Облік операцій пов’язаних з рухом готової продукції і товарів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 8.

Облік готової продукції і товарів та їх реалізації

8.2. Облік операцій пов’язаних з рухом готової

Продукції і товарів

Готова продукція і товари можуть надходити на підприємство в результаті:

– роботи підрозділів основного і допоміжного виробництв, які виробляють готову продукцію;

– взаємодії із підприємствами – постачальниками при закупівлі товарів з метою їх подальшого перепродажу;

– оприбуткування лишків готової продукції

і товарів за наслідками проведених інвентаризацій тощо.

Готова продукція і товари можуть зменшуватися за своїми обсягами, зокрема:

– внаслідок переведення їх із однієї облікової групи до іншої та списання їх на витрати виробництва у якості виробничих запасів;

– в результаті реалізації як юридичним так і фізичним особам;

– за результатами проведених інвентаризацій і виявлених недостач готової продукції і товарів тощо.

Що стосується документального оформлення наявності і руху готової продукції і товарів, то треба зазначити, що він є аналогічним обліку наявності і руху виробничих

запасів.

Так, при надходженні виготовленої продукції із підрозділів основного і допоміжного виробництв на склад підприємства оформляється “Прибутковий ордер” (див. зразок 2.6.). Вказаний документ складається у двох екземплярах. Перший екземпляр із підписом представника цеху, що здає на склад продукцію, залишиться у комірника, а другий із підписом комірника – у представника цеху. За допомогою цього досягається контроль і взаємоперевірка звітних даних як по складу, так і по виробничому підрозділу

Надходження на склад підприємства товарів, придбаних з метою подальшого продажу, здійснюється за допомогою документів “Товарно-транспортна накладна” (див. зразок 2.4.) або “Прибутковий ордер” (див. зразок 2.6.).

Для оплати реалізованих підприємством готової продукції або товарів на адресу покупця виставляється “Рахунок-фактура” (див. зразок 2.1.)

Відвантаження із складу підприємства – продавця реалізованої продукції або товарів здійснюється на підставі документа “Товарно-транспортна накладна” (див. зразок 2.4.); передачу продукції і товарів із складу до торгівельного приміщення (для роздрібної торгівлі) здійснюється шляхом використання документа “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 2.7.).

При оформленні видаткових документів на вивіз із складу підприємства реалізованої продукції самовивозом треба обов’язково переконатися у тому, чи являється отримувач дійсно представником підприємства – покупця. З цією метою здійснюється перевірка виданої йому Довіреності (див. зразок 2.2.) на отримання цінностей із зазначенням у ній: строку її дії; адреси підприємства – покупця; кількості продукції, яку необхідно отримати, паспортні дані, а також ідентичність підпису особи, завіреного підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства – покупця.

Надходження і вибуття із складу готової продукції і товарів знаходить своє відображення у “Картках складського обліку матеріалів” (див. зразок 2.9).

За результатами змін, які відбулися із готовою продукцією і товарами на складі на протязі місяця, до бухгалтерії підприємства подається “Звіт про рух матеріальних цінностей”, за даними якого бухгалтером вносяться відповідні зміни до “Оборотної відомості по товарно-матеріальних рахунках”. Типові Форми зазначених документів наведено у зразках 2.11. і 2.12.

Узагальнена інформація за операціями, пов’язаними з рухом готової продукції і товарів на підставі звітів виробничих підрозділів та звітів про рух матеріальних цінностей зі складу, знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналах-ордерах № 3, № 5, № 6, а за умов використання спрощеної форми бухгалтерського обліку – у Відомостях 2-М, 3-М (розділ І), 5-М (розділ II) (див. додаток А).

Таблиця 8.1.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по надходженню на підприємство готової продукції і товарів

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Оприбутковано із основного виробництва на склад готову продукцію

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

23 “Виробництво”

2.

Переведено готову продукцію і товари із однієї номенклатурної групи до іншої, внаслідок помилкового зарахування у минулому

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”

3.

Оприбутковано на склад товари, які було придбано підзвітними особами

28 “Товари”

372 “Розрахунки з

Підзвітними

Особами”

4.

Відображено суму дооцінки готової продукції і товарів

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”

423 “Дооцінка активів”

5.

Оприбутковано товари як внесок до статутного капіталу

28 “Товари”

46 “Неоплачений капітал”

40 “Статутний капітал”

6.

Відображено надходження товарів від постачальників та інших кредиторів

28 “Товари”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

7.

Відображено суму ПДВ (податковий кредит) за операцією 6.

64 “Розрахунки за податками й платежами”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

8.

Одержані пені, штрафи, неустойки від інших під приємств у вигляді готової продукції і товарів

26 “Готова продукція” 28 “Товари”

715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”

9.

Оприбутковано лишки готової продукції і товарів, які були виявлені в результаті інвентаризації

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

10.

Одержано дивіденди від інших підприємств у вигляді товарів

28 “Товари”

731 “Дивіденди одержані”

11.

Відображено дохід від безоплатно одержаних товарів

28 “Товари”

745 “Доходи від безоплатно одержаних активів”

Для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг призначено рахунок 90 “Собівартість реалізації”.

За дебетом рахунку 90 “Собівартість реалізації” відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом – списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду – 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Рахунок 90 “Собівартість реалізації” має такі субрахунки:

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”;

902 “Собівартість реалізованих товарів”;

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”;

904 “Страхові виплати”.

На субрахунку 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

На субрахунку 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг” ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

Зауважимо, що по дебету субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” вказується не лише собівартість реалізованих товарів, а також і сума транспортно-заготівельних витрат, пов’язаних із їх закупівлею, яка підлягає списанню за результатами обсягів реалізації у конкретному місяці.

Приклад розподілу транспортно-заготівельних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі, що застосовують оцінку товарів за цінами продажу, та окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат представлено у табл. 8.2.

Таблиця 8.2.

Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі

Зміст

Субрахунок 282 “Товари в торгівлі”, тис. грн.

Субрахунок 289 “Транспортно – заготівельні витрати”, тис. грн.

Субрахунок 285 “Торгова націнка”, тис. грн.

Продажна вартість (гр. 2+гр. 3), тис. грн.

1

2

3

4

5

1. Залишок на початок місяця

144

37

94

181

2. Надійшло за місяць

520

68

185

588

3. Вибуло за місяць

406

64

171

470

4. Залишок на кінець місяця (ряд.1+ряд.2- ряд. З)

258

41

108

299

** Зменшення залишку на субрахунку 282 “Товари в торгівлі” відбулося на суму 406 тис. грн. (171+235) унаслідок списання торгової націнки в кореспонденції з субрахунком 285 “Торгова націнка” на суму 171 тис. грн. і купівельної вартості товарів у кореспонденції з субрахунком 902 “Собівартість реалізованих товарів” на суму 235 тис. грн.

Сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів (дебет субрахунку 282 “Товари в торгівлі”, кредит субрахунку 285 “Торгова націнка” сторно), становить:

Облік операцій повязаних з рухом готової продукції і товарів

Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до реалізованих товарів (відображається за дебетом субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” і кредитом субрахунку 289 “Транспортно-заготівельні витрати”), становить:

Облік операцій повязаних з рухом готової продукції і товарів

Собівартість реалізованих товарів (дебет субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”, кредит субрахунку 282 “Товари в торгівлі”) становить:

Облік операцій повязаних з рухом готової продукції і товарів

Рахунок 90 “Собівартість реалізації” кореспондує

За дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

21 “Поточні біологічні активи” 79 “Фінансові результати”

23 “Виробництво”

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”

91 “Загально-виробничі витрати”

Кореспонденцію бухгалтерських рахунків з продажу та іншого вибуття готової продукції і товарів представлено у таблиці 8.3.

Таблиця 8.3.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків при реалізації та іншому вибутті готової продукції і товарів.

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік реалізації готової продукції і товарів

1.

Списано балансову вартість готової продукції, що реалізується

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

2.

Списано собівартість товарів, що реалізуються

902 “Собівартість

Реалізованих

Товарів”

281 “Товари на складі”

282 “Товари в торгівлі”

3.

Відображено зменшення

285 “Торгова

281 “Товари на

(списання) суми торгових націнок на реалізовані товари

Націнка”

Складі”

282 “Товари в торгівлі

4.

Списано собівартість реалізованої готової продукції і товарів на фінансові результати

791 “Результат операційної діяльності”

90 “Собівартість реалізації”

5.

Нараховано покупцям заборгованість по оплаті за відвантажений товар

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

70 “Доходи від реалізації”

6.

Внесено покупцям належні до оплати суми у касу або на розрахунковий рахунок продавця у банку

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

7.

Відображено отримання векселя від покупця в рахунок забезпечення оплати за відвантажений йому товар у майбутньому

182 “Довгострокові векселі одержані” 34 “Короткострокові векселі одержані”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

8.

Отримано продавцем належні до оплати суми у касу або на розрахунковий рахунок у банку в рахунок погашення раніше отриманого ним векселя

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

182 “Довгострокові векселі одержані”

34 “Короткострокові векселі одержані”

9.

Відображено суму податкового зобов’язання, яке виникло за результатами проведеної реалізації (за умови, що продавець є платником ПДВ)

70 “Доходи від реалізації”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

10.

Віднесено суму доходу від реалізації за вирахуванням ПДВ на фінансові результати

70 “Доходи від реалізації”

791 “Результат операційної діяльності”

11.

Відображено отримання прибутку за результатами реалізації готової продукції і товарів

79 “Фінансові результати”

44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

12.

Відображено отримання збитку за результатами реалізації готової продукції і товарів

44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

79 “Фінансові результати”

Інше вибуття готової продукції і товарів

13.

Відображено вартість товарів спрямованих на здійснення капітальних інвестицій з метою створення основних засобів і нематеріальних активів

15 “Капітальні інвестиції”

28 “Товари”

14.

Списано на витрати виробництва готову продукцію і товари

23 “Виробництво”

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”

15.

Відображено суму уцінки готової продукції і товарів

946 “Втрати від

Знецінення

Запасів”

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”

16.

Відображено суму нестач готової продукції або товарів, яка підлягає врегулюванню

974 “Нестачі і втрати від псування цінностей”

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”

17.

Відображено вартість зіпсованих готової продукції і товарів внаслідок стихійного лиха або техногенних катастроф і аварій

991 “Втрати від стихійного лиха”

992 “Втрати від техногенних катастроф і аварій”

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”

18.

Списано вартість готової продукції і товарів на здійснення заходів, які пов’язані із запобіганням та ліквідацією наслідків стихійного лиха.

993 “Інші

Надзвичайні

Витрати”

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Слова з префіксами пре при прі.
Ви зараз читаєте: Облік операцій пов’язаних з рухом готової продукції і товарів