Надурочні роботи


Надурочні роботи – роботи, які виконують за розпорядженням або за згодою власника чи уповноваженого ним органу понад установлену для певної категорії працівників тривалість робочого дня. Застосування Н. р. регулюється ст. ст. 62-65 КЗпП України. Н. p., як правило, не допускаються. Власник або уповноважений ним орган може вдатися до Н. р. лише у таких виняткових випадках: при виконанні робіт, необхідних для оборони країни, відверненні громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їхніх наслідків; при проведенні необхідних

робіт із водо – і газопостачання, опалення, освітлення, каналізаційної мережі, транспорту, зв’язку з метою усунення випадкових або несподіваних причин, що порушують правильне функціонування їх; при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних причин не могла бути закінчена в робочий час, а припинення такої роботи може призвести до псування або знищення майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів чи іншого устаткування, якщо несправність їх спричиняє зупинення роботи значної кількості працівників; при необхідності
виконання вантажних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; для продовження роботи при нез’явленні працівника, який мав заступити на зміну, коли робота не може бути перервана. У цьому разі власник або уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів щодо заміни працівника, який відпрацював свою зміну. До Н. р. забороняється залучати: вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років; осіб до 18 років; працівників які навчаються в загальноосвітніх школах і професій них навчально-виховних закладах без відриву від виробництва, в дні занять. Законодавством можуть бути встановлені й інші категорії працівників, яких забороняється залучати до Н. р. Жінки, що мають дітей віком від 3-х до І4 років або дитину – інваліда, можуть бути залучені до Н. р. лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів та громадян похилого віку до Н. р. допускається також лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Н. р. можуть застосовуватися лише з дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації, уповноваженого на представництво трудовим колективом. Кодекс законів про працю встановлює граничні норми Н. р.: вони не повинні перевищувати для одного працівника 4 годин протягом двох днів підряд, а на рік -120 годин. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік Н. р. кожного працівника. Ці роботи оплачуються у підвищеному розмірі: за перші дві години в 1,5 раз, а за наступні – у подвійному розмірі. Забороняється компенсувати Н. р. відгулом. Роботи, виконані працівником за власною ініціативою після закінчення робочого дня без розпорядження або відома власника, чи уповноваженого ним органу, додатково не оплачуються.

Задачі на суміші.
Ви зараз читаєте: Надурочні роботи