Облік ремонтних допоміжних виробництв

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 6.

Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

6.3. Облік витрат допоміжних виробництв

6.3.3. Облік ремонтних допоміжних виробництв

З метою реалізації потреб підприємства у проведенні ремонтних робіт як власних основних засобів, так і забезпечення даним видом послуг суб’єктів ринку, а також для виготовлення тих чи інших видів основних засобів власними силами – на підприємстві можуть створюватися ремонтні майстерні.

Облік

витрат ремонтного допоміжного виробництва здійснюється на субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво”. Якщо ремонтною майстернею підприємства проводяться ремонтні роботи різних видів технічних засобів, то у розрізі зазначеного субрахунку можуть відкриватися аналітичні рахунки, на яких обліковуються витрати, пов’язані з їх проведенням, наприклад:

– ремонти вантажних автомобілів;

– ремонти легкових автомобілів;

– ремонти виробничого устаткування;

– виготовлення інвентарю;

– виготовлення основних засобів і т. ін.

За умов, коли ремонтною майстернею

підприємства проводяться ремонтні роботи різного роду техніки, в структурі субрахунку “Ремонтна майстерня” відкривається додатково ще один аналітичний рахунок “Витрати на управління реммайстернею”, на якому здійснюється облік накладних цехових витрат по реммайстерні.

Облік ремонтів вантажних автомобілів

Облік ремонтів вантажних автомобілів здійснюється на аналітичному рахунку “Ремонти вантажних автомобілів” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво”.

Затрати по дебету аналітичного рахунку “Ремонти вантажного автотранспорту” зазначаються щомісяця у книзі обліку виробництва (при журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку), або у розділі II Відомості 5-М (див. дод. А 5) при спрощеній формі бухгалтерського обліку у розрізі наступних калькуляційних статей:

1) затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”);

2) відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”);

3) паливно-мастильні матеріали (рахунок 203 “Паливо”);

4) роботи і послуги (рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”);

5) витрати на управління реммайстернею (аналітичний рахунок “Витрати на управління реммайстернею” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво”).

Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображення суми нарахованої оплати праці слюсарям, автомеханікам і т. ін., які були зайняті безпосередньо ремонтом вантажних автомобілів.

Стаття “Відрахування на соціальні заходи” використовується для відображення сум зборів до фондів соціального спрямування згідно норм, передбачених законодавством.

Стаття “Паливно-мастильні матеріали” призначена для відображення вартості витрачених в процесі виконання ремонтних робіт пального, мастильних матеріалів та ін.

Стаття “Роботи і послуги” відображає вартість частини ремонтних робіт, які були виконані іншим ремонтно-технічним підприємством унаслідок недостатності власних технічних потужностей для їх виконання.

Стаття “Витрати на управління реммайстернею” призначена для відображення частини загально-цехових витрат, які припадають за розподілом на ремонти вантажних автомобілів.

Для проведення тих чи інших ремонтних робіт в ремонтній майстерні в присутності інженера-механіка або завідуючого майстернею здійснюється огляд вантажного автомобіля. В разі необхідності проводиться розбирання вузлів і агрегатів, внаслідок чого з’ясовується ступінь їх зносу, необхідність заміни конкретних деталей або здійснення реставраційно-відновлювальних робіт, а також визначається кількість потрібних запчастин, обсяги ремонтних робіт (заробітної плати працівникам для їх виконання) і т. ін.

За даними проведеного огляду автомобіля складається Відомість дефектів на ремонт машин (див. зразок 6.2.), в якій вказуються виявлені дефекти або пошкодження тих чи інших деталей, визначається фонд оплати праці для проведення ремонтних робіт, вказуються вартість необхідних для отримання зі складу запасних частин або інших ремонтних матеріалів. Виходячи із вказаного, визначається загальна кошторисна вартість ремонту.

Відомість дефектів на ремонт машини оформляється, як правило, у двох екземплярах. Перший екземпляр передається на склад і слугує підставою для відпуску необхідних запасних частин і матеріалів для проведення ремонтів. Другий екземпляр залишається в реммайстерні і є підставою для оформлення нарядів на відрядну роботу при виконанні слюсарями ремонтних робіт.

За даними відомості на ремонт машини, а також нарядів на відрядну роботу (як індивідуальних, так і для бригади), які засвідчують матеріальні і трудові витрати на ремонт, здійснюються записи в Журнал обліку затрат в ремонтній майстерні, в якому окремо обліковуються витрати на ремонт кожного інвентарного об’єкта.

В кінці місяця із реммайстерні до бухгалтерії подається Виробничий звіт, де поряд із витратами на ремонт інших видів техніки зазначаються і витрати на ремонти вантажних автомобілів. Разом із звітом до бухгалтерії передаються також наряди на відрядну роботу для нарахування оплати праці працівникам і відомості дефектів на ремонт машини (по факту закінчення ремонту). Дані із виробничого звіту переносяться до Книги обліку витрат виробництва (при журнально-ордерній формі обліку), або у розділ II Відомості 5-М (див. дод. А 5) при спрощеній формі обліку, де обліковуються витрати по ремонту вантажних автомобілів.

Треба зауважити, що не на всі статті витрат, які пов’язані із ремонтами вантажних автомобілів, можна отримати інформацію із виробничого звіту по реммайстерні. Так, документальною підставою для включення витрат, пов’язаних із ремонтами, за конкретний місяць до книги обліку виробництва, або розділу II Відомості 5-М виступають: по статті “Відрахування на соціальні заходи” – розрахунок бухгалтерії; по статті “Роботи і послуги” – “Рахунок-фактура” від станції технічного обслуговування на адресу підприємства.

З кредиту аналітичного рахунку “Ремонти вантажних автомобілів” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво” в кінці кожного місяця (по факту закінчення ремонтних робіт) здійснюється списання вартості здійснених ремонтних робіт на дебет: аналітичного рахунку “Вантажний автотранспорт” субрахунку “Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Виробництво” та рахунку 10 “Основні засоби” (збільшення балансової вартості об’єкта основних засобів). Розподіл сум за вказаними рахунками здійснюється за порядком, визначеним Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Зразок 6.2

Облік ремонтних допоміжних виробництв

Продовження зразку 6.2

Облік ремонтних допоміжних виробництв

При виконанні ремонтів вантажних автомобілів сторонніх організацій по факту їх закінчення здійснюється списання вартості ремонтів у дебет рахунку 90 “Собівартість реалізації”.

Облік виготовлення ремонтною майстернею інвентарю та основних засобів

На субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво” здійснюється, поряд з іншим, також облік витрат, пов’язаних із виготовленням господарського інвентарю та виготовленням основних засобів (крім об’єктів будівництва та основного стада). Для цього в структурі субрахунку відкриваються окремі аналітичні рахунки.

Облік витрат реммайстерні, пов’язаних із виготовленням інвентарю та основних засобів в цілому відповідає порядку, викладеному по аналітичному рахунку “Ремонти вантажних автомобілів”.

Суму витрат, пов’язаних із виготовленням у реммайстерні господарського інвентарю, по закінченні кожного місяця списують із кредиту аналітичного рахунку “Виготовлення інвентарю” у дебет рахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, а за необхідності реалізації на ринку – 26 “Готова продукція”.

Суми витрат, пов’язаних із виготовленням у реммайстерні основних засобів, по закінченні кожного місяця по факту закінчення виготовлення конкретного об’єкта списують з аналітичного рахунку “Виготовлення основних засобів” у дебет рахунку 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” з подальшим віднесенням на рахунок 10 “Основні засоби”.

Варто зазначити, що по аналітичних рахунках по обліку витрат на ремонти і виготовлення засобів праці субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво” на кінець місяця може бути дебетовий залишок (сальдо) в сумі незавершеного виробництва (незавершених ремонтів, незавершеного виготовлення інвентарю і основних засобів).

Облік витрат на управління реммайстернею

Поряд із обліком витрат на ремонти конкретних видів технічних засобів, а також їх виготовлення на субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво” здійснюється також облік накладних цехових витрат по реммайстерні, зокрема на аналітичному рахунку “Витрати на управління реммайстернею”.

Облік накладних цехових витрат по дебету аналітичного рахунку “Витрати на управління реммайстернею” здійснюється у розрізі таких статей калькуляції:

1) затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”);

2) відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”);

3) амортизація (рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”);

4) страхові платежі (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”);

5) інші витрати (рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”).

Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображення суми нарахованої оплати праці працівникам реммайстерні загально-цехового призначення (інженера-механіка, завідуючого реммайстернею, обліковця і т. ін.).

Стаття “Відрахування на соціальні заходи” відображає суми зборів до фондів соціального спрямування згідно норм, передбачених законодавством.

Стаття “Амортизація” відображає суми амортизаційних відрахувань по основних засобах загальноцехового призначення (будівлі реммайстерні, підіймачі, станки, комп’ютерна техніка і т. ін.).

Стаття “Страхові платежі” відображає суми, сплачені страховій компанії за страхування основних засобів загально0цехового призначення.

Стаття “Інші витрати” відображає вартість списаних малоцінних та швидкозношуваних предметів (інвентарю, інструментів, спецодягу, спецвзуття) або їх зносу, а також витрат по охороні праці і техніці безпеки, здійснюваних по реммайстерні.

Облік витрат по управлінню реммайстернею здійснюють аналогічно обліку витрат на ремонти у книзі обліку витрат виробництва (при журнально-ордерній формі обліку), або у розділі II Відомості 5-М (див. дод. А 5) при спрощеній формі обліку. Списання цехових витрат на ремонти вантажних автомобілів, легкових автомобілів, на виготовлення інвентарю або основних засобів і т. ін. здійснюється в кінці кожного місяця пропорційно заробітної плати, нарахованої по кожному із зазначених аналітичних рахунків субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Написати 10 слів ознак предметів прикметників.
Ви зараз читаєте: Облік ремонтних допоміжних виробництв