Облік процесу постачання

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Розділ 5.

Облік кругообігу господарських засобів

5.2. Облік процесу постачання

Для забезпечення ритмічної і безперебійної діяльності кожне підприємство повинне мати у своєму розпорядженні певні виробничі запаси. Виходячи із цього, процес постачання є першочерговою умовою забезпечення виконання плану виробництва на підприємстві і пов’язаний із необхідністю забезпечення його предметами праці у відповідності із заключеними щодо цього договорами.

Суть

процесу постачання полягає у тому, що частину наявних грошових коштів підприємство спрямовує на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т. ін. Таким чином забезпечується перша стадія кругообігу господарських засобів, під час якої господарські засоби переходять із засобів сфери обігу до засобів сфери виробництва.

Бухгалтерський облік процесу постачання повинен забезпечити керівництво інформацією щодо наявності на підприємстві необхідної номенклатури виробничих запасів (зокрема, за кількісними і якісними ознаками), про стан розрахунків із постачальниками та підрядниками (наявність дебіторської

та кредиторської заборгованості) та гранично допустимі строки їх проведення, а також про залучення кредитних ресурсів для забезпечення підприємства необхідними матеріалами.

Треба зауважити, що окрім сплати вартості сировини або матеріалів та ін., підприємство здійснює також витрати по доставці придбаних запасів до свого складу, а також оплату проведених навантажувально-розвантажувальних робіт, які за своєю економічною природою складають транспортно-заготівельні витрати. Виходячи із цього, фактична собівартість придбаних підприємством виробничих запасів складається із їх купівельної вартості та здійснених у зв’язку із їх доставкою транспортно-заготівельних витрат.

Розглянемо облік процесу заготівлі виробничих запасів, а також кореспонденції між рахунками, які при цьому виникають, на конкретному прикладі.

Облік процесу постачання

Рис. 5.2. Загальна схема кругообігу господарських засобів підприємства, виражена у бухгалтерських рахунках

Приклад.

Операція 1. Надійшли на склад підприємства виробничі запаси від постачальника на суму 3000 грн., оплата не проведена (складна проводка: Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 3000 грн. – Дебет 20 “Виробничі запаси” 2500 грн. і Дебет 64 “Розрахунки за податками й платежами” 500 грн. на суму податку на додатку вартість).

Пояснення.

Проводка К 63 – Д 20 і Д 64 здійснюється у випадку, коли і постачальник і покупець є платниками податку на додану вартість. За умови, коли хоча б одна із сторін не є платником такого податку, то проведення буде К 63 – Д 20.

Операція 2. Видано гроші із каси під звіт працівнику підприємства для купівлі малоцінних та швидкозношуваних предметів у сумі 400 грн. (Дебет 372 “Розрахунки з підзвітними особами” – Кредит 30 “Каса”).

Операція 3. Проведена із розрахункового рахунку підприємства оплата постачальнику за поставлені раніше виробничі запаси у сумі 2000 грн. (Дебет 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” – Кредит 31 “Рахунки в банках”).

Операція 4. Враховуючи відсутність обігових коштів на підприємстві і як наслідок відсутності можливості сплатити всю суму (3000 грн.) за поставлені раніше виробничі запаси, було видано постачальнику короткостроковий вексель на суму 1000 грн. (Дебет 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” – Кредит 62 “Короткострокові векселі видані”).

Операція 5. Надійшли на склад малоцінні та швидкозношувані предмети на суму 200 грн., які були придбані працівником підприємства за рахунок виданої йому на руки готівки (Дебет 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” – Кредит 372 “Розрахунки з під звітними особами”).

Операція 6. Надійшли на склад підприємства товари від постачальника у сумі 7000 грн. (Дебет 28 “Товари” – Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”).

Операція 7. Враховуючи відсутність на підприємстві обігових коштів, оплату за поставлені товари від постачальника було проведено за рахунок короткострокового кредиту банку у сумі 7000 грн. (Дебет 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” – Кредит 60 “Короткострокові позики”).

Операція 8. Перераховано із розрахункового рахунку постачальнику в рахунок погашення раніше виданого короткострокового векселя – 1000 грн. (Дебет 62 “Короткострокові векселі видані” – Кредит 31 “Рахунки в банках”).

Спираючись на наведені господарські операції, покажемо в системі бухгалтерських рахунків процес постачання підприємства виробничими запасами і відобразимо за допомогою рис. 5.3.

Облік процесу постачання

Рис. 5.3. Схема обліку процесу постачання

В методичних цілях у даному пункті було розглянуто процес постачання підприємства матеріальними цінностями із використанням лише грошового вимірника. Натомість, на практиці, надходження виробничих запасів на склад зазначається із використанням як грошового, так і натуральних вимірників.

В структурі собівартості матеріали займають значну питому вагу, тому правильна організація обліку, контролю і аналізу витрат, пов’язаних із забезпеченням підприємства предметами праці, дозволяє прийняти правильні управлінські рішення і винайти резерви підвищення ефективності діяльності підприємства.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова головного мозку хребетних тварин таблиця.
Ви зараз читаєте: Облік процесу постачання