Облік енергосилових допоміжних виробництв

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 6.

Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

6.3. Облік витрат допоміжних виробництв

Кожному підприємству при його створенні ставиться цілком конкретна ціль, яка пов’язана із виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг.

Ті підрозділи підприємства, які безпосередньо пов’язані із реалізацією його статутних засад, відносяться до основного виробництва. Проте, в залежності від географічного розміщення підприємства

на території країни або його технологічних особливостей на підприємствах можуть створюватися допоміжні виробництва. Головною метою створення і діяльності таких виробництв є забезпечення необхідних умов для реалізації завдань, поставлених перед підрозділами основного виробництва.

На підприємствах можуть створюватися такі види допоміжних виробництв:

1) енергосилові – пов’язані із виробництвом і забезпеченням підприємства усіма видами енергії і т. ін. (електроенергії, води, тепла, пари, стиснутого повітря тощо);

2) транспортні – пов’язані із забезпеченням потреб як підрозділів

основного виробництва, так і постачанням сировини і транспортування покупцям реалізованої продукції (автомобільний, залізничний, повітряний, водний, гужовий тощо);

3) ремонтні (інструментальні) – пов’язані як із здійсненням ремонтів основних засобів підприємства, так і виробництвом інструментів, інвентаря і т. ін. власними силами.

Проте, треба зазначити, що створення підрозділів допоміжного виробництва, поряд з іншим, може бути зумовлене і економічною стороною даного питання. Так, незважаючи на те, що підприємство може знаходитися на території централізованого забезпечення електроенергією, водою, централізованим опаленням, а також є можливість замовляти транспорт у транспортних компаній та здійснення ремонтів у спеціалізованих станцій технічного обслуговування, – все ж таки, спираючись на проведені розрахунки і економічну вигоду, на підприємстві може бути прийняте рішення про започаткування у себе тих чи інших видів допоміжних виробництв.

6.3.1. Облік енергосилових допоміжних виробництв

Енергосилові допоміжні виробництва створюються з метою забезпечення підприємства усіма видами енергії: електроенергії, води, тепла, пари, стиснутого повітря тощо.

В процесі діяльності підприємств в значних обсягах споживається електроенергія, вода, тепло для забезпечення роботи як основних, так і допоміжних та обслуговуючих виробництв.

Джерела забезпечення підприємств електроенергією, водою і теплом поділяються на:

1) власні (стаціонарні і пересувні електростанції, які є власністю підприємства, водонапірні башти, котельні то – що);

2) залучені – які не є власністю підприємства, але забезпечують його електроенергією, водою і теплом тощо.

В залежності від обрання того чи іншого способу, забезпечення підприємства електроенергією, водою чи теплом може бути реалізоване шляхом:

А) споживання лише із залучених джерел:

Б) споживання лише із власних джерел:

В) споживання одночасно із залучених і власних джерел.

За умов споживання підприємством електроенергії, води і тепла лише із залучених джерел плата за спожиту її кількість проводиться у порядку обліку розрахунків із постачальниками, а включення її вартості до витрат того чи іншого підрозділу здійснюється як окремої статті калькуляції (дебет рахунку 23 “Виробництво”, 91, 92, 93 і кредит рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”). Можна зробити висновок, що варіант а) по забезпеченню підприємства електроенергією, водою і теплом не є предметом обліку допоміжних енергосилових виробництв, а отже, і предметом для розгляду по даному питанню.

Предметом же обліку енергосилових допоміжних виробництв є витрати підприємства, спрямовані на забезпечення його різними видами енергії за рахунок або лише їх власних джерел, або одночасно із залучених і власних джерел.

Облік електропостачання

Облік витрат, пов’язаних із виробництвом електроенергії власними електростанціями, а також облік кількості і вартості електроенергії, яка надійшла зі сторони, здійснюють на рахунку 23 “Виробництво” і зокрема на одному із його субрахунків “Електропостачання”. Затрати по дебету рахунку 23 субрахунку “Електропостачання” обліковують помісячно у розрізі таких статей калькуляції:

1) затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”;

2) відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”;

3) амортизація (рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”);

4) паливо (рахунок 203 “Паливо”);

5) енергія (рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”);

6) роботи і послуги (аналітичний рахунок “Ремонти електрообладнання” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво” або рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”);

7) страхові платежі (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”);

8) інші затрати (22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”).

Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображення сум нарахованої оплати праці працівникам, робота яких безпосередньо пов’язана із обслуговуванням електростанцій та іншого обладнання (трансформатори і т. ін.), використовуваного на підприємстві (машиністи, електромонтери та ін.).

Стаття “Відрахування на соціальні заходи” призначена для відображення сум зборів до Пенсійного фонду, фонду Соціального страхування, а також фонду Страхування на випадок безробіття згідно норм, передбачених законодавством.

Стаття “Амортизація” відображає суми амортизаційних відрахувань основних засобів (приміщення електростанцій, обладнання електростанції, трансформаторні підстанції та ін.).

Стаття “Паливо” призначена для відображення вартості спожитого пального в процесі роботи електростанції.

Стаття “Енергія” відображає кількість і суму, належну до оплати обленерго або іншому постачальнику за спожиту електроенергію зі сторони.

Стаття “Роботи і послуги” відображає суми виконаних ремонтів обладнання електропостачання як власною реммайстернею, так і сторонніми організаціями (включення вартості ремонтних робіт здійснюється згідно порядку, передбаченого у Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Стаття “Страхові платежі” передбачена для відображення сум, сплачених страховій компанії за страхування обладнання електропостачання.

Стаття “Інші затрати” відображає вартість списаних (або знос) малоцінних та швидкозношуваних предметів на електропостачання, витрати на охорону праці і техніку безпеки та ін.

Треба зазначити, що в кінці кожного місяця завідуючим електростанцією або старшим електриком подається до бухгалтерії підприємства виробничий звіт по електропостачанню. В звіті наводяться дані про відпрацьований час (кількість годин і днів) працівниками даного підрозділу, суми нарахованої їм заробітної плати, вартість списаних малоцінних та швидкозношуваних предметів, витрати нафтопродуктів на роботу електростанції, а також дані про вироблену і отриману зі сторони електроенергію і її використання за споживачами (підрозділами основного, допоміжного і обслуговуючих виробництв, зовнішніх споживачів і т. ін.) із зазначенням по кожному з них кількості спожитих кіловат-годин.

Разом із виробничим звітом до бухгалтерії передаються і первинні документи, які стали підставою для включення до нього певних затрат: “Табель обліку робочого часу” (див. зразок 5.1.), “Акт списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 2.15.).

За даними виробничого звіту по електропостачанню бухгалтером, який відповідає за облік витрат на підприємстві, здійснюються записи за відповідними статтями калькуляції у книзі обліку витрат виробництва при журнально-ордерній формі обліку, або до Відомості 5-М (розділ II) при спрощеній формі обліку (див. додаток А 5). За умови використання автоматизованої форми бухгалтерського обліку дані переносяться на магнітні носії ЕОМ.

Треба зауважити, що не на всі статті витрат по електропостачанню можна отримати інформацію із виробничого звіту. Так, документальною підставою для віднесення витрат за конкретний місяць до книги обліку виробництва, або до Відомості 5-М по електропостачанню виступають: по статті “Відрахування на соціальні заходи” – розрахунок бухгалтерії; по статті “Амортизація” – форма 03-14 “Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”; по статті “Енергія” – “Рахунок фактура” від постачальника за спожиту електроенергію; по статті “Роботи і послуги” – виробничий звіт по реммайстерні або “Рахунок фактура” від виконавця ремонтних робіт на адресу підприємства; по статті “Страхові платежі” – розрахунок бухгалтерії, згідно якого проводиться розподіл витрат по страхуванню, сплачених на початку року і включених до рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”.

За кредитом субрахунку “Електропостачання” рахунку 23 “Виробництво” в кінці кожного місяця відбувається списання витрат, пов’язаних із енергозабезпеченням підприємства на витрати конкретних його структурних підрозділів або зовнішніх споживачів пропорційно обсягів спожитої ними електроенергії, зокрема у дебет: субрахунків інших допоміжних виробництв або субрахунку “Основне виробництво” рахунку 23 “Виробництво”, рахунків 91 “Загально-виробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 949 “Інші витрати операційної діяльності” (витрати обслуговуючих виробництв), 90 “Собівартість реалізації”.

Собівартість 1 кіловат-години визначають по усьому електропостачанню, тобто, включають вартість і кількість кіловат-годин, отриманих як від власної електростанції, так і тих, які надійшли із централізованої електромережі. Собівартість визначається шляхом ділення всіх витрат по дебету субрахунку “Електропостачання” на загальну кількість спожитої електроенергії у кіловат-годинах.

Облік водопостачання

На субрахунку “Водопостачання” рахунку 23 “Виробництво” обліковують витрати, пов’язані із утриманням водокачок, водопровідних ліній і водонапірних агрегатів по подачі води (забезпечення власними силами), а також облік кількості і вартості води, яка надійшла від водопостачальних організацій. Облік на даному субрахунку в цілому відповідає порядку, викладеному по субрахунку “Електропостачання”.

Суму витрат, пов’язаних із водозабезпеченням підприємства в кінці кожного місяця списують із субрахунку “Водопостачання” рахунку 23 “Виробництво” на витрати конкретних його структурних підрозділів або зовнішніх споживачів пропорційно обсягів спожитої ними м3 води.

Облік теплопостачання

Одним із видів допоміжних виробництв є теплопостачання. На субрахунку “Теплопостачання” рахунку 23 “Виробництво” здійснюється облік витрат, пов’язаних із утриманням котельних, водонапірних агрегатів по подачі тепла (забезпечення власними силами), а також облік кількості і вартості гектокалорій тепла, яке надійшло від постачальних організацій. Облік по даному субрахунку в цілому відповідає порядку, викладеному по субрахунку “Електропостачання”.

Суму витрат, пов’язаних із теплозабезпеченням підприємства, в кінці кожного місяця списують із субрахунку “Теплопостачання” рахунку 23 “Виробництво” на витрати конкретних його структурних підрозділів або зовнішніх споживачів пропорційно кількості спожитих ними гектокалорій тепла.

На субрахунку “Інші допоміжні енергосилові виробництва” рахунку 23 “Виробництво” здійснюється облік витрат по інших допоміжних енергосилових виробництвах, таких, як: забезпечення стиснутим повітрям, паром, газопостачання і т. ін. Вказані допоміжні виробництва обслуговують різні потреби підприємства в залежності від його технологічних особливостей. На кожний із зазначених видів допоміжних виробництв відкривається у складі субрахунку “Інші допоміжні енергосилові виробництва” окремий аналітичний рахунок. Облік витрат здійснюється за номенклатурою статей у порядку, наведеному по електропостачанню. Списання витрат інших допоміжних енергосилових виробництв проводиться на підрозділи підприємства (споживачів тих чи інших послуг) щомісяця на підставі даних відповідних лічильників або пропорційно коефіцієнтів щодо їх розподілу, які затверджуються на підприємстві.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів.
Ви зараз читаєте: Облік енергосилових допоміжних виробництв