Мікроеволюція – Основні положення еволюційної теорії

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Основні положення еволюційної теорії

Мікроеволюція

Мікроеволюція – еволюційний процес, що відбувається в межах виду і веде до його зміни і виникнення нового виду. Процес видоутворення починається в популяціях, тому популяція є елементарною еволюційною ланкою.

Мікроеволюція   Основні положення еволюційної теорії

В ідеальних популяціях діє закон Харді – Вайнберга – закон генетичної рівноваги, за яким співвідношення частот алелів залишається незмінним

із покоління в покоління. Ідеальна популяція відповідає наступним вимогам:

А) необмежено великий розмір популяції;

Б) вільне схрещування особин – панміксія;

В) відсутність мутаційного процесу і добору;

Г) відсутність міграції особин – ізоляція популяції.

У популяціях частоти алелів А і а відповідають формулі р + q = 1, де р – частота алеля А; q – частота алеля а. В ідеальній популяції частоти зустрічальності генотипових комбінацій АА : Аа : аа залишаються незмінними і відповідають формулі:

Мікроеволюція   Основні положення еволюційної теорії

Однак у реальних популяціях умови ідеальної популяції не виконуються.

С. С. Четвериков відкрив, що мутаційний процес у популяціях відбувається постійно, але мутації в основному рецесивні і приховані в гетерозиготах. При зовнішній фенотиповій однорідності спостерігається генотипова неоднорідність популяції. С. С. Четвериков зробив висновок про насиченість мутаціями природних популяцій, що є прихованим резервом спадкової мінливості і призводить до порушення генетичної рівноваги. Випадкова ненаправлена зміна частот алелів у популяції одержала назву дрейфу генів.

У природних умовах спостерігається періодичне коливання чисельності особин, що пов’язане із сезонними явищами, кліматичними змінами, стихійними лихами тощо. Коливання чисельності особин у популяції називається популяційними хвилями. їх вперше виявив С. С. Четвериков. Популяційні хвилі – одна з причин дрейфу генів, що спричиняє наступні явища: зростання генетичної однорідності (гомозиготності) популяції; концентрацію рідкісних алелів; збереження алелів, що знижують життєздатність особин; зміну генофонду в різних популяціях. Усі ці явища ведуть до еволюційних перетворень генетичної структури популяції, а надалі і до зміни виду.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Приклади набутої поведінки.
Ви зараз читаєте: Мікроеволюція – Основні положення еволюційної теорії