці між залишками за активними рахунками з вирахуванням контрактивних рахунків на початок і кінець звітного періоду та всіх негрошових потоків за рахунками доходів, витрат і капіталу.

Позитивний результат додається до грошових потоків, а негативний віднімається. Грошове збільшення (зменшення) пасивів банку – це грошовий потік, що дорівнює різниці між залишками за пасивними рахунками з вирахуванням контрпасивних рахунків на початок і кінець звітного періоду та всіх негрошових потоків за рахунками доходів і витрат. Позитивний результат додається до грошових потоків, а негативний віднімається.

За всіма рахунками береться різниця між залишками на кінець і початок періоду. Ураховуючи, що початком періоду є 1 січня кожного року, то сума залишків на початок періоду за класом 6 “Доходи” та класом 7 “Витрати” дорівнює нулю.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Конспект уроку виготовлення штучних квітів.
Ви зараз читаєте: Методика складання Звіту про рух грошових коштів