Облік фінансового результату і розподілу прибутку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ТЕМА 9

ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку

Доходи та витрати банку впродовж року обліковуються методом накопичення, тобто записи за рахунками класів 6 і 7 ведуться наростаючим підсумком із початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються на рахунок обліку фінансового результату діяльності банку. Формування показників проміжної звітності про результати діяльності банку, а також щоденного

балансу відбувається на технічному рахунка 5999. Техніка записів за цим рахунком полягає в тому, що наприкінці кожного дня доходи порівнюються з витратами, при цьому рахунки доходів і витрат не закриваються. Залишок на рахунка 5999 подається у звітності, але фактичні проведення за цим рахунком не виконуються. Механізм визначення поточного (проміжного) фінансового результату є таким самим, як і при визначенні результату за рік. Зрозуміло, що в тому разі, коли потрібно уточнити записи, які стосуються звітного періоду, роблять коригувальні проведення з метою забезпечення реальності відображення фінансового результату
діяльності банку.

Отже, в останній робочий день року залишки за рахунками доходів і витрат, нагромаджені з початку року, закриваються:

– за умови перевищення доходів над витратами – на рахунок 5040 П ” Прибуток звітного року, що очікує затвердження”;

– за умови перевищення витрат над доходами – на рахунок 5041 (активний) ” Збиток звітного року, що очікує затвердження”.

Типова кореспонденція рахунків прибутку наведена в табл. 49.

За своїм характером рахунок № 5040 пасивний. Рахунок № 5041 активний і належить до виду контрпасивних рахунків. Рахунки 5040 “Прибуток звітного року, що очікує затвердження” та 5041 “Збиток звітного року, що очікує затвердження” діють до дати проведення річних зборів акціонерів (засновників). На річних зборах зареєстрований фінансовий результат має бути затверджений. Водночас приймається рішення про розподіл чистого прибутку після оподаткування.

Таблиця 49

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Дебет

Кредит

Рахунки шостого класу “Доходи”

5040 “Прибуток звітного року, що очікує затвердження”

5040 “Прибуток звітного року, що очікує затвердження”

Рахунки сьомого класу “Витрати”

5040 “Прибуток звітного року, що очікує затвердження”

5040 “Прибуток”

Після закінчення кожного фінансового року Правління комерційного банку подає звіт про свою діяльність для затвердження на загальних зборах акціонерів, а також свої пропозиції щодо розподілу отриманого прибутку, включаючи пропозиції про збільшення капіталу банку.

Прибуток, що підлягає розподілу, розраховується так: чистий прибуток після оподаткування за звітний рік збільшується на розмір нерозподіленого і невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і зменшується на розмір відрахувань у офіційні резерви, які формуються згідно з чинним законодавством. До офіційних резервів належать: резервний фонд загальний резерв.

Резервний фонд створюється згідно з чинним законодавством у розмірі не менше ніж 25 % від суми сплаченого акціонерного (уставного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менше, ніж 5 % від суми чистого прибутку після оподаткування. Після досягнення запровадженого розміру резервного фонду відрахування можуть здійснюватися на підставі відповідного рішення акціонерів (засновників). Кошти резервного фонду призначені для покриття можливих збитків від банківської діяльності, а також як спосіб реалізації зобов’язань банку при неможливості забезпечити їх виконання за рахунок інших джерел. Кошти резервного фонду обліковуються на рахунка № 5021 “Резервні фонди”. Загальні резерви під певні ризики банку створюються згідно з чинним законодавством і відповідно до нормативних документів Національного банку України, а також якщо це передбачено Статутом банку або ж регламентовано спеціальними постановами загальних зборів акціонерів. Ці резерви обліковуються на рахунка № 5020 “Загальні резерви”.

Типова кореспонденція рахунків відображення операцій з розподілу прибутку наведена в табл. 50.

Таблиця 50

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЇ З РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ

№ з/п

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

Відрахування до резервного фонду

5040 “Прибуток звітного року, що очікує затвердження”

5021″ Резервні фонди”

2

Відрахування до загального резерву

5040 “Прибуток звітного року, що очікує затвердження”

5020 “Загальні резерви”

3

Нарахування дивідендів акціонерам

5040 “Прибуток звітного року, що очікує затвердження”

3631 “Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами”

4

Виплата дивідендів акціонерам грошима

3631 “Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами”

1001 “Банкноти та монета в касі банку” 1200 “Коррахунок у Національному банку України”

5

Облік підтвердженого прибутку, який призначено на капіталізацію, тобто на розширення, банківського бізнесу

5040 “Прибуток звітного року, що очікує затвердження”

5030 “Результати минулих років”

У законі України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, який введено в дію 01.07.1997 р., закладено нову концепцію визначення прибутків суб’єктів господарювання. Згідно з цією концепцією, сума прибутку визначається як різниця між валовими доходами та валовими витратами. Однак інтерпретація доходу та видатків у межах цієї концепції має суттєві відмінності від методики визначення доходів і витрат з позицій міжнародних принципів і стандартів обліку.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Розбір числівника як частини мови.
Ви зараз читаєте: Облік фінансового результату і розподілу прибутку