МУТАЦІЇ ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОБОРУ – МІНЛИВІСТЬ

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ

МІНЛИВІСТЬ

МУТАЦІЇ ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОБОРУ

Під впливом умов середовища в популяціях постійно відбу­ваються мутації, що обумовлює їх генетичну неоднорідність. Бі­льшість нових мутацій носить рецесивний характер і, отже, по­чинає виявлятися фенотипово тільки після накопичення їх в по­пуляції і появи рецесивних гомозигот, які відразу ж піддаються дії природного добору. Домінантні мутації піддаються дії природ­ного добору з моменту виникнення, оскільки відразу виявляються

фенотипово. У конкретних умовах середовища мутації, сприяючі пристосуванню організму, підтримуються і закріплюються при­родним відбором, а мутації, які знижують пристосованість, елімі­нуються (усуваються). Кожний вид і популяція насичені різними генами мутантів, які становлять резерв спадкової мінливості. Та­ким чином, спонтанні мутації дають елементарний матеріал для природного добору.

Індуковані мутації широко використовуються в селекційній роботі для швидкого отримання різноманітності висхідного мате­ріалу з подальшим застосуванням штучного добору в напрямі, який представляє інтерес для людини.

В

останні десятиріччя в народному господарстві всіх країн широко застосовуються різні хімічні сполуки та радіоактивні ре­човини, що мають у певних концентраціях мутагенну дію. У сіль­ському господарстві використовують мінеральні добрива, інсек­тициди, гербіциди, дефоліанти, у промисловості – формалін, аміак, кислоти, луги й інші хімічні сполук. Широке використо­вування радіоактивних речовин у мирних цілях (для отримання енергії на електростанціях, для діагностичних і лікувальних ці­лей у медицині) іноді приводить до забруднення навколишнього середовища (аварія на Чорнобильській АЕС). Мутагену діє мають деякі продукти спалювання вугілля і нафти. Підвищення концен­трації мутагенних чинників у зв’язку із забрудненням навколиш­нього середовища може привести до підвищення частоти мутацій, що негативно позначиться на життєстійкості подальших поколінь рослин, тварин і людини.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Доконаний вид.
Ви зараз читаєте: МУТАЦІЇ ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОБОРУ – МІНЛИВІСТЬ